قیمت تجهیزات شبکه سیسکو لگراند نگزنس

ماژول شبکه - Network Modules

لیست قیمت ماژول شبکه - Network Modules

ماژول سیسکو Module Cisco PVDM2-16
قیمت فروش

800,000 ریال

2,600,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو SPA-1X10GE-L-V2 Cisco Network Module
قیمت فروش

110,000,000 ریال

192,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو Cisco GLC-LH-SM
قیمت فروش

300,000 ریال

2,800,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو C3850-NM-2-10G Network Module Cisco
قیمت فروش

29,800,000 ریال

40,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو C3850-NM-4-1G Network Module Cisco
قیمت فروش

7,700,000 ریال

90,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو C3850-NM-4-10G Cisco Network Module
قیمت فروش

37,900,000 ریال

80,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو HWIC-2T Cisco Serial and Asynchronous Router Module
قیمت فروش

1,000,000 ریال

54,800,000 ریال

ماژول فیبر نوری میکروتیک SPlus85DLC03D Mikrotik Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

2,170,000 ریال

3,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری میکروتیک S-3553LC20D Optic Fibre Module Mikrotik
قیمت فروش

310,000 ریال

2,920,000 ریال

ماژول فیبر نوری میکروتیک S-85DLC20D Optic Fibre Module Mikrotik
قیمت فروش

600,000 ریال

650,000 ریال

ماژول فیبر نوری میکروتیک S-31DLC20D Mikrotik Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

780,000 ریال

10,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری میکروتیک SPlus31DLC10D Mikrotik Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

5,110,000 ریال

5,200,000 ریال

ماژول فیبر نوری Mikrotik S-31DLC20D Mikrotik Fiber Optic Transceiver Module
قیمت فروش

970,000 ریال

1,150,000 ریال

ماژول شبکه میکروتیک S-RJ01 Network Module Mikrotik
قیمت فروش

1,900,000 ریال

1,950,000 ریال

ماژول فیبر نوری میکروتیک SPlus2332LC10D Optic Fibre Module Mikrotik
قیمت فروش

12,990,000 ریال

13,100,000 ریال

ماژول 4 پورت سیسکو Module Cisco NM-4T
قیمت فروش

1,300,000 ریال

2,500,000 ریال

ماژول سیسکو Module Cisco C3KX-NM-10G
قیمت فروش

16,000,000 ریال

110,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو WIC-1SHDSL-V3 Network Module Cisco
قیمت فروش

1,400,000 ریال

4,500,000 ریال

Module Cisco SFP-10G-LRM ماژول سیسکو اس اف پی 10 گیگابایت ال آر ام
قیمت فروش

1,900,000 ریال

6,900,000 ریال

ماژول سیسکو Module Cisco NM-2CE1T1-PRI
قیمت فروش

6,700,000 ریال

10,500,000 ریال

ماژول سیسکو Cisco WIC-1ENET
قیمت فروش

750,000 ریال

1,500,000 ریال

ماژول سیسکو Module Cisco C3KX-NM-1G
قیمت فروش

1,450,000 ریال

25,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو C3850-NM-8-10G Cisco Network Module
قیمت فروش

12,000,000 ریال

129,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو PVDM2-64 Cisco Network Module
قیمت فروش

1,450,000 ریال

49,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری دبلیو تی دی RTXM191-500 SM Module Fibre Optical WTD RTXM191-500 SM
قیمت فروش

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

ماژول فیبر نوری زایکسل SFP-SX-D Module Fiber Transceiver Zyxel SFP-SX-D
قیمت فروش

700,000 ریال

700,000 ریال

ماژول سیسکو VWIC2-2MFT-T1-E1-RF ریفربیشد Network Module Refurbished Cisco
قیمت فروش

3,800,000 ریال

6,500,000 ریال

ماژول صدا شبکه سیسکو VIC3-4FXS-DID Voice Network Module Cisco
قیمت فروش

6,000,000 ریال

17,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو Cisco PA-MC-STM-1 Network Module
قیمت فروش

75,000,000 ریال

150,000,000 ریال

Module Cisco WS-X6724-SFP ماژول سیسکو ایکس 6724
قیمت فروش

25,000,000 ریال

139,000,000 ریال

Module Cisco PA-MC-8TE1 Plus ماژول سیسکو پی ای ام سی 8 تی ای 1
قیمت فروش

35,000,000 ریال

90,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری دبلیو تی دی RTXM159-400 SM Module Fibre Optical WTD RTXM159-400 SM
قیمت فروش

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

ماژول فیبر نوری دبلیو تی دی RTXM191-400 SM Module Fibre Optical WTD RTXM191-400 SM
قیمت فروش

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

ماژول صدا سیسکو PVDM3-128 Voice Interface Module Cisco
قیمت فروش

20,000,000 ریال

55,000,000 ریال

ماژول صدا سیسکو VWIC3-2MFT-T1-E1 Voice Interface Module Card Cisco
قیمت فروش

15,000,000 ریال

36,500,000 ریال

ماژول سیسکو Module Cisco WIC-1ADSL
قیمت فروش

400,000 ریال

13,000,000 ریال

Module Cisco GLC-ZX-SM ماژول سیسکو جی ال سی زد ایکس اس ام
قیمت فروش

550,000 ریال

2,000,000 ریال

ماژول سیسکو Cisco Module PVDM2-32
قیمت فروش

800,000 ریال

3,500,000 ریال

ماژول سیسکو یک سریال Cisco WIC-1T
قیمت فروش

300,000 ریال

850,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو MGBT1 Network Module Cisco
قیمت فروش

200,000 ریال

250,000 ریال

فروش تجهیزات شبکه مخابراتی نمایندگی مودم DSLAM قیمت مودم 4G  قیمت تجهیزات شبکه خرید سوییچ سیسکو

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری