امنیت شبکه

لیست قیمت امنیت شبکه

اجرای زیرساخت امن شبکه Network Implement Secure Infrastructure
قیمت فروش

10,000 ریال

30,000,000 ریال

راه اندازی و پیکربندی فایروال شبکه Network Firewall Setup and Configuration
قیمت فروش

10,000 ریال

10,000,000 ریال

راه اندازی Network Load Balancing NLB Installation
قیمت فروش

1,000,000 ریال

3,000,000 ریال

پیکربندی فایروال Kerio UTM Configuration
قیمت فروش

3,000,000 ریال

15,000,000 ریال

پیکربندی فایروال Cyberoam UTM Configuration
قیمت فروش

10,000,000 ریال

120,000,000 ریال

خدمات گواهینامه امنیت اطلاعات SSL Secure Socket Layer Certificate
قیمت فروش

400,000 ریال

2,000,000 ریال