قیمت رک تیام و رک اچ پی ای

خدمات شبکه خدمات کابل کشی شبکه داکت کشی و ترانکینگ خدمات فیبر نوری قیمت کابل فیبر نوری

رک و متعلقات Rack

لیست قیمت رک و متعلقات Rack

ریل رک اچ پی DL380 G6-G7 487267-001 HP Rail Kit Rack
قیمت فروش

4,800,000 ریال

3,450,000 ریال

رک ایستاده مخابراتی چترا BTS Chatra Telecommunication Stand Rack
قیمت فروش

22,000,000 ریال

22,000,000 ریال

رک ایستاده چترا IP42 Chatra Stand Rack
قیمت فروش

17,500,000 ریال

17,500,000 ریال

رک دیواری چترا Indoor Chatra Wall Rack
قیمت فروش

3,700,000 ریال

3,700,000 ریال

رک ایستاده مخابراتی چترا PLC Chatra Telecommunication Rack
قیمت فروش

2,000,000 ریال

2,000,000 ریال

رک دیواری چترا IP66 Chatra Wall Rack
قیمت فروش

2,000,000 ریال

2,000,000 ریال

رک باتری چترا Chatra Battery Rack
قیمت فروش

1,100,000 ریال

1,100,000 ریال

رک ایستاده چترا IP65 Chatra Stand Rack
قیمت فروش

22,000,000 ریال

22,000,000 ریال

رک ایستاده اچ پی آی 42 یونیت عمق 100 I-0810HP HPI Standing Rack
قیمت فروش

25,000,000 ریال

14,340,000 ریال

رک ایستاده چترا IP66 Chatra Stand Rack
قیمت فروش

25,000,000 ریال

25,000,000 ریال

رک ایستاده چترا IP55 Chatra Stand Rack
قیمت فروش

18,000,000 ریال

18,000,000 ریال

رک ایستاده الگونت 16 یونیت عمق 60 LRE-16-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

4,870,000 ریال

3,900,000 ریال

رک ایستاده الگونت 42 یونیت عمق 100 LRA-42-100FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

14,340,000 ریال

14,000,000 ریال

رک دیواری الگونت 4 یونیت عمق 45 LRE-04-45F Lgonet Wall Mount Rack
قیمت فروش

1,070,000 ریال

990,000 ریال

رک دیواری الگونت 9 یونیت عمق 60 LRE-09-60 Lgonet Wall Mount Rack
قیمت فروش

2,040,000 ریال

1,500,000 ریال

رک ایستاده الگونت 32 یونیت عمق 60 LRA-32-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

10,250,000 ریال

9,750,000 ریال

رک دیواری الگونت 6 یونیت عمق 45 LRE-06-45 Lgonet Wall Mount Rack
قیمت فروش

1,300,000 ریال

1,180,000 ریال

رک دیواری الگونت 9 یونیت عمق 45 LRE-09-45 Lgonet Wall Mount Rack
قیمت فروش

1,590,000 ریال

1,250,000 ریال

رک ایستاده الگونت 27 یونیت عمق 60 LRA-27-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

8,820,000 ریال

8,520,000 ریال

رک ایستاده الگونت 18 یونیت عمق 80 LRA-18-80FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

8,050,000 ریال

6,480,000 ریال

رک ایستاده الگونت 42 یونیت عمق 60 LRA-42-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

11,620,000 ریال

11,500,000 ریال

رک ایستاده الگونت 37 یونیت عمق 60 LRA-37-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

10,700,000 ریال

10,500,000 ریال

رک دیواری الگونت 7 یونیت عمق 60 LRE-07-60F Lgonet Wall Mount Rack
قیمت فروش

1,590,000 ریال

1,590,000 ریال

رک ایستاده الگونت 27 یونیت عمق 100 LRA-27-100FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

11,200,000 ریال

11,100,000 ریال

رک ایستاده الگونت 37 یونیت عمق 80 LRA-37-80FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

11,960,000 ریال

11,000,000 ریال

رک ایستاده الگونت 22 یونیت عمق 60 LRA-22-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

8,160,000 ریال

6,160,000 ریال

رک ایستاده الگونت 42 یونیت عمق 80 LRA-42-80FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

12,870,000 ریال

12,800,000 ریال

رک ایستاده الگونت 14 یونیت عمق 80 LRA-14-80FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

7,300,000 ریال

5,350,000 ریال

رک ایستاده الگونت 22 یونیت عمق 80 LRA-22-80FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

9,240,000 ریال

6,900,000 ریال

رک ایستاده الگونت 22 یونیت عمق 60 LRE-22-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

5,440,000 ریال

4,500,000 ریال

رک دیواری الگونت 6 یونیت عمق 34 LRE-06-34 Lgonet Wall Mount Rack
قیمت فروش

1,300,000 ریال

1,080,000 ریال

رک ایستاده الگونت 27 یونیت عمق 80 LRA-27-80FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

9,970,000 ریال

9,300,000 ریال

رک دیواری الگونت 4 یونیت عمق 34 LRE-DVR-4U Lgonet Wall Mount Rack
قیمت فروش

850,000 ریال

850,000 ریال

رک دیواری الگونت 7 یونیت عمق 45 LRE-07-45 Lgonet Wall Mount Rack
قیمت فروش

1,430,000 ریال

1,300,000 ریال

رک ایستاده الگونت 12 یونیت عمق 60 LRE-12-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

3,510,000 ریال

2,850,000 ریال

رک ایستاده الگونت 22 یونیت عمق 100 LRA-22-100FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

9,960,000 ریال

9,640,000 ریال

رک ایستاده الگونت 18 یونیت عمق 60 LRE-18-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

5,330,000 ریال

4,200,000 ریال

رک ایستاده الگونت 14 یونیت عمق 60 LRE-14-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

4,530,000 ریال

3,800,000 ریال

رک ایستاده الگونت 40 یونیت عمق 60 LRA-40-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

11,650,000 ریال

10,700,000 ریال

رک ایستاده الگونت 32 یونیت عمق 100 LRA-32-100FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

12,600,000 ریال

11,960,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری

قیمت تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه