مرجع قیمت روز کالاهای دیجیتال و معرفی منابع فروش بازار آی تی ایران

لیست قیمت محصولات ایران کال تل چاپ لیست قیمت

ایران کال تل

سایر لوازم جانبی

REMAX

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
کابل صدا استریو ریمکس 2m 1 ساعت قبل 290,000

گوشی تلفن

Panasonic

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
گوشی تلفن بیسیم دکت پاناسونیک KX-TGE110 1 ساعت قبل 3,845,000کامتل12
گوشی تلفن بیسیم دکت پاناسونیک KX-TGC420 1 ساعت قبل 6,690,000کامتل12
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3811 1 ساعت قبل 5,690,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGE272 1 ساعت قبل 18,900,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7851 1 ساعت قبل 4,690,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه پاناسونیک KX-TGA470 1 ساعت قبل 2,250,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه پاناسونیک KX-TGA371 1 ساعت قبل 2,760,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGE220 2 ساعت قبل 6,760,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه پاناسونیک KX-TGA277 2 ساعت قبل 2,260,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه پاناسونیک KX-TGA410 2 ساعت قبل 2,580,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6458 2 ساعت قبل 7,980,000
گوشی اضافی پاناسونیک KX-TGA939 2 ساعت قبل 11,200,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGE263 2 ساعت قبل 15,500,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG2713BX 2 ساعت قبل 7,750,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGB110 2 ساعت قبل 3,080,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3821 2 ساعت قبل 7,590,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3411BX 2 ساعت قبل 3,520,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG1311BX 2 ساعت قبل 3,490,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG2721 2 ساعت قبل 4,860,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF342 2 ساعت قبل 11,650,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6881 2 ساعت قبل 5,220,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF340 2 ساعت قبل 8,880,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGE262 2 ساعت قبل 8,990,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6821 2 ساعت قبل 4,390,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF380 2 ساعت قبل 11,000,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGH260 2 ساعت قبل 7,780,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6511 2 ساعت قبل 4,560,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF352 2 ساعت قبل 13,040,000
Panasonic KX-TS880 2 ساعت قبل 3,500,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGE240 2 ساعت قبل 11,500,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6671 2 ساعت قبل 9,280,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6461BX 2 ساعت قبل 8,440,000کامتل12
گوشی تلفن دکت پاناسونیک KX-TGE210 2 ساعت قبل 4,780,000
گوشی تلفن بیسیم دکت پاناسونیک KX-TGD310 2 ساعت قبل 4,360,000
آداپتور گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک PQLV219 2 ساعت قبل 590,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9581B 2 ساعت قبل 18,340,000
آداپتور گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک PNLV226 2 ساعت قبل 490,000
گوشی تلفن بیسیم دکت پاناسونیک KX-TGD320 2 ساعت قبل 4,990,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGC210 2 ساعت قبل 3,790,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3611BX 2 ساعت قبل 2,720,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGD220 2 ساعت قبل 6,160,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6622 2 ساعت قبل 8,460,000
Panasonic KX-TS500 2 ساعت قبل 1,250,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGB112 2 ساعت قبل 5,380,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه پاناسونیک KX-TGEA20 2 ساعت قبل 3,470,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6811 2 ساعت قبل 3,440,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG4771 2 ساعت قبل 9,480,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG4772 2 ساعت قبل 14,960,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGB210 2 ساعت قبل 3,160,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه پاناسونیک KX-TGA660 2 ساعت قبل 3,990,000
Panasonic KX-TS580 2 ساعت قبل 2,990,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3412BX 2 ساعت قبل 4,820,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3712BX 2 ساعت قبل 5,685,000
گوشی تلفن دکت پاناسونیک KX-TG8011 2 ساعت قبل 4,250,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7861 2 ساعت قبل 5,680,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGC412 2 ساعت قبل 7,840,000کامتل12
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG1611 2 ساعت قبل 2,590,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-PRW110 2 ساعت قبل 19,500,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG1312BX 2 ساعت قبل 4,760,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9541 2 ساعت قبل 18,850,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه پاناسونیک KX-TGA641 2 ساعت قبل 3,790,000
گوشی تلفن بیسیم دکت پاناسونیک KX-TGC410 2 ساعت قبل 4,690,000کامتل12
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG1711 2 ساعت قبل 2,850,000کامتل12
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-PRD262 2 ساعت قبل 28,900,000
گوشی تلفن سانترال پاناسونیک KX-T7730X 2 ساعت قبل 4,050,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3721 2 ساعت قبل 3,950,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3722BX 2 ساعت قبل 7,480,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6711 3 ساعت قبل 3,325,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3711BX 3 ساعت قبل 3,055,000
Panasonic KX-T7730 16 روز قبل 4,360,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG2361JX 16 روز قبل 24,200,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9311BX 16 روز قبل 3,950,000
Panasonic KX-T2375 16 روز قبل 1,200,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9542 16 روز قبل 28,500,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3531BX 16 روز قبل 5,580,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6551BX 16 روز قبل 5,990,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGC422EB 16 روز قبل 8,880,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3521BX 16 روز قبل 4,800,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9385 16 روز قبل 9,900,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه پاناسونیک KX-TGA680 16 روز قبل 1,950,000
Panasonic KX-TSC11 16 روز قبل 1,700,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3662 16 روز قبل 12,000,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG5522 16 روز قبل 6,550,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7862 16 روز قبل 7,500,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-PRX150 16 روز قبل 24,900,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG4732B 16 روز قبل 3,980,000
Panasonic KX-TG9331BX 16 روز قبل 3,800,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه پاناسونیک KX-TGA651 16 روز قبل 1,880,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGD210 16 روز قبل 2,580,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG4711 16 روز قبل 1,920,000
گوشی تلفن سانترال پاناسونیک KX-DT543 16 روز قبل 3,550,000کامتل12
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6451BX 16 روز قبل 6,800,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3612BX 16 روز قبل 5,980,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-PRX120 16 روز قبل 29,600,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF372 16 روز قبل 6,450,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-PRL262 16 روز قبل 22,500,000
آداپتور گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک PQLV207 16 روز قبل 620,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG8551 16 روز قبل 2,880,000
گوشی تلفن پاناسونیک KX-TS4100 16 روز قبل 6,650,000
Panasonic KX-TS3282 16 روز قبل 11,000,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9341BX 16 روز قبل 6,900,000

Gigaset

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
گوشی تلفن بیسیم گيگاست C530A Duo 1 ساعت قبل 9,990,000
گوشی تلفن بیسیم گيگاست SL930A 1 ساعت قبل 32,900,000
گوشی تلفن بیسیم دکت گیگاست E495 1 ساعت قبل 8,500,000
تلفن بیسیم گیگاست C285 DUO 1 ساعت قبل 14,500,000
تلفن بیسیم گیگاست A510 1 ساعت قبل 4,770,000
گوشی تلفن بیسیم گیگاست E560A 2 ساعت قبل 8,360,000
گوشی تلفن بیسیم گیگاست C330A 2 ساعت قبل 7,800,000
گوشی تلفن بیسیم گیگاست A120 2 ساعت قبل 2,980,000
گوشی تلفن بیسیم گیگاست A220 2 ساعت قبل 3,560,000
گوشی تلفن دکت گیگاست C530A 2 ساعت قبل 8,050,000
گوشی تلفن دکت گیگاست SL450A GO 2 ساعت قبل 21,200,000
گوشی تلفن بیسیم گیگاست C300A Duo 2 ساعت قبل 16,850,000
گوشی تلفن دکت گیگاست A415 2 ساعت قبل 5,210,000
گوشی تلفن دکت گیگاست C620A Duo 2 ساعت قبل 10,590,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه گیگاست E49H 2 ساعت قبل 3,250,000
گوشی تلفن دکت گیگاست A100 2 ساعت قبل 2,780,000
گوشی تلفن بیسیم گيگاست A220A Duo 2 ساعت قبل 5,880,000
گوشی تلفن بیسیم گيگاست A220A 2 ساعت قبل 3,820,000
گوشی تلفن بیسیم گیگاست A450 2 ساعت قبل 3,190,000
گوشی تلفن دکت گیگاست E630A 2 ساعت قبل 9,990,000
گوشی تلفن بیسیم گیگاست A730 2 ساعت قبل 5,800,000
گوشی تلفن دکت گیگاست C620A 2 ساعت قبل 7,790,000
تلفن بیسیم گیگاست AS200 DUO 2 ساعت قبل 6,490,000
گوشی تلفن دکت گیگاست AS405A 2 ساعت قبل 5,390,000
گوشی تلفن بیسیم گیگاست C430A Duo 2 ساعت قبل 8,890,000
گوشی تلفن بیسیم گیگاست C430A 2 ساعت قبل 7,320,000
گوشی تلفن دکت لمسی گیگاست SL910A 3 ساعت قبل 26,800,000
تلفن بیسیم و باسیم گیگاست A590 16 روز قبل 4,250,000
گوشی تلفن دکت لمسی گیگاست SL910A Gold 16 روز قبل 18,800,000

