دوربین فیلمبرداری

لیست قیمت دوربین فیلمبرداری

دوربین فیلمبرداری ورزشی گوپرو Hero5 Black Gopro Camera
قیمت فروش

15,200,000 ریال

25,000,000 ریال

دوربین فیلمبرداری سونی HXR-NX100 Sony Camcorder
قیمت فروش

104,100,000 ریال

104,100,000 ریال

دوربین فیلمبرداری ورزشی گوپرو Hero5 Session Gopro Camera
قیمت فروش

12,000,000 ریال

12,000,000 ریال

دوربین فیلمبرداری سونی HDR-CX405 Sony Camcorder
قیمت فروش

9,800,000 ریال

9,990,000 ریال

دوربین فیلمبرداری سونی FDR-AX53 Sony Camcorder
قیمت فروش

57,500,000 ریال

57,500,000 ریال

دوربین فیلمبرداری سونی FDR-AX100 Sony Camcorder
قیمت فروش

83,000,000 ریال

83,000,000 ریال

دوربین فیلمبرداری سونی HDR-PJ410 Sony Camcorder
قیمت فروش

13,400,000 ریال

14,000,000 ریال

دوربین فیلمبرداری سونی HXR-NX5R Sony Camcorder
قیمت فروش

194,000,000 ریال

194,000,000 ریال

دوربین فیلمبرداری ورزشی گوپرو HERO6 Black Gopro Camera
قیمت فروش

19,350,000 ریال

33,000,000 ریال

دوربین فیلمبرداری سونی HDR-PJ675 Sony Camcorder
قیمت فروش

35,000,000 ریال

35,000,000 ریال

دوربین فیلمبرداری سونی PXW-FS5 Sony Camcorder
قیمت فروش

310,000,000 ریال

310,000,000 ریال

دوربین فیلمبرداری دی جی آی Osmo Plus DJI Camcorder
قیمت فروش

25,790,000 ریال

33,000,000 ریال

دوربین فیلمبرداری سونی FDR-AXP55 Sony Camcorder
قیمت فروش

59,000,000 ریال

59,000,000 ریال

دوربین فیلمبرداری سونی HXR-MC2500 Sony Camcorder
قیمت فروش

65,000,000 ریال

65,000,000 ریال