طراحی شبکه - کابل کشی ساختاریافته

لیست قیمت طراحی شبکه - کابل کشی ساختاریافته

کابل کشی مخابراتی Copper Cabling
قیمت فروش

20,000 ریال

1,000,000 ریال

کابل کشی شبکه همراه با نقشه Copper Cabling
قیمت فروش

14,000 ریال

150,000,000 ریال