کیس سرور Case

لیست قیمت کیس سرور Case

Case Server Supermicro CSE-813MTQ-600CB کیس سرور سوپرمایکرو 813 ام تی کیو
قیمت فروش

27,500,000 ریال

12,000,000 ریال

Case Server Supermicro CSE-815TQ-600CB کیس سرور سوپرمایکرو 815 تی کیو
قیمت فروش

25,000,000 ریال

17,000,000 ریال

کیس سرور رکمونت گرین G520 Green Rackmount Server Case
قیمت فروش

5,750,000 ریال

3,000,000 ریال

کیس سرور رکمونت گرین G600 Green Rackmount Server Case
قیمت فروش

6,500,000 ریال

4,200,000 ریال

کیس سرور رکمونت گرین SR112 Green Rackmount Server Case
قیمت فروش

14,200,000 ریال

14,130,000 ریال

کیس سرور سوپرمایکرو CSE-745TQ-920B Case Server Supermicro SuperChassis
قیمت فروش

57,000,000 ریال

17,000,000 ریال

کیس سرور سوپرمایکرو CSE-745TQ-R920B Case Server Supermicro SuperChassis
قیمت فروش

57,000,000 ریال

26,000,000 ریال

کیس سرور سوپرمایکرو CSE-745TQ-800B Case Server Supermicro SuperChassis
قیمت فروش

25,000,000 ریال

24,000,000 ریال

Case Server CSE-836BE26-R920B کیس سرور سوپرمیکرو 836
قیمت فروش

55,000,000 ریال

55,000,000 ریال

Server Supermicro Cse-823TQ-653LPB سرور رک مونت سوپرمایکرو 823 تی کیو
قیمت فروش

21,500,000 ریال

14,900,000 ریال

کیس سرور سوپرمایکرو CSE-732i-500B Case Server Supermicro SuperChassis
قیمت فروش

9,500,000 ریال

9,500,000 ریال

Case Server CSE-846E16-R1200B کیس سرور سوپرمیکرو 846
قیمت فروش

64,000,000 ریال

64,000,000 ریال

Case Server CSE-733TQ-500B کیس سرور سوپرمیکرو 733
قیمت فروش

9,500,000 ریال

9,500,000 ریال

کیس سرور سوپرمایکرو CSE-745TQ-R800B Case Server Supermicro SuperChassis
قیمت فروش

23,000,000 ریال

23,000,000 ریال

Case Server CSE-113MTQ-563CB کیس سرور سوپرمایکرو 563
قیمت فروش

15,000,000 ریال

15,000,000 ریال

کیس سرور رکمونت سوپر مایکرو SC847BE1C-R1K28LPB Supermicro Server Case
قیمت فروش

122,500,000 ریال

85,000,000 ریال

Case Server CSE-836BA-R920B کیس سرور سوپرمایکرو 763
قیمت فروش

46,000,000 ریال

46,000,000 ریال

Case Server CSE-733TQ-665B کیس سرور سوپرمیکرو 733
قیمت فروش

11,000,000 ریال

10,000,000 ریال

Case Server CSE-743TQ-1200B-SQ کیس سرور سوپرمیکرو 743
قیمت فروش

28,000,000 ریال

21,000,000 ریال

Case Server CSE-743TQ-865B-SQ کیس سرور سوپرمیکرو 743
قیمت فروش

16,500,000 ریال

16,000,000 ریال

کیس سرور سوپرمایکرو CSE-732D4-500B Case Server Supermicro
قیمت فروش

12,500,000 ریال

8,000,000 ریال

کیس سرور رکمونت سوپر مایکرو SC813MFTQC-505CB Supermicro Server Case
قیمت فروش

20,000,000 ریال

20,000,000 ریال

Case Server SC825TQC-R740LPB کیس سرور سوپرمایکرو 740
قیمت فروش

41,000,000 ریال

27,500,000 ریال

Server Supermicro Cse-815tq-560cb سرور رک مونت سوپرمایکرو 815 تی کیو
قیمت فروش

15,900,000 ریال

15,000,000 ریال

کیس سرور رکمونت سوپر مایکرو SC113MFAC2-605CB Supermicro Server Case
قیمت فروش

24,000,000 ریال

24,000,000 ریال

Case Supermicro Chassis CSE-733i-500b کیس سرور سوپرمایکرو شاسی 733
قیمت فروش

9,000,000 ریال

7,800,000 ریال

کیس سرور سوپرمایکرو CSE-732D2-400B Case Server Supermicro
قیمت فروش

6,500,000 ریال

6,500,000 ریال

کیس سرور سوپرمایکرو CSE-732i-R500B Case Server Supermicro SuperChassis
قیمت فروش

16,900,000 ریال

16,000,000 ریال

Server Supermicro Cse-811tq-520b سرور رک مونت سوپرمایکرو 811 تی کیو
قیمت فروش

11,500,000 ریال

10,000,000 ریال

Case Server SC825TQC-600LPB کیس سرور سوپرمیکرو 600
قیمت فروش

28,500,000 ریال

17,500,000 ریال

Case Server Supermicro CSE-111LT-330CB کیس سرور سوپرمایکرو 111 ال تی
قیمت فروش

11,000,000 ریال

11,000,000 ریال

Case Server CSE-825TQ-563LPB کیس سرور سوپرمایکرو 563
قیمت فروش

16,500,000 ریال

15,500,000 ریال

کیس سرور رکمونت سوپرمایکرو SC826BAC4-R920LPB Supermicro Server Case
قیمت فروش

48,500,000 ریال

48,500,000 ریال

Server Supermicro Cse-825TQ-R720LPB سرور رک مونت سوپرمایکرو 825 تی کیو
قیمت فروش

28,500,000 ریال

27,500,000 ریال

Case Server CSE-733E-500B کیس سرور سوپرمیکرو 733
قیمت فروش

7,500,000 ریال

7,500,000 ریال

Case Server CSE-823TQ-650LPB کیس سرور سوپرمیکرو 650
قیمت فروش

15,000,000 ریال

15,000,000 ریال

CSE-731D-300B Case Server کیس سرور سوپرمیکرو 300
قیمت فروش

7,500,000 ریال

7,500,000 ریال

Case Server CSE-743i-665B کیس سرور سوپرمایکرو 743
قیمت فروش

14,300,000 ریال

14,300,000 ریال

SC745BTQ-R1K28B-SQ کیس سرور سوپرمیکرو 846
قیمت فروش

68,000,000 ریال

68,000,000 ریال

Case Server SC822i-400LPB Case کیس سرور سوپرمیکرو
قیمت فروش

79,000,000 ریال

79,000,000 ریال