کلید و پریز برق

لیست قیمت کلید و پریز برق

پریز برق ارت دار لگراند قرمز 077214 Legrand Socket Outlet
قیمت فروش

70,000 ریال

910,000 ریال

پریز برق ارت دار لگراند 077210 Legrand Multi Support Single Socket
قیمت فروش

60,000 ریال

820,000 ریال

کلید تک پل باریک لگراند 77000 Legrand Switch Mosaic
قیمت فروش

85,000 ریال

110,000 ریال

پریز برق ارت دار لگراند MK 077505 Legrand Socket Outlet
قیمت فروش

110,000 ریال

180,000 ریال

پریز برق ارت دار لگراند نارنجی 677127 Legrand Socket Outlet
قیمت فروش

107,000 ریال

140,000 ریال

پریز برق ارت دار لگراند MK 77010 Multi Socket Legrand
قیمت فروش

85,000 ریال

100,000 ریال

پریز برق اشنایدر قرمز 21045 Power Outlet Schneider
قیمت فروش

58,000 ریال

80,000 ریال

پریز برق ارت دار لگراند سبز 077216 Legrand Socket Outlet
قیمت فروش

115,000 ریال

140,000 ریال

پریز برق اشنایدر سفید 21045 Power Outlet Schneider
قیمت فروش

55,000 ریال

76,000 ریال

پریز برق ارت دار سفید سوپیتا 50040 Power Outlet Soupita
قیمت فروش

60,000 ریال

60,000 ریال

پریز برق ارت دار قرمز سوپیتا R50040 Power Outlet Soupita
قیمت فروش

54,000 ریال

63,000 ریال

حلقه پروگرام پلاستیکی بدون چنگک شایلین Shailen Plastic without Hook Programme
قیمت فروش

850,000 ریال

850,000 ریال

پریز برق ارت دار طرح چوب سوپیتا W50040 Power Outlet Soupita
قیمت فروش

60,000 ریال

75,000 ریال

پریز برق ارت دار سبز سوپیتا G50040 Power Outlet Soupita
قیمت فروش

54,000 ریال

65,000 ریال

پریز برق ارت دار نارنجی سوپیتا O50040 Power Outlet Soupita
قیمت فروش

54,000 ریال

54,000 ریال

حلقه پروگرام فلزی با چنگک سوپیتا 50051 Soupita Outlet and Switch Cover
قیمت فروش

16,000 ریال

18,000 ریال

چنگک فلزی کادر سوپیتا 50052 Metal Frame Grab Soupita
قیمت فروش

3,000 ریال

3,000 ریال

قاب کلید و پریز سوپیتا طرح دیپلمات 50050 Soupita Outlet and Switch Frame
قیمت فروش

12,000 ریال

14,000 ریال

كلید برق تک پل باریک سوپیتا 50058 Power Switch Soupita
قیمت فروش

70,000 ریال

70,000 ریال

كلید برق تک پل پهن سوپیتا 50059 Power Switch Soupita
قیمت فروش

75,000 ریال

75,000 ریال

جعبه فیوز مینیاتوری توکار شایلین 16 تایی Shailen Space 16 Circuit Breaker Box
قیمت فروش

290,000 ریال

290,000 ریال

مکانیزم پریز برق شایلین Shailen Power Outlet Mechanism
قیمت فروش

40,000 ریال

40,000 ریال

قوطی کلید و پریز برق بتن با درب شایلین Shailen Outlet and Switch Wall Box
قیمت فروش

8,000 ریال

8,000 ریال

قوطی روکار کلید و پریز برق شایلین 8x8 Shailen Outlet and Switch Surface Mount Box
قیمت فروش

24,000 ریال

24,000 ریال

جعبه فیوز مینیاتوری توکار شایلین 24 تایی Shailen Space 24 Circuit Breaker Box
قیمت فروش

390,000 ریال

390,000 ریال

قاب کلید و پریز سنگ و PVC یک خانه شایلین Shailen Cover Plate
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

قوطی کلید و پریز برق با پیچ البرز شایلین Shailen Outlet and Switch Wall Box
قیمت فروش

5,000 ریال

5,000 ریال

قاب کلید و پریز تمام سنگ سه خانه شایلین Shailen Cover Plate
قیمت فروش

600,000 ریال

600,000 ریال

قاب کلید و پریز چوبی شایلین سه خانه نیروانا 3 Shailen Cover Plate
قیمت فروش

400,000 ریال

400,000 ریال

قاب کلید و پریز چوبی شایلین دو خانه نیروانا 3 Shailen Cover Plate
قیمت فروش

300,000 ریال

300,000 ریال

مکانیزم زنگ ملودی شایلین Shailen Melody Loudspeaker Mechanism
قیمت فروش

370,000 ریال

370,000 ریال

قاب کلید و پریز تمام سنگ دو خانه شایلین Shailen Cover Plate
قیمت فروش

400,000 ریال

400,000 ریال

حلقه پروگرام دایکاست شایلین Shailen Diecast Programme
قیمت فروش

26,000 ریال

26,000 ریال

قوطی کلید و پریز برق با پیچ عمیق شایلین Shailen Outlet and Switch Wall Box
قیمت فروش

10,500 ریال

10,500 ریال

قوطی کلید و پریز برق با پیچ شایلین Shailen Outlet and Switch Wall Box
قیمت فروش

4,000 ریال

4,000 ریال

قاب کلید و پریز سنگ و PVC دو خانه شایلین Shailen Cover Plate
قیمت فروش

300,000 ریال

300,000 ریال