قیمت دوربین مداربسته تحت شبکه و دی وی آر سلکسون

فروش دوربین مداربسته هایکویژن دی وی آر و دستگاه ان وی آر

پیشرو پرداز اهورا فروش هایکویژن و یو پی اس الجا

دوربین مداربسته هایک ویژن

لیست قیمت دوربین مداربسته HikVision

دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2T22WD-I5 Hikvision IP Bullet Camera
قیمت فروش

9,000,000 ریال

5,500,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن 2CD2T22WD-I3 Hikvision IP IR Bullet Camera
قیمت فروش

10,550,000 ریال

5,260,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن 2CD2722FWD-IS Hikvision IP IR Dome Camera
قیمت فروش

17,860,000 ریال

9,270,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2142WD-I Hikvision IP IR Dome Camera
قیمت فروش

52,000,000 ریال

4,250,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2752F-IZS Hikvision IP Vandal Dome Camera
قیمت فروش

33,998,000 ریال

1,560,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2122FWD-I Hikvision IP Dome Camera
قیمت فروش

5,175,000 ریال

4,350,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7316HQHI-SH Turbo HD DVR HikVision
قیمت فروش

26,980,000 ریال

26,930,000 ریال

IP IR Dome Camera HikVision DS-2CD2732F-IS دوربین مداربسته تحت شبکه دام هایک ویژن 2732
قیمت فروش

13,419,000 ریال

8,450,000 ریال

دوربین تحت شبکه دام هایک ویژن DS-2CD2720F-IS IP IR Dome Camera Hikvision
قیمت فروش

13,580,000 ریال

6,950,000 ریال

دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7608NI-E2 NVR Hikvision DS-7608NI-E2
قیمت فروش

12,911,000 ریال

4,750,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7208HQHI-SH DVR Hikvision DS-7208HQHI-SH
قیمت فروش

9,500,000 ریال

8,150,000 ریال

دوربین مداربسته کیوب هایک ویژن DS-2CD2420FD-IW Cube Camera Hikvision
قیمت فروش

5,700,000 ریال

3,840,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2632F-I IP IR Bullet Camera HikVision
قیمت فروش

9,900,000 ریال

6,900,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2T52-I5 Hikvision IP IR Bullet Camera
قیمت فروش

16,770,000 ریال

7,000,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2014WD-I IP Bullet Camera Hikvision
قیمت فروش

4,900,000 ریال

2,650,000 ریال

دوربین مداربسته کیوب هایک ویژن DS-2CD2442FWD-IW Hikvision Cube IP Camera
قیمت فروش

12,570,000 ریال

4,350,000 ریال

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16C2T-IT3 IR Bullet Turbo HD Camera Hikvision
قیمت فروش

2,190,000 ریال

2,140,000 ریال

دوربین تحت شبکه بولت هایک ویژن DS-2CD2620F-I IP Bullet Camera Hikvision
قیمت فروش

9,840,000 ریال

6,250,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7316HGHI-SH Turbo HD DVR HikVision
قیمت فروش

17,950,000 ریال

14,310,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2F52F-IS Hikvision IP Dome Camera
قیمت فروش

92,700,000 ریال

7,980,000 ریال

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16C2T-IR Hikvision IR Bullet Turbo HD Camera
قیمت فروش

1,737,000 ریال

1,486,100 ریال

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16C2T-IT5 IR Bullet Turbo HD Camera Hikvision
قیمت فروش

2,480,000 ریال

2,430,000 ریال

دوربین مداربسته دام هایک ویژن DS-2CE56D5T-VFIT3 IR Dome Turbo HD Camera Hikvision
قیمت فروش

4,290,000 ریال

4,180,000 ریال

دوربین مداربسته اسپید دام هایک ویژن 2DE5184-A Hikvision DS-2DE5184-A IP Speed Dome Camera
قیمت فروش

33,540,000 ریال

33,540,000 ریال

دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7616NI-E2-8P NVR Hikvision DS-7616NI-E2-8P
قیمت فروش

22,629,000 ریال

7,350,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2T32-I8 Camera IP IR Bullet Hikvision
قیمت فروش

67,000,000 ریال

6,350,000 ریال

دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7604NI-E1-4P NVR Hikvision
قیمت فروش

11,902,000 ریال

4,900,000 ریال

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2032F-IW IP IR Bullet Camera HikVision
قیمت فروش

4,200,000 ریال

4,050,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2T32-I3 Hikvision IP IR Bullet Camera
قیمت فروش

7,930,000 ریال

4,950,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7308HQHI-SH Turbo HD DVR HikVision
قیمت فروش

15,200,000 ریال

15,150,000 ریال

دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7732NI-E4-16P Hikvision NVR
قیمت فروش

51,590,000 ریال

20,000,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2T42WD-I5 Hikvision IP Bullet Camera
قیمت فروش

9,400,000 ریال

5,450,000 ریال

دوربین مداربسته دام هایک ویژن DS-2CE56C2T-IR IR Dome Turbo HD Camera Hikvision
قیمت فروش

1,700,000 ریال

1,380,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-8108HGHI-SH Turbo HD DVR HikVision
قیمت فروش

27,550,000 ریال

27,500,000 ریال

دوربین مداربسته شبکه دام هایک ویژن 2CD2120-IS IP IR Dome Camera Hikvision
قیمت فروش

7,226,000 ریال

3,050,000 ریال

دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7616NI-E2 NVR Hikvision DS-7616NI-E2
قیمت فروش

14,220,000 ریال

5,350,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7204HQHI-SH DVR Hikvision DS-7204HQHI-SH
قیمت فروش

5,158,000 ریال

4,887,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD254FWD-IS Hikvision IP Mini Dome Camera
قیمت فروش

13,100,000 ریال

7,150,000 ریال

دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7108NI-E1-V-W-1T Hikvision NVR
قیمت فروش

9,500,000 ریال

9,500,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن 2CD2642FWD-IZS Hikvision IP IR Bullet Camera
قیمت فروش

15,600,000 ریال

11,250,000 ریال