Uniden

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
گوشی تلفن بیسیم یونیدن AT4103 1 ساعت قبل 2,950,000
گوشی تلفن بیسیم دکت یونیدن D3280-2 1 ساعت قبل 5,990,000
گوشی تلفن بیسیم دکت یونیدن D3580-2 1 ساعت قبل 6,100,000
گوشی تلفن بیسیم دکت یونیدن D1780-2W 2 ساعت قبل 5,990,000
گوشی تلفن بیسیم دکت یونیدن D1483 2 ساعت قبل 3,920,000
گوشی تلفن بیسیم یونیدن AT4501 2 ساعت قبل 4,390,000
گوشی تلفن بیسیم دکت یونیدن D1760-2W 2 ساعت قبل 5,380,000
گوشی تلفن بیسیم یونیدن AT4102 2 ساعت قبل 2,800,000
گوشی تلفن بیسیم دکت یونیدن AS1002 16 روز قبل 3,340,000
گوشی تلفن بیسیم دکت یونیدن AS1102 16 روز قبل 2,720,000

Vtech

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
گوشی تلفن دکت وی تک CS6147 1 ساعت قبل 5,780,000
گوشی تلفن دکت وی تک DS8141 1 ساعت قبل 6,190,000

شارژر گوشی موبایل

LDNIO

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
شارژر فندکی با کابل میکرو یو اس بی الدینیو DL-C12 1 ساعت قبل 315,000
شارژر فندکی با کابل میکرو یو اس بی الدینیو C401 1 ساعت قبل 600,000
شارژر فندکی با کابل لایتنینگ الدینیو C401 1 ساعت قبل 630,000
شارژر فندکی با کابل میکرو یو اس بی الدینیو C303 1 ساعت قبل 520,000
شارژر فندکی با کابل میکرو یو اس بی الدینیو C301 2 ساعت قبل 440,000
شارژر فندکی با کابل لایتنینگ الدینیو C301 16 روز قبل 360,000
شارژر فندکی با کابل میکرو یو اس بی الدینیو DL-C17 16 روز قبل 200,000

Apple

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
شارژر موبایل و تبلت اپل 12W 3PIN 16 روز قبل 550,000
کابل و شارژر موبایل و تبلت اپل 5W 2PIN 16 روز قبل 730,000
کابل شارژر موبایل و تبلت اپل اوریجینال 2m 16 روز قبل 620,000
کابل شارژر موبایل و تبلت اپل اوریجینال 1m 16 روز قبل 420,000

New Brand

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
شارژر موبایل و تبلت اپل 5 وات 2 پین 16 روز قبل 650,000

باتری

Panasonic

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
باتری گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک HHR-P104 2 ساعت قبل 780,000
باتری گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک HHR-P107 16 روز قبل 480,000
باتری گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک HHR-P105 16 روز قبل 640,000
باتری گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک HHR-4DPA 16 روز قبل 280,000

جی پی اس ردیاب - GPS

Panasonic

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
کلیدیاب پاناسونیک KX-TGA20 2 ساعت قبل 1,880,000

گوشی موبایل

Doro

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
گوشی موبایل دورو 1360 Dual SIM 2 ساعت قبل 3,490,000

هندزفری بلوتوث

REMAX

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
هندزفری بلوتوث ریمکس RB-S6 2 ساعت قبل 2,475,000

اسپیکر

REMAX

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
اسپیکر بلوتوث ریمکس RB-M16 2 ساعت قبل 2,820,000
اسپیکر بلوتوث ریمکس RB-M10 16 روز قبل 4,280,000

Kingone

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
اسپیکر بلوتوث کینگ وان K9 16 روز قبل 1,980,000

لوازم جانبی موبایل

REMAX

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
کابل شارژر موبایل و تبلت ریمکس LESU RC-050m 2 ساعت قبل 140,000
کابل شارژر موبایل و تبلت اپل ریمکس RC-028m 2 ساعت قبل 140,000

Apple

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
هندزفری اپل اوریجینال EarPods 2 ساعت قبل 950,000

New Brand

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
محافظ صفحه نمایش موبایل سامسونگ Galaxy A3 G 16 روز قبل 160,000
محافظ صفحه نمایش موبایل سامسونگ Galaxy E3 G 16 روز قبل 160,000
محافظ صفحه نمایش موبایل سامسونگ Galaxy Note 4 G 16 روز قبل 220,000
محافظ صفحه نمایش موبایل سامسونگ Galaxy A5 G 16 روز قبل 160,000
محافظ صفحه نمایش موبایل سامسونگ Galaxy S6 G 16 روز قبل 180,000
گلس محافظ صفحه نمایش موبایل اپل آیفون 5 و 5S 16 روز قبل 150,000
محافظ صفحه نمایش موبایل سامسونگ Galaxy Note 3 G 16 روز قبل 200,000
کابل او تی جی USB2 to Mini USB 16 روز قبل 260,000
شارژر موبایل سامسونگ گلکسی S4 16 روز قبل 450,000

