دستگاه دی وی آر DVR

لیست قیمت دستگاه دی وی آر DVR

دستگاه دی وی آر AHD-7901 4CH AHD DVR
قیمت فروش

2,750,000 ریال

1,600,000 ریال

دستگاه دی وی آر AHD-287 8CH AHD DVR
قیمت فروش

3,400,000 ریال

3,400,000 ریال

دستگاه دی وی آر AHD-387 16CH AHD DVR
قیمت فروش

5,200,000 ریال

5,200,000 ریال

دستگاه دی وی آر AHD-1501 8CH AHD DVR
قیمت فروش

3,450,000 ریال

3,450,000 ریال

دستگاه دی وی آر 7804 DVR 7804
قیمت فروش

3,200,000 ریال

2,750,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7316HQHI-SH Turbo HD DVR HikVision
قیمت فروش

26,980,000 ریال

26,930,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-8108HGHI-SH Turbo HD DVR HikVision
قیمت فروش

27,550,000 ریال

27,500,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7316HGHI-SH Turbo HD DVR HikVision
قیمت فروش

17,950,000 ریال

14,310,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7308HQHI-SH Turbo HD DVR HikVision
قیمت فروش

15,200,000 ریال

15,150,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7204HQHI-SH DVR Hikvision DS-7204HQHI-SH
قیمت فروش

5,158,000 ریال

4,887,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7208HQHI-SH DVR Hikvision DS-7208HQHI-SH
قیمت فروش

9,500,000 ریال

8,150,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7204HGHI-E1 Hikvision DVR
قیمت فروش

7,000,000 ریال

3,064,600 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا HCVR5104HS-S3 Dahua HDCVI DVR
قیمت فروش

8,350,000 ریال

2,550,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7204HUHI-F1-N Hikvision Turbo HD DVR
قیمت فروش

11,446,000 ریال

5,450,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا XVR5416L 16CH Dahua HCVR DVR
قیمت فروش

40,210,000 ریال

16,100,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7216HGHI-E2 Turbo HD DVR HikVision
قیمت فروش

11,995,000 ریال

9,270,800 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7216HQHI-F1-N Hikvision Turbo HD DVR
قