حافظه SSD سرور

لیست قیمت حافظه SSD سرور

هارد اس اس دی سرور اچ پی 240GB 6G SATA 717969-B21 HP SSD Server
قیمت فروش

12,500,000 ریال

205,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 480GB 6G SATA 717971-B21 HP Server SSD
قیمت فروش

13,500,000 ریال

20,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 128GB 6G SATA 709106-001 HP Server SSD
قیمت فروش

7,000,000 ریال

80,000,000 ریال

هارد اس اس دی ذخیره ساز ای ام سی 200GB V4-2S6F-200 EMC SAN SSD
قیمت فروش

55,000,000 ریال

62,080,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 800GB 6G SATA 804671-B21 HP Server SSD
قیمت فروش

48,970,000 ریال

48,970,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 800GB 6G SATA 804599-B21 HP Server SSD
قیمت فروش

33,300,000 ریال

400,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 480GB 6G SATA 804593-B21 HP Server SSD
قیمت فروش

22,310,000 ریال

23,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 400GB 6G SATA 804665-B21 HP Server SSD
قیمت فروش

23,280,000 ریال

30,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 240GB 6G SATA 804587-B21 HP Server SSD
قیمت فروش

12,610,000 ریال

20,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 200GB 6G SATA 804642-B21 HP Server SSD
قیمت فروش

14,550,000 ریال

14,550,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 200GB 6G SATA 804639-B21 HP Server SSD
قیمت فروش

15,136,000 ریال

20,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 200GB 6G SATA 804613-B21 HP Server SSD
قیمت فروش

77,900,000 ریال

80,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 120GB 6G SATA 804581-B21 HP Server SSD
قیمت فروش

8,000,000 ریال

8,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 800GB 12G SAS 802586-B21 HP Server SSD
قیمت فروش

298,280,000 ریال

300,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 400GB 12G SAS 802582-B21 HP Server SSD
قیمت فروش

20,000,000 ریال

151,360,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 200GB 12G SAS 802578-B21 HP Server SSD
قیمت فروش

38,800,000 ریال

50,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 200GB 12G SAS 736936-B21 HP Server SSD
قیمت فروش

86,810,000 ریال

86,810,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 1.2TB PCIe 764906-B21 HP Server SSD
قیمت فروش

20,000,000 ریال

160,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 800GB PCIe 736939-B21 HP Server SSD
قیمت فروش

20,000,000 ریال

160,020,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 400GB PCIe 765034-B21 HP Server SSD
قیمت فروش

43,650,000 ریال

500,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 1.6TB PCIe 765038-B21 HP Server SSD
قیمت فروش

158,070,000 ریال

162,960,000 ریال

هارد اس اس دی ذخیره ساز ای ام سی 400GB V-V4-2400FX EMC SAN SSD
قیمت فروش

1,099,644,000 ریال

1,099,644,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 1.6TB PCIe 764892-B21 HP Server SSD
قیمت فروش

30,000,000 ریال

277,500,000 ریال

هارد اس اس دی ذخیره ساز اچ پی 800GB 12G SAS N9X96A HP SAN SSD
قیمت فروش

95,000,000 ریال

96,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور ای ام سی V4-2S6FX-400 400GB EMC SSD
قیمت فروش

53,000,000 ریال

53,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور سامسونگ SM863 480GB Samsung Server SSD
قیمت فروش

15,400,000 ریال

20,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور اچ پی 240GB 6G SATA 816975-B21 HP SSD Server
قیمت فروش

18,000,000 ریال

18,000,000 ریال

هارد اس اس دی ذخیره ساز اچ پی 400GB 12G SAS N9X95A HP SAN SSD
قیمت فروش

51,000,000 ریال

60,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور سامسونگ SM863a 960GB Samsung Server SSD
قیمت فروش

4,200,000 ریال

44,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور سامسونگ SM863a 480GB  Samsung Server SSD
قیمت فروش

23,000,000 ریال

25,500,000 ریال

هارد اس اس دی سرور سامسونگ PM863 120GB Samsung Server SSD
قیمت فروش

4,000,000 ریال

15,750,000 ریال

هارد اس اس دی سرور سامسونگ SM863 960GB Samsung Server SSD
قیمت فروش

4,200,000 ریال

30,000,000 ریال

هارد اس‌ اس ‌دی سرور ای دیتا SX1000L 100GB ADATA Server SSD
قیمت فروش

5,550,000 ریال

5,550,000 ریال

هارد اس اس دی سرور ای دیتا SX1000L 200GB Adata Server SSD
قیمت فروش

9,500,000 ریال

9,650,000 ریال

هارد اس اس دی سرور سامسونگ PM863 960GB Samsung Server SSD
قیمت فروش

21,500,000 ریال

22,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور سامسونگ SM863 240GB Samsung Server SSD
قیمت فروش

16,000,000 ریال

16,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور سامسونگ SM863 120GB Samsung Server SSD
قیمت فروش

4,600,000 ریال

5,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور سامسونگ SM863 1.92TB Samsung SSD Server MZ7KM1T9HAJM-00005
قیمت فروش

66,000,000 ریال

66,000,000 ریال

هارد اس اس دی سرور سامسونگ PM863a 480GB Samsung Server SSD
قیمت فروش

12,000,000 ریال

12,000,000 ریال

هارد اس اس دی ذخیره ساز اچ پی 1.6TB 12G SAS N9X91A HP SAN SSD
قیمت فروش

168,000,000 ریال

168,000,000 ریال