رید کنترلر سرور Raid Controller

لیست قیمت رید کنترلر سرور Raid Controller

رید کنترلر سرور اچ پی P440AR 2GB 726736-B21 HP Raid Controller Server
قیمت فروش

7,800,000 ریال

16,000,000 ریال

رید کنترلر سرور اچ پی 462862 بی 21 Raid Controller Server HP
قیمت فروش

5,800,000 ریال

6,000,000 ریال

کنترلر سرور اچ پی 405132 Controler Server HP Smart Array P400 256MB Cache 405132
قیمت فروش

3,500,000 ریال

3,500,000 ریال

رید کنترلر سرور اچ پی 405148 بی 21 Raid Controller HP
قیمت فروش

3,500,000 ریال

3,500,000 ریال

رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array P441 4GB Raid Controller Server HP 726825-B21
قیمت فروش

17,460,000 ریال

18,000,000 ریال

رید کنترلر سرور اچ پی 512MB 631922-B21 Raid Controller Server HP 512MB 631922-B21
قیمت فروش

4,850,000 ریال

5,000,000 ریال

رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array P420 Raid Controller Smart Array P420
قیمت فروش

7,000,000 ریال

9,300,000 ریال

رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array P822 2GB Raid Controller Server HP 615418-B21
قیمت فروش

13,580,000 ریال

25,000,000 ریال

رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array P212 Raid Controller Server HP P212
قیمت فروش

3,500,000 ریال

9,900,000 ریال

رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array P800 512MB HP Radi Controler P800 512MB BBWC
قیمت فروش

4,000,000 ریال

14,000,000 ریال

رید کنترلر سرور اچ پی P440ar 2GB 749974-B21 Raid Controller Server HP
قیمت فروش

9,500,000 ریال

12,000,000 ریال

رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array P421 Raid Controller Server HP P421
قیمت فروش

7,760,000 ریال

13,150,000 ریال

رید کنترلر سرور اچ پی P440 4GB 761872-B21 Raid Controller Server HP 761872-B21
قیمت فروش

12,000,000 ریال

70,000,000 ریال

رید کنترلر سرور اچ پی P840 4GB761874-B21 Raid Controller Server HP 761874-B21
قیمت فروش

22,000,000 ریال

29,000,000 ریال

رید کنترلر اچ پی P410 256MB 462862-B21 Controller HP Smart Array
قیمت فروش

4,700,000 ریال

26,000,000 ریال

رید کنترلر سرور اچ پی BBWC 512MB 405148-B21 Raid Controller Server HP 512
قیمت فروش

2,000,000 ریال

26,000,000 ریال

باتری حافظه کش رید کنترلر سرور اچ پی 274779-001 HP Server Raid Controller battery
قیمت فروش

2,500,000 ریال

2,500,000 ریال

باتری حافظه کش رید کنترلر سرور اچ پی 654873-003 HP Server Raid Controller battery
قیمت فروش

2,500,000 ریال

2,500,000 ریال

باتری رید کنترلر سرور اچ پی 571436-002 HP 571436-002 Server Raid Controller battery
قیمت فروش

2,200,000 ریال

2,500,000 ریال

رید کنترلر سروراچ پی 1GB FBWC 631679-B21 HP Raid Controller Server
قیمت فروش

50,000,000 ریال

50,000,000 ریال

رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array 452348-B21 HP Server Raid Controller
قیمت فروش

3,100,000 ریال

3,500,000 ریال

رید کنترلر سرور اچ پی P410 512MB 462864-B21 HP Raid Controller
قیمت فروش

4,000,000 ریال

4,000,000 ریال

رید کنترلر سرور اچ پی P830 4GB FBWC 698533-B21 HP Raid Controller Server
قیمت فروش

25,000,000 ریال

27,000,000 ریال

رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array P840 4GB FIO Raid Controller Server HP 726897-B21
قیمت فروش

33,950,000 ریال

35,000,000 ریال

رید کنترلر اچ پی Smart Array P431 4GB 698532-B21 HP Server RAID Controller
قیمت فروش

32,388,000 ریال

33,390,000 ریال

رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array P430 698530-B21 HP Server RAID Controller
قیمت فروش

30,000,000 ریال

31,920,000 ریال

Raid Controller Supermicro AOC-USAS2LP-H8iR رید کنترولر سوپرمایکرو اچ 8 آی آر
قیمت فروش

16,000,000 ریال

16,500,000 ریال

باتری رید کنترلر سرور اچ پی 398648-001 HP Server Raid Controller battery
قیمت فروش

2,500,000 ریال

4,000,000 ریال

رید کنترلر اچ پی Smart Array P431 2GB 698531-B21 HP Server RAID Controller
قیمت فروش

27,500,000 ریال

27,500,000 ریال

باتری رید کنترلر سرور اچ پی 462976-001 HP Server Raid Controller battery
قیمت فروش

4,000,000 ریال

4,000,000 ریال

رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array P440 4GB FIO Raid Controller Server HP 726821-B21
قیمت فروش

17,000,000 ریال

17,000,000 ریال

رید کنترلر سرور ال اس آی MegaRAID 9361-8i LSI Server Raid Controller
قیمت فروش

33,300,000 ریال

33,300,000 ریال