دستگاه حضور و غیاب

لیست قیمت دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب هوبانتی F261 Hubanti Attendance Machine
قیمت فروش

5,890,000 ریال

5,890,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب هوبانتی F491 Hubanti Attendance Machine
قیمت فروش

11,600,000 ریال

11,600,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو VF300 Faratechno Attendance Machine
قیمت فروش

9,800,000 ریال

8,500,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F70 Faratechno F70 Attendance Machine
قیمت فروش

6,800,000 ریال

6,000,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو UF100 Faratechno Attendance Machine
قیمت فروش

11,600,000 ریال

10,200,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو NF50  Faratechno NF50 Attendance Machine
قیمت فروش

10,800,000 ریال

8,900,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم MB-906 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

19,370,000 ریال

19,370,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم G3 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

17,600,000 ریال

17,600,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم EB-103 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

6,890,000 ریال

6,890,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم MP-51 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

9,900,000 ریال

9,900,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم MP-52 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

8,900,000 ریال

8,900,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم HB-730 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

15,200,000 ریال

15,200,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم EB-141 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

11,570,000 ریال

11,570,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم EB-102 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

9,900,000 ریال

8,450,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم HB-130 BA 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

13,650,000 ریال

13,650,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم MB-202 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

24,400,000 ریال

13,900,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم EB-109 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

7,250,000 ریال

7,250,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم EB-110 5th Dimension Attendance Machine
قیمت فروش

11,400,000 ریال

9,800,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب زد کی تی UA300 Attendance Device ZkT
قیمت فروش

29,800,000 ریال

8,200,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب زد کی تی T-28307 Attendance Device ZkT
قیمت فروش

29,800,000 ریال

8,900,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب زد کی تی VF300 Attendance Device ZkT
قیمت فروش

25,900,000 ریال

9,800,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب زد کی تی T-28561 Attendance Device ZkT
قیمت فروش

9,600,000 ریال

9,600,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب زد کی تی T-28306 Attendance Device ZkT
قیمت فروش

8,900,000 ریال

8,900,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب زد کی تی T-38321 Attendance Device ZkT
قیمت فروش

7,850,000 ریال

7,850,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Timax TX2 Palizafzar Time Attendance System
قیمت فروش

10,200,000 ریال

10,200,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F400 Faratechno Attendance Machine
قیمت فروش

10,100,000 ریال

8,900,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار ZK iFace 102 Palizafzar Attendance System
قیمت فروش

13,400,000 ریال

13,400,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Timax TX9 Palizafzar Time Attendance System
قیمت فروش

12,400,000 ریال

12,400,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F300 Faratechno Attendance Machine
قیمت فروش

8,900,000 ریال

8,200,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Timax TX Palizafzar Attendance System
قیمت فروش

6,800,000 ریال

6,800,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب علم و صنعت ST-shineL ELMOSANAT ST-ShineL Attendance Machine
قیمت فروش

22,500,000 ریال

22,500,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب علم و صنعت ST-Face 120 قیمت دستگاه حضور و غیاب علم و صنعت خرید دستگاه حضور و غیاب
قیمت فروش

22,300,000 ریال

22,300,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب علم و صنعت ST-Face 160 ELMOSANAT ST-Face 160 Attendance Machine
قیمت فروش

29,800,000 ریال

29,800,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب علم و صنعت ST-ShineM ELMOSANAT ST-ShineM Attendance Machine
قیمت فروش

17,000,000 ریال

17,000,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F699 Faratechno Attendance Machine
قیمت فروش

8,200,000 ریال

8,200,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب زد کی تی F699 Time Attendance System ZKT
قیمت فروش

8,200,000 ریال

8,200,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب زد کی تی U560 ZKT Attendance Machine
قیمت فروش

8,200,000 ریال

8,200,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب زد کی تی iFace 702 Attendance Device ZkT
قیمت فروش

12,500,000 ریال

12,500,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو iFace 702 Faratechno Attendance Machine
قیمت فروش

12,500,000 ریال

12,500,000 ریال

دستگاه حضور و غیاب زد کی تی UA400 Attendance Device ZkT
قیمت فروش

10,100,000 ریال

10,100,000 ریال