قیمت کابل شبکه CAT6 و CAT5

کابل دوربین مداربسته

لیست قیمت کابل دوربین مداربسته

کابل کواکسیال تمام مس با برق بلدن RG59 305m Belden CCTV Coaxial Cable
قیمت فروش

6,300 ریال

8,200 ریال

کابل اچ دی ام آی دوربین مداربسته زنیت 25m Zenith Camera HDMI Cable
قیمت فروش

1,050,000 ریال

1,050,000 ریال

کابل کواکسیال تمام مس بی ام بی RG58 500m BMB CCTV Coaxial Cable
قیمت فروش

10,500 ریال

13,000 ریال

کابل اچ دی ام آی دوربین مداربسته زنیت 10m Zenith Camera HDMI Cable
قیمت فروش

270,000 ریال

350,000 ریال

کابل کواکسیال تمام مس بی ام بی RG59 500m BMB CCTV Coaxial Cable
قیمت فروش

12,500 ریال

13,000 ریال

کابل کواکسیال تمام مس با فویل سیماران RG59 Simaran CCTV Coaxial Cable
قیمت فروش

35,000 ریال

3,500,000 ریال

فیش BNC پیچی کابل دوربین مداربسته BNC security video connectors
قیمت فروش

10,000 ریال

15,000 ریال

کابل کواکسیال تمام مس RG59 500m CCTV Coaxial Cable
قیمت فروش

6,900 ریال

12,000 ریال

فیش BNC پرسی کابل دوربین مداربسته BNC security video connectors
قیمت فروش

10,000 ریال

13,000 ریال

کابل کواکسیال تمام مس با برق RG59 500m CCTV Coaxial Cable
قیمت فروش

9,200 ریال

13,000 ریال

کابل کواکسیال تمام مس زرکابل کرمان RG59 Zarcable Kerman CCTV Coaxial Cable
قیمت فروش

8,500 ریال

8,500 ریال

کابل کواکسیال تمام آلومینیوم با فویل سیماران RG59 Simaran CCTV Coaxial Cable
قیمت فروش

3,500,000 ریال

3,500,000 ریال

فیش تبدیل BNC به AV کابل دوربین مداربسته اتو Etto Converter
قیمت فروش

6,000 ریال

6,000 ریال

فیش BNC پیچی کابل دوربین مداربسته اتو Etto BNC Jack Screw
قیمت فروش

7,500 ریال

10,000 ریال

برل BNC مادگی کابل دوربین مداربسته اتو Etto Barell BNC
قیمت فروش

7,500 ریال

7,500 ریال

فیش BNC پیچی مغز طلایی اتو Etto SCREW BNC
قیمت فروش

7,500 ریال

9,000 ریال

فیش AV پیچی کابل دوربین مداربسته اتو Etto AV Jack
قیمت فروش

7,500 ریال

10,000 ریال

فیش تبدیل AV به BNC کابل دوربین مداربسته اتو Etto Converter
قیمت فروش

6,000 ریال

6,000 ریال

فیش BNC پرسی کابل دوربین مداربسته اتو Etto BNC jack referendum
قیمت فروش

7,500 ریال

9,000 ریال

کابل کواکسیال تمام مس بی ام بی RG11 1000m BMB CCTV Coaxial Cable
قیمت فروش

55,000 ریال

55,000 ریال

کابل کواکسیال تمام مس با برق بی ام بی RG59 500m BMB CCTV Coaxial Cable
قیمت فروش

15,000 ریال

15,000 ریال

کابل کواکسیال قلع اندود شده بی ام بی RG58 500m BMB CCTV Coaxial Cable
قیمت فروش

10,500 ریال

10,500 ریال

فیش BNC وی کپ کابل دوربین مداربسته BNC Conector
قیمت فروش

33,000 ریال

33,000 ریال

کابل کواکسیال تمام مس ریشبر RG59U 6PHY-PVC Recber 307056 CCTV Coaxial Cable
قیمت فروش

14,000 ریال

14,000 ریال