سیم و کابل

لیست قیمت سیم و کابل

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 10x2x0.4 Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

43,000 ریال

58,500 ریال

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 100x2x0.4 Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

189,000 ریال

235,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 100x2x0.6 Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

370,000 ریال

475,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی رفسنجان 50x2x0.4 Rafsajan Buried Filled Cable
قیمت فروش

125,000 ریال

125,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی رفسنجان 100x2x0.4  Rafsajan Buried Filled Cable
قیمت فروش

190,000 ریال

190,000 ریال

کابل مسی مهاردار هوایی شهید قندی 10x2x0.4 Shahid Ghandi Self-Supporting aerial Cable
قیمت فروش

35,000 ریال

35,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی رفسنجان 10x2x0.6 Rafsajan Buried Filled Cable
قیمت فروش

80,000 ریال

80,000 ریال

کابل مسی مهاردار هوایی رفسنجان 10x2x0.4 Rafsajan Self-Supporting aerial Cable
قیمت فروش

54,000 ریال

54,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 20x2x0.4  Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

69,000 ریال

80,500 ریال

کابل ژله فیلد خاکی رفسنجان 10x2x0.4  Rafsajan Buried Filled Cable
قیمت فروش

55,000 ریال

55,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 20x2x0.6 Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

109,000 ریال

132,000 ریال

کابل مسی مهاردار هوایی شهید قندی 50x2x0.4 Shahid Ghandi Self-Supporting aerial Cable
قیمت فروش

88,000 ریال

88,000 ریال

کابل مسی مهاردار هوایی شهید قندی 20x2x0.4 Shahid Ghandi Self-Supporting aerial Cable
قیمت فروش

35,000 ریال

35,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 50x2x0.4  Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

114,000 ریال

140,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 50x2x0.6 Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

210,000 ریال

260,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 30x2x0.6 Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

145,000 ریال

176,000 ریال

کابل مسی مهاردار هوایی شهید قندی 20x2x0.6 Shahid Ghandi Self-Supporting aerial Cable
قیمت فروش

88,000 ریال

88,000 ریال

کابل مسی مهاردار هوایی رفسنجان 20x2x0.4 Rafsajan Self-Supporting aerial Cable
قیمت فروش

88,000 ریال

88,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 10x2x0.6 Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

78,000 ریال

88,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی رفسنجان 30x2x0.4 Rafsajan Buried Filled Cable
قیمت فروش

99,000 ریال

99,000 ریال

کابل مسی مهاردار هوایی رفسنجان 50x2x0.4 Rafsajan Self-Supporting aerial Cable
قیمت فروش

90,000 ریال

90,000 ریال

سیم افشان البرز 1x1.5 Alborz H07V-K Stranded Wire
قیمت فروش

570,000 ریال

570,000 ریال

کابل ژله فیلد خاکی شهید قندی 30x2x0.4 Shahid Ghandi Buried Filled Cable
قیمت فروش

101,500 ریال

101,500 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 20x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

80,500 ریال

80,500 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 600x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

1,200,000 ریال

1,200,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 70x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

182,000 ریال

182,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 20x2x6 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

132,000 ریال

132,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 70x2x6 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

345,000 ریال

345,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 500x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

990,000 ریال

990,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 50x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

140,000 ریال

140,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 1000x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

1,940,000 ریال

1,940,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 10x2x6 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

88,000 ریال

88,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 30x2x6 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

176,000 ریال

176,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 10x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

58,500 ریال

58,500 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 100x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

235,000 ریال

235,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 150x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

345,000 ریال

345,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 300x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

625,000 ریال

625,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 200x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

435,000 ریال

435,000 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 400x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

809,500 ریال

809,500 ریال

کابل مسی ژله فیلد خاکی شهید قندی 30x2x4 Shahid Ghandi BFC Solid Buried Filled Cable
قیمت فروش

101,500 ریال

101,500 ریال