دستگاه حضور و غیاب

لیست قیمت دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب دنیای پردازش PW1510 Time Attendance Donyaye Pardazesh
قیمت فروش

15,500,000 ریال

15,500,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم MP-52 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

8,900,000 ریال

8,900,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم HB-730 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

15,200,000 ریال

15,200,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم EB-141 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

11,570,000 ریال

11,570,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم MP-51 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

9,900,000 ریال

9,900,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم MB-202 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

13,900,000 ریال

13,900,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم G3 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

17,600,000 ریال

17,600,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم EB-102 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

6,550,000 ریال

8,450,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم MB-906 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

19,370,000 ریال

19,370,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم HB-130 BA 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

13,650,000 ریال

13,650,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم EB-103 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

6,890,000 ریال

6,890,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم EB-109 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

7,250,000 ریال

7,250,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب هوبانتی F491 Hubanti Attendance Machine
قیمت فروش

11,600,000 ریال

11,600,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب هوبانتی F261 Hubanti Attendance Machine
قیمت فروش

5,890,000 ریال

5,890,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم EB-110 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

8,000,000 ریال

9,800,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب نانوتایم TX628 Nanotime Attendance Machine
قیمت فروش

9,800,000 ریال

9,800,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب نانوتایم K30 Nanotime Attendance Machine
قیمت فروش

8,800,000 ریال

8,800,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب نانوتایم KF200 Nanotime Attendance Machine
قیمت فروش

10,500,000 ریال

10,500,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Timax TX2 Palizafzar Time Attendance System
قیمت فروش

8,900,000 ریال

11,000,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Timax TX9 Palizafzar Time Attendance System
قیمت فروش

11,400,000 ریال

13,500,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F300 Faratechno Attendance Machine
قیمت فروش

7,400,000 ریال

8,200,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار ZK iFace 102 Palizafzar Attendance System
قیمت فروش

13,400,000 ریال

15,500,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو VF300 Faratechno Attendance Machine
قیمت فروش

8,400,000 ریال

9,500,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F400 Faratechno Attendance Machine
قیمت فروش

7,400,000 ریال

8,800,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو UF100 Faratechno Attendance Machine
قیمت فروش

9,400,000 ریال

10,500,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F70 Faratechno F70 Attendance Machine
قیمت فروش

5,400,000 ریال

6,200,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Timax TX Palizafzar Attendance System
قیمت فروش

6,800,000 ریال

7,700,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب زد کی تی UA300 Attendance Device ZkT
قیمت فروش

8,200,000 ریال

15,800,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب زد کی تی VF300 Attendance Device ZkT
قیمت فروش

9,500,000 ریال

12,900,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب زد کی تی T-28307 Attendance Device ZkT
قیمت فروش

8,900,000 ریال

12,800,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Virdi FMD-10 Palizafzar Attendance System
قیمت فروش

12,000,000 ریال

12,000,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Virdi AC5000 Palizafzar Attendance System
قیمت فروش

40,000,000 ریال

40,000,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب تیارا پالیزافزار Palizafzar Attendance Machine
قیمت فروش

18,600,000 ریال

18,600,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار 3000EF1 Palizafzar Attendance System
قیمت فروش

8,000,000 ریال

8,000,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Virdi AC7000 Palizafzar Attendance System
قیمت فروش

60,500,000 ریال

60,500,000 ریال

اسکنر اثر انگشت پالیز افزار Virdi FOH02 Palizafzar Fingerprint scanners
قیمت فروش

6,000,000 ریال

6,000,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Virdi AC2200 Palizafzar Attendance System
قیمت فروش

30,500,000 ریال

30,500,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Virdi AC2100 Palizafzar Attendance System
قیمت فروش

18,000,000 ریال

18,000,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Virdi AC-F100 Palizafzar Attendance System
قیمت فروش

30,500,000 ریال

30,500,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Virdi AC6000 Palizafzar Attendance System
قیمت فروش

48,300,000 ریال

48,300,000 ریال