نرم افزار

لیست قیمت نرم افزار

نرم افزار حسابداری هلو شبکه چهار کاربره کد 44 Software Accounting Holoo Network 4User
قیمت فروش

17,880,000 ریال

17,970,000 ریال

نرم افزار حسابداری هلو تولیدی ساده کد 31 Software Accounting Holoo Simple Workshop
قیمت فروش

3,480,000 ریال

3,550,000 ریال

نرم افزار حسابداری هلو نسخه صنعتی کد 42 Software Accounting Holoo Industrial Version
قیمت فروش

11,670,000 ریال

11,770,000 ریال

نرم افزار حسابداری هلو شبکه دو کاربره کد 25 Software Accounting Holoo Network 2User
قیمت فروش

12,300,000 ریال

12,370,000 ریال

نرم افزار حسابداری هلو فروشگاهی پیشرفته کد 13 Software Accounting Holoo Advanced Shops
قیمت فروش

5,100,000 ریال

6,270,000 ریال

نرم افزار حسابداری هلو شرکتی ویژه کد 24 Software Accounting Holoo Special Company
قیمت فروش

7,170,000 ریال

7,270,000 ریال

نرم افزار حسابداری هلو شبکه دو کاربره کد 35 Software Accounting Holoo Network 2User
قیمت فروش

12,840,000 ریال

12,920,000 ریال

نرم افزار حسابداری هلو شبکه دو کاربره کد 15 Software Accounting Holoo Network 2User
قیمت فروش

11,970,000 ریال

11,970,000 ریال

نرم افزار حسابداری هلو فروشگاهی پایه کد 10 Software Accounting Holoo Basic Shops
قیمت فروش

1,350,000 ریال

1,550,000 ریال

نرم افزار حسابداری هلو نسخه جامع کد 41 Software Accounting Holoo Comprehensive Version
قیمت فروش

8,500,000 ریال

8,950,000 ریال

نرم افزار حسابداری هلو تولیدی پیشرفته کد 33 Software Accounting Holoo Advance Workshop
قیمت فروش

7,080,000 ریال

7,150,000 ریال

نرم افزار حسابداری هلو تولیدی متوسط کد 32 Software Accounting Holoo Medium Workshop
قیمت فروش

5,370,000 ریال

5,450,000 ریال

نرم افزار حسابداری هلو شرکتی متوسط کد 22 Software Accounting Holoo Medium Company
قیمت فروش

5,190,000 ریال

5,270,000 ریال

نرم افزار حسابداری هلو شرکتی پیشرفته کد 23 Software Accounting Holoo Advanced Company
قیمت فروش

6,810,000 ریال

6,870,000 ریال

نرم افزار حسابداری هلو شرکتی ساده کد 21 Software Accounting Holoo Simple Company
قیمت فروش

3,120,000 ریال

3,170,000 ریال

نرم افزار حسابداری هلو فروشگاهی متوسط کد 12 Software Accounting Holoo Medium Shops
قیمت فروش

3,090,000 ریال

4,200,000 ریال

نرم افزار حسابداری هلو فروشگاهی ساده کد 11 Software Accounting Holoo Simple Shops
قیمت فروش

1,790,000 ریال

2,300,000 ریال

لایسنس آنتی ویروس ایست Nod32 پنج کاربره Antivirus license Eset
قیمت فروش

3,190,000 ریال

3,190,000 ریال

نرم افزار گردو Windows 8.1 Software Windows 8.1 Gerdoo
قیمت فروش

120,000 ریال

120,000 ریال

اینترنت سکیوریتی ایست V10 2017 دو کاربره ESET Internet Security
قیمت فروش

70,000 ریال

150,000 ریال

نرم افزار گردو Recovery And Backup Assistant Software Gerdoo Recovery And Backup Assistant
قیمت فروش

130,000 ریال

130,000 ریال

ویندوز 7 Ultimate Operating System Microsoft Windows
قیمت فروش

110,000 ریال

110,000 ریال

آنتی ویروس موبایل ایست 2 ساله 4 کاربره Mobile Security ESET
قیمت فروش

200,000 ریال

480,000 ریال

آنتی ویروس موبایل ایست 1 ساله 1 کاربره Mobile Security ESET
قیمت فروش

100,000 ریال

800,000 ریال

نرم افزار حسابداری الماس فروشگاهی نسخه ساده Almas Store Accounting Software
قیمت فروش

1,200,000 ریال

1,200,000 ریال

نرم افزار حسابداری الماس فروشگاهی نسخه طلایی Almas Store Accounting Software
قیمت فروش

11,000,000 ریال

11,000,000 ریال

نرم افزار حسابداری پارسیان نسخه ویژه Special Parsian Software Accounting
قیمت فروش

1,700,000 ریال

1,700,000 ریال

نرم افزار حسابداری پارسیان نسخه ساده Simple Parsian Software Accounting
قیمت فروش

700,000 ریال

700,000 ریال

نرم افزار حسابداری پارسیان نسخه پیشرفته Advanced Parsian Software Accounting
قیمت فروش

2,500,000 ریال

2,500,000 ریال

نرم افزار حسابداری الماس فروشگاهی نسخه برنزی  Almas Store Accounting Software
قیمت فروش

1,800,000 ریال

1,800,000 ریال

نرم افزار حسابداری الماس فروشگاهی نسخه نقره ای Almas Store Accounting Software
قیمت فروش

6,200,000 ریال

6,200,000 ریال

آنتی ویروس ایست Node32 V8 یک کاربره Antivirus ESET Node32 V8 1user
قیمت فروش

135,000 ریال

200,000 ریال

نرم افزار حسابداری محک فروشگاهی عمومی سطح 1 Software Accounting Mahak Store General Level 1
قیمت فروش

1,200,000 ریال

1,200,000 ریال

نرم افزار حسابداری محک فروشگاهی عمومی سطح 3 Software Accounting Mahak Store General Level 3
قیمت فروش

380,000 ریال

380,000 ریال

نرم افزار حسابداری محک فروشگاهی عمومی سطح 2 Software Accounting Mahak Store General Level 2
قیمت فروش

220,000 ریال

220,000 ریال

نرم افزار مدیریت کلینیک پزشکان دیده بان Didehban Doctors Office Management Software
قیمت فروش

25,000,000 ریال

25,000,000 ریال

نرم افزار مدیریت مطب پزشکان دیده بان Didehban Doctors Office Management Software
قیمت فروش

12,000,000 ریال

12,000,000 ریال

نرم افزار حسابداری بازرگانی چابک Chabok Accounting Software
قیمت فروش

6,500,000 ریال

6,500,000 ریال

آنتی ویروس ایست Nod32 V7 دو کاربره Antivirus Eset Nod32 V7 2User
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

آنتی ویروس ایست NOD32 v7 یک کاربر ESET NOD32 Antivirus
قیمت فروش

85,000 ریال

150,000 ریال