ترکیب پهنای باند سیم کارت با لود بالانسر و روتر پپلینک

قیمت تجهیزات شبکه سیسکو و میکروتیک و تجهیزات شبکه دیتالینک

 قیمت تجهیزات شبکه سیسکو لگراند نگزنس

فروش تجهیزات شبکه میکروتیک قیمت تجهیزات رادیوئی یوبیکوئیتی قیمت آنتن کنبوتونگ قیمت cisco

آنتن و تجهیزات رادیویی میکروتیک

لیست قیمت آنتن و تجهیزات رادیویی Mikrotik

پیگتیل میکروتیک N-Male to N-Female 1m LMR400 Mikrotik N-Male to N-Female 1m LMR400 Pigtail
قیمت فروش

985,500 ریال

23,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBGroove52HPn Mikrotik Wireless Radio Groove 52
قیمت فروش

3,600,000 ریال

1,900,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBGrooveA-52HPn Mikrotik Wireless Radio GrooveA 52
قیمت فروش

4,900,000 ریال

2,000,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBMetal5SHPn Mikrotik Wireless Radio
قیمت فروش

9,000,000 ریال

2,400,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT5nDr2 Wireless Radio Mikrotik SXT Lite5
قیمت فروش

4,800,000 ریال

2,000,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT2nDr2 Wireless Radio Mikrotik SXT Lite2
قیمت فروش

3,000,000 ریال

1,780,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB912UAG-5HPnD-OUT Wireless Radio Mikrotik BaseBox 5
قیمت فروش

7,600,000 ریال

2,850,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBMetal2SHPn Mikrotik Wireless Radio
قیمت فروش

6,800,000 ریال

2,400,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HPnD-SAr2 Wireless Radio Mikrotik SXT SA5
قیمت فروش

6,250,000 ریال

2,900,000 ریال

BaseBox5 Mikrotik RB912UAG-5HPnD رادیو میکروتیک RB912UAG-5HPnD
قیمت فروش

7,600,000 ریال

2,950,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB922UAGS-5HPacT-NM Wireless Radio Mikrotik NetMetal 5
قیمت فروش

7,050,000 ریال

5,200,000 ریال

RouterBoard Mikrotik QRT5 رادیو میکروتیک کیو آر تی 5
قیمت فروش

12,000,000 ریال

5,200,000 ریال

RouterBoard Mikrotik SXT 5 ac روتربرد میکروتیک SXT 5 ac
قیمت فروش

6,200,000 ریال

3,500,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBQRTG-2SHPnD Wireless Radio Mikrotik QRT 2
قیمت فروش

8,200,000 ریال

5,100,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB911G-5HPnD-QRT Wireless Radio Mikrotik QRT 5
قیمت فروش

12,200,000 ریال

5,450,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSEXTANTG-5HPnD Wireless Radio Mikrotik SEXTANT G 5HPnD
قیمت فروش

8,700,000 ریال

3,300,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB911G-5HPacD-NB Wireless Radio Mikrotik NetBox 5
قیمت فروش

11,100,000 ریال

3,000,000 ریال

رادیو میکروتیک SXT SA5 Radio Mikrotik
قیمت فروش

7,500,000 ریال

3,000,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB911G-5HPacD-QRT Wireless Radio Mikrotik QRT 5 ac
قیمت فروش

14,500,000 ریال

6,000,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB921UAGS-5SHPacD-NM Mikrotik NetMetal 5SHP Wireless Radio
قیمت فروش

11,000,000 ریال

5,300,000 ریال

آنتن دیش میکروتیک RBDynaDishG-5HacD Dish Antenna Mikrotik DynaDish 5
قیمت فروش

11,380,000 ریال

6,100,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTLTE3-7 Wireless Radio Mikrotik SXT LTE
قیمت فروش

8,500,000 ریال

3,500,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک mANTBox 19S Wireless Radio Mikrotik
قیمت فروش

12,800,000 ریال

7,950,000 ریال

آنتن میکروتیک mANT30 Antenna Mikrotik
قیمت فروش

7,950,000 ریال

5,390,000 ریال

آنتن میکروتیک RBLHG-5nD Mikrotik RBLHG-5nD Antenna LHG 5
قیمت فروش

4,330,000 ریال

2,400,000 ریال

آنتن میکروتیک mANT 19S Mikrotik Sector Antenna
قیمت فروش

12,300,000 ریال

545,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBGrooveGA-52HPacn MikroTik GrooveA 52 ac Wireless Radio
قیمت فروش

4,080,000 ریال

2,050,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBGrooveG-52HPacn Mikrotik Wireless Radio Groove 52 ac
قیمت فروش

3,180,000 ریال

300,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBDisc-5nD Mikrotik Wireless Radio DISC Lite5
قیمت فروش

3,100,000 ریال

270,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq Lite5 Mikrotik Wireless Radio
قیمت فروش

4,490,000 ریال

2,100,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT5HPnD Wireless Radio Mikrotik SXT 5
قیمت فروش

5,500,000 ریال

2,200,000 ریال

MikroTik Radio SEXTANT G 5HPnD رادیو میکروتیک SEXTANT G 5HPnD
قیمت فروش

8,700,000 ریال

3,400,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT5HPnDr2 Wireless Radio Mikrotik SXT 5
قیمت فروش

5,100,000 ریال

2,200,000 ریال

رادیو میکروتیک Netmetal 5 Radio Outdoor Mikrotik
قیمت فروش

12,000,000 ریال

5,600,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT5HacD2n Wireless Radio Mikrotik SXT Lite5 ac
قیمت فروش

4,100,000 ریال

2,200,000 ریال

RouterBoard Mikrotik BaseBox 5 روتربرد میکروتیک BaseBox 5
قیمت فروش

6,200,000 ریال

2,900,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB912UAG-2HPnD-OUT Wireless Radio Mikrotik BaseBox 2
قیمت فروش

5,000,000 ریال

2,800,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HPacD-SA Wireless Radio Mikrotik SXT SA5 ac
قیمت فروش

4,900,000 ریال

3,400,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB921UAGS-5SHPacT-NM Wireless Radio Mikrotik NetMetal 5
قیمت فروش

10,700,000 ریال

5,200,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT Wireless Radio Mikrotik SXT 5HnD
قیمت فروش

3,800,000 ریال

2,450,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری