ترکیب پهنای باند سیم کارت با لود بالانسر و روتر پپلینک

قیمت تجهیزات شبکه سیسکو و میکروتیک و تجهیزات شبکه دیتالینک

 قیمت تجهیزات شبکه سیسکو لگراند نگزنس

قیمت تجهیرات شبکه میکروتیک و آنتن وایرلس

آنتن و تجهیزات رادیویی میکروتیک

لیست قیمت آنتن و تجهیزات رادیویی Mikrotik

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTsq5nD Mikrotik SXTsq Lite5 Wireless Radio
قیمت فروش

6,900,000 ریال

2,100,000 ریال

Radio Mikrotik RB922UAGS5HPacDNM
قیمت فروش

18,500,000 ریال

3,150,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB912UAG-5HPnD-OUT Mikrotik BaseBox 5 Wireless Radio
قیمت فروش

10,900,000 ریال

3,000,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBGroove52HPn Mikrotik Groove 52 Wireless Radio
قیمت فروش

8,500,000 ریال

1,850,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBGrooveA-52HPn Mikrotik GrooveA 52 Wireless Radio
قیمت فروش

8,800,000 ریال

2,000,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBMetal5SHPn Mikrotik Metal 5 Wireless Radio
قیمت فروش

12,200,000 ریال

3,000,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT5HPnD Mikrotik SXT 5 Wireless Radio
قیمت فروش

8,360,000 ریال

2,400,000 ریال

Radio Mikrotik RB912UAG5HPnDOUT
قیمت فروش

18,000,000 ریال

2,850,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSEXTANTG-5HPnD Mikrotik SEXTANT G Wireless Radio
قیمت فروش

20,000,000 ریال

3,400,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB911G-5HPnD-QRT Mikrotik QRT 5 Wireless Radio
قیمت فروش

21,700,000 ریال

1,300,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HPacD Mikrotik SXT 5 ac Wireless Radio
قیمت فروش

12,400,000 ریال

3,500,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB912UAG-2HPnD-OUT Mikrotik BaseBox 2 Wireless Radio
قیمت فروش

8,500,000 ریال

2,800,000 ریال

Radio Mikrotik RBSXTG5HPnDSAr2
قیمت فروش

10,500,000 ریال

3,000,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB921UAGS-5SHPacD-NM Mikrotik NetMetal 5SHP Wireless Radio
قیمت فروش

18,900,000 ریال

1,590,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBDynaDishG-5HacD Mikrotik DynaDish 5 Wireless Radio
قیمت فروش

23,000,000 ریال

1,100,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB921GS-5HPacD-19S Mikrotik mANTBox 19s Wireless Radio
قیمت فروش

15,000,000 ریال

1,400,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT5HPnDr2 Mikrotik SXT 5 Wireless Radio
قیمت فروش

8,200,000 ریال

2,200,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBLHG-5nD Mikrotik LHG 5 Wireless Radio
قیمت فروش

41,800,000 ریال

2,400,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBLHG-5HPnD Mikrotik LHG HP5 Wireless Radio
قیمت فروش

12,000,000 ریال

510,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBLHG-5HPnD-XL Mikrotik LHG XL HP5 Wireless Radio
قیمت فروش

9,680,000 ریال

3,620,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBLHGG-5acD Mikrotik LHG 5 ac Wireless Radio
قیمت فروش

7,950,000 ریال

4,000,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HPnD-SAr2 Mikrotik SXT SA5 Wireless Radio
قیمت فروش

12,200,000 ریال

2,900,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB922UAGS-5HPacT-NM Mikrotik NetMetal 5 triple Wireless Radio
قیمت فروش

15,000,000 ریال

5,200,000 ریال

Radio Mikrotik RB911G5HPnDQRT
قیمت فروش

16,000,000 ریال

5,400,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HPacD-SA Mikrotik SXT SA5 ac Wireless Radio
قیمت فروش

9,500,000 ریال

3,400,000 ریال

Radio Mikrotik RBSXTG5HPacD
قیمت فروش

4,580,000 ریال

3,200,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HnD Mikrotik SXT G-5HnD Wireless Radio
قیمت فروش

8,000,000 ریال

2,750,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB911G-5HPacD-QRT Mikrotik QRT 5 ac Wireless Radio
قیمت فروش

24,500,000 ریال

5,700,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT Mikrotik SXT 5HnD Wireless Radio
قیمت فروش

5,800,000 ریال

2,450,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HPacD-HG Mikrotik SXT HG5 ac Wireless Radio
قیمت فروش

6,200,000 ریال

3,800,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT5HacD2n Mikrotik SXT Lite5 ac Wireless Radio
قیمت فروش

8,400,000 ریال

2,400,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBMetal9HPn Mikrotik Metal 9 Wireless Radio
قیمت فروش

9,200,000 ریال

5,300,000 ریال

آنتن میکروتیک MTAS-5G-19D120 Mikrotik mANT 19S Antenna
قیمت فروش

9,900,000 ریال

545,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBGrooveGA-52HPacn Mikrotik GrooveA 52 ac Wireless Radio
قیمت فروش

7,900,000 ریال

2,050,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBGrooveG-52HPacn Mikrotik Groove 52 ac Wireless Radio
قیمت فروش

6,300,000 ریال

300,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT5nDr2 Mikrotik SXT Lite5 Wireless Radio
قیمت فروش

8,950,000 ریال

1,850,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT2nDr2 Mikrotik SXT Lite2 Wireless Radio
قیمت فروش

7,200,000 ریال

1,780,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBMetal2SHPn Mikrotik Metal 2 Wireless Radio
قیمت فروش

12,400,000 ریال

2,400,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBQRTG-2SHPnD Mikrotik QRT 2 Wireless Radio
قیمت فروش

16,500,000 ریال

5,100,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB921UAGS-5SHPacT-NM Mikrotik NetMetal 5SHP triple Wireless Radio
قیمت فروش

17,400,000 ریال

5,200,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری