گیرنده دیجیتال DVB-TV

لیست قیمت گیرنده دیجیتال DVB-TV

گیرنده دیجیتال یو اس بی ezTV Stick USB Dongle
قیمت فروش

580,000 ریال

580,000 ریال

گیرنده دیجیتال تلویزیون ایکس ویژن XDVB-207 Digital Tv Receiver Xvision XDVB-207
قیمت فروش

850,000 ریال

850,000 ریال

گیرنده دیجیتال تلویزیون نکست 8908 DVB-T Next
قیمت فروش

600,000 ریال

600,000 ریال

گیرنده دیجیتال تلویزیون مارشال ME-892 Digital TV Receiver Marshal ME-892
قیمت فروش

750,000 ریال

860,000 ریال

گیرنده دیجیتال موبایل مای جیکا Pad TV PT115 Digital Mobile Receiver Mygica PT115
قیمت فروش

550,000 ریال

790,000 ریال

گیرنده دیجیتال موبایل مای جیکا WITV Digital Mobile Receiver Mygica
قیمت فروش

1,850,000 ریال

2,000,000 ریال

گیرنده دیجیتال کامپیوتر مای جیکا T119 Mygica Mini USB DVB-T
قیمت فروش

550,000 ریال

980,000 ریال

گیرنده دیجیتال موبایل مای جیکا PT360 Digital Mobile Receiver Mygica
قیمت فروش

900,000 ریال

990,000 ریال

گیرنده دیجیتال کامپیوتر ایکس ویژن PC DVB 3100 Digital PC  Receiver Xvision DVB 3100
قیمت فروش

920,000 ریال

920,000 ریال

گیرنده دیجیتال مارشال Marshal ME-884B
قیمت فروش

1,050,000 ریال

1,050,000 ریال

گیرنده دیجیتال تلویزیون فراسو FDR-218 DVBT Digital Tv Receiver Farassoo FDR-218 DVBT
قیمت فروش

1,280,000 ریال

1,280,000 ریال

گیرنده دیجیتال تلویزیون فراسو FDR-211 DVB-T Farassoo FDR-11
قیمت فروش

980,000 ریال

1,280,000 ریال

گیرنده دیجیتال ایکس ویژن XDVB-262 Xvision Digital TV Receiver
قیمت فروش

810,000 ریال

910,000 ریال

گیرنده دیجیتال دنای STB944T2 Denay Digital TV Receiver
قیمت فروش

780,000 ریال

810,000 ریال

گیرنده دیجیتال ایکس ویژن XDVB-220 Xvision Digital TV Receiver
قیمت فروش

850,000 ریال

1,000,000 ریال

گیرنده دیجیتال تلویزیون مکسیدر Digital Tv Receiver Maxeeder
قیمت فروش

590,000 ریال

590,000 ریال

آنتن دو شاخه گیرنده دیجیتال موبایل و تبلت Dual-band Antana Mobile Digital Television
قیمت فروش

250,000 ریال

250,000 ریال