میکروفن

لیست قیمت میکروفن

میکروفن بلوتوث وستر WS-1818 Wster WS-1818 Blutooth Microphone
قیمت فروش

1,280,000 ریال

1,280,000 ریال

میکروفن بلوتوث وستر WS-1807 Wster WS-1807 Blutooth Microphone
قیمت فروش

1,100,000 ریال

1,100,000 ریال

میکروفن بلوتوث وستر WS-858 Wster WS-858 Blutooth Microphone
قیمت فروش

800,000 ریال

880,000 ریال

میکروفن بلوتوث Q10 Q10 Blutooth Microphone
قیمت فروش

780,000 ریال

780,000 ریال

میکروفن شات گان اذدن SGM-250P Azden SGM-250P Shotgun Microphone
قیمت فروش

10,000,000 ریال

10,000,000 ریال

میکروفن مرنتز MPM-3000 Marantz MPM-3000 Microphone
قیمت فروش

14,600,000 ریال

14,600,000 ریال

میکروفن شات گان اذدن SGM-250 Azden SGM-250 Shotgun Microphone
قیمت فروش

11,800,000 ریال

11,800,000 ریال

میکروفن مرنتز MPM-1000 Marantz MPM-1000 Microphone
قیمت فروش

4,700,000 ریال

4,700,000 ریال

میکروفن شات گان اذدن SGM-2X Azden SGM-2X Shotgun Microphone
قیمت فروش

6,300,000 ریال

6,300,000 ریال

میکروفن مرنتز MPM-2000 Marantz MPM-2000 Microphone
قیمت فروش

11,800,000 ریال

11,800,000 ریال

میکروفن اذدن SMX-10 Azden SGM-10 Microphone
قیمت فروش

5,400,000 ریال

5,400,000 ریال

میکروفن اذدن HS-12 Azden HS-12 Microphone
قیمت فروش

3,400,000 ریال

3,400,000 ریال

میکروفن شات گان اذدن SGM-3416 Azden SGM-3416 Shotgun Microphone
قیمت فروش

23,400,000 ریال

23,400,000 ریال

میکروفن اذدن SMX-30 Azden SMX-30 Shotgun Microphone
قیمت فروش

16,200,000 ریال

16,200,000 ریال

میکروفن مرنتز MPM-3500R Marantz MPM-3500R Microphone
قیمت فروش

24,500,000 ریال

24,500,000 ریال

میکروفن شات گان اذدن SGM-DSL Azden SGM-DSLR Shotgun Microphone
قیمت فروش

7,200,000 ریال

7,200,000 ریال

میکروفن اذدن SMX-20 Azden SMX-20 Microphone
قیمت فروش

7,200,000 ریال

7,200,000 ریال