لایسنس شبکه - License

لیست قیمت لایسنس شبکه - License

لایسنس سوئیچ شبکه سیسکو L-C3750X-48-S-E Cisco Switch License
قیمت فروش

27,600,000 ریال

27,600,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5585-20-TA-1Y Cisco Firepower Firewall License
قیمت فروش

131,000,000 ریال

131,000,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5585-20-TAC-1Y Cisco Firepower Firewall License
قیمت فروش

223,000,000 ریال

223,000,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5525-TAM-1Y Cisco Firepower Firewall License
قیمت فروش

479,000,000 ریال

54,000,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5585-40-TAMC-1Y Cisco Firepower Firewall License
قیمت فروش

575,000,000 ریال

575,000,000 ریال

لایسنس سوئیچ شبکه سیسکو N5672-72P-SSK9 Cisco N5672-72P-SSK9 Switch Network Licence
قیمت فروش

63,000,000 ریال

63,000,000 ریال

لایسنس دیتا روتر سیسکو L-SL-29-DATA-K9 Cisco Data PAK License Router
قیمت فروش

9,500,000 ریال

6,500,000 ریال

لایسنس سوئیچ شبکه سیسکو L-C3750X-24-S-E Cisco Switch License
قیمت فروش

13,800,000 ریال

13,000,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5585-10-TAC-1Y Cisco Firepower Firewall License
قیمت فروش

147,000,000 ریال

147,000,000 ریال

لایسنس نرم افزار امنیت وب سیسکو WSA-WSP-1Y-S1 Cisco Premium Web Security Virtual Appliance License
قیمت فروش

10,500,000 ریال

8,000,000 ریال

لایسنس سوئیچ شبکه سیسکو N56-12P-SSK9 Cisco N56-12P-SSK9 Switch Network Licence
قیمت فروش

19,600,000 ریال

19,600,000 ریال

لایسنس سوئیچ شبکه سیسکو N56128-128P-SSK9 Cisco N56128-128P-SSK9 Switch Network Licence
قیمت فروش

87,500,000 ریال

87,500,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5525-AMP-1Y Cisco Firewall Licence
قیمت فروش

45,000,000 ریال

32,000,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-TAM-1Y Cisco Firepower Firewall License
قیمت فروش

125,000,000 ریال

125,000,000 ریال

لایسنس سوئیچ شبکه سیسکو N5548-EL2-SSK9 Cisco N5548-EL2-SSK9 Switch Network Licence
قیمت فروش

17,000,000 ریال

17,000,000 ریال

لایسنس سوئیچ شبکه سیسکو N56-FNPV-SSK9 Cisco N56-FNPV-SSK9 Switch Network Licence
قیمت فروش

11,200,000 ریال

11,200,000 ریال

لایسنس سوئیچ شبکه سیسکو L-C3560X-48-L-E Cisco Switch License
قیمت فروش

26,000,000 ریال

26,000,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5512-TA-1Y Cisco Firepower Firewall License
قیمت فروش

13,000,000 ریال

13,000,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5585-40-URL-1Y Cisco Firepower Firewall License
قیمت فروش

229,000,000 ریال

229,000,000 ریال

لایسنس دستگاه امنیت وب سیسکو S690X 1Year Cisco S690X 1Year Web Security Appliance License
قیمت فروش

10,500,000 ریال

8,000,000 ریال

لایسنس سوئیچ شبکه سیسکو N56-SERVICES1K9 Cisco N56-SERVICES1K9 Switch Network Licence
قیمت فروش

12,300,000 ریال

12,300,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو FS-VMW-2-SW-K9 Cisco Firewall Licence
قیمت فروش

9,000,000 ریال

600,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5506-URL-1Y Cisco Firewall License
قیمت فروش

300,000 ریال

300,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-TAMC-1Y Cisco Firepower Firewall License
قیمت فروش

180,000,000 ریال

180,000,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5585-40-TA-1Y Cisco Firepower Firewall License
قیمت فروش

234,000,000 ریال

234,000,000 ریال

لایسنس سوئیچ شبکه سیسکو L-C4500X-16P-IP-ES Cisco L-C4500X-16P-IP-ES Switch Network Licence
قیمت فروش

14,000,000 ریال

14,000,000 ریال

لایسنس سوئیچ شبکه سیسکو L-C3750X-12S-S-E Cisco Switch License
قیمت فروش

13,600,000 ریال

13,600,000 ریال

لایسنس سوئیچ شبکه سیسکو L-C3750X-24S-S-E Cisco Switch License
قیمت فروش

32,500,000 ریال

32,500,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5508-TAC-1Y Cisco Firepower Firewall License
قیمت فروش

17,500,000 ریال

17,500,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5508-TAMC-1Y Cisco Firepower Firewall License
قیمت فروش

22,000,000 ریال

22,000,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5515-URL-1Y Cisco Firepower Firewall License
قیمت فروش

16,000,000 ریال

16,000,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5525-TAMC-1Y Cisco Firepower Firewall License
قیمت فروش

84,000,000 ریال

77,500,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5545-TAMC-3Y Cisco Firewall Licence
قیمت فروش

360,000,000 ریال

310,000,000 ریال

لایسنس سوئیچ شبکه سیسکو N55-BAS1K9 Cisco N55-BAS1K9 Switch Network Licence
قیمت فروش

5,000,000 ریال

5,000,000 ریال

لایسنس سوئیچ شبکه سیسکو N55-VMFEXK9 Cisco N55-VMFEXK9 Switch Network Licence
قیمت فروش

5,000,000 ریال

5,000,000 ریال

لایسنس سوئیچ شبکه سیسکو N56-16P-SSK9 Cisco N56-16P-SSK9 Switch Network Licence
قیمت فروش

22,400,000 ریال

22,400,000 ریال

لایسنس دیتا روتر سیسکو 1900 L-SL-19-DATA-K9 Cisco Data PAK License Router
قیمت فروش

9,500,000 ریال

5,500,000 ریال

لایسنس نرم افزار سیسکو UCCX Cisco License
قیمت فروش

15,000,000 ریال

15,000,000 ریال

لایسنس سوئیچ شبکه سیسکو L-C3750X-24-L-E Cisco Switch License
قیمت فروش

18,600,000 ریال

18,000,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری