اسپلیتر

لیست قیمت اسپلیتر

اسپلیتر اچ دی ام آی 2 پورت HDMI Splitter
قیمت فروش

1,910,000 ریال

1,910,000 ریال

اسپلیتر اچ دی ام آی 4 پورت HDMI Splitter
قیمت فروش

1,700,000 ریال

1,700,000 ریال

اسپلیتر بافو VGA 2Port 500MHz BF-H231 BAFO VGA Splitter
قیمت فروش

3,100,000 ریال

2,480,000 ریال

اسپلیتر بافو VGA 4Port 250MHz BF-H233 BAFO VGA Splitter
قیمت فروش

2,160,000 ریال

1,920,000 ریال

اسپلیتر بافو VGA 4Port 500MHz BF-H234 BAFO VGA Splitter
قیمت فروش

3,680,000 ریال

3,377,000 ریال

اسپلیتر بافو VGA 8Port 250MHz BF-H236 BAFO VGA Splitter
قیمت فروش

4,100,000 ریال

3,280,000 ریال

اسپلیتر بافو VGA 8Port 500MHz BF-H237 BAFO VGA Splitter
قیمت فروش

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

اسپلیتر بافو VGA 16Port 500MHz BF-H239 BAFO VGA Splitter
قیمت فروش

8,900,000 ریال

7,120,000 ریال

اسپلیتر بافو HDMI 4Port BF-H131 BAFO HDMI Splitter
قیمت فروش

5,400,000 ریال

4,320,000 ریال

اسپلیتر بافو HDMI 8Port BF-H132 BAFO HDMI Splitter
قیمت فروش

10,000,000 ریال

8,000,000 ریال

اسپلیتر بافو HDMI 16Port BF-H133 BAFO HDMI Splitter
قیمت فروش

27,200,000 ریال

21,760,000 ریال

اسپلیتر بافو DVI 4Port Bafo Splitter
قیمت فروش

6,936,000 ریال

6,936,000 ریال

اسپلیتر بافو HDMI 2Port BF-H130 BAFO HDMI Splitter
قیمت فروش

3,090,000 ریال

3,090,000 ریال