HTC

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
شارژر اورجینال موبایل اچ تی سی 16 روز قبل 360,000

Samsung

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
محافظ صفحه نمایش موبایل سامسونگ Galaxy S6 Edge 16 روز قبل 260,000
کابل شارژر موبایل و تبلت سامسونگ USB 2.0 1.5m 16 روز قبل 180,000
کابل شارژر موبایل و تبلت سامسونگ 16 روز قبل 230,000
شارژر فندکی موبایل و تبلت با کابل سامسونگ 16 روز قبل 600,000
شارژر وایرلس موبایل و تبلت سامسونگ EP-NG930 16 روز قبل 1,580,000
قاب محافظ گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S6 Clear 16 روز قبل 650,000
قاب محافظ گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S7 Clear 16 روز قبل 650,000
محافظ صفحه نمایش گوشی موبایل سامسونگ Galaxy Note 4 16 روز قبل 240,000
محافظ صفحه نمایش گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S5 16 روز قبل 240,000
محافظ صفحه نمایش گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S6 16 روز قبل 240,000
کابل شارژر موبایل و تبلت سامسونگ USB 3.0 1m 16 روز قبل 190,000
کابل شارژر موبایل و تبلت سامسونگ USB 2.0 1m 16 روز قبل 160,000

Nokia

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
Nokia Charger N70 16 روز قبل 310,000

Gigaset

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
هندزفری بیسیم گیگاست L410 16 روز قبل 1,550,000

ماژول شبکه Network Modules

Linksys

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
گوشی آی پی فون لینکسیس SPA942 2 ساعت قبل 8,500,000

آی پی فون - سانترال - VOIP

Gigaset

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
گوشی آی پی فون دکت گیگاست DX800A 2 ساعت قبل 19,200,000
گوشی آی پی فون دکت گیگاست C610A IP 16 روز قبل 16,000,000

Linksys

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
گوشی آی پی فون لینکسیس SPA922 16 روز قبل 9,990,000

سایر ماشین های اداری

Gigaset

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
گوشی تلفن بیسیم گیگاست C330 3 ساعت قبل 5,880,000

لوازم جانبی تبلت

Samsung

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
کابل شارژر تبلت سامسونگ گلکسی Tab P1000 1m 16 روز قبل 180,000

کارت حافظه Memory card

Kodak

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
کارت حافظه میکرو اس دی کداک 16GB C10 U1 16 روز قبل 430,000داده پرداز رایانه متین999
کارت حافظه میکرو اس دی کداک 32GB C10 U1 16 روز قبل 680,000داده پرداز رایانه متین999

Toshiba

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
کارت حافظه میکرو اس دی توشیبا EXCERIA M301-EA 16GB 16 روز قبل 355,000ایرانیان ره جو گستر60
مموری کارت میکرو Toshiba micro Class10 32GB 16 روز قبل 445,000
Toshiba micro Class10 16GB 16 روز قبل 355,000

پاور بانک

REMAX

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
پاور بانک ریمکس Linon Pro RPP-53 10000mAh 16 روز قبل 2,310,000

هندزفری

REMAX

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
هندزفری ریمکس RM-S1 Pro 16 روز قبل 990,000

هدست-هدفون

Panasonic

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
هدست پاناسونیک KX-TCA93 16 روز قبل 1,120,000
هدست پاناسونیک KX-TCA400 16 روز قبل 1,990,000

NIA

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
هدست بلوتوث نیا Q8-851S 16 روز قبل 880,000

باتری گوشی موبایل

Samsung

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
باتری گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S4 16 روز قبل 780,000
باتری گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S3 16 روز قبل 580,000
باتری گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S5 16 روز قبل 720,000
باتری گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Note 2 16 روز قبل 620,000

دستبند هوشمند

Xiaomi

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
دستبند هوشمند شیائومی Mi Band 16 روز قبل 880,000

فلش مموری

SanDisk

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
فلش مموری سن دیسک Ultra Dual OTG-USB3 16GB 16 روز قبل 430,000
فلش مموری سن دیسک USB3.0-OTG 16GB 16 روز قبل 330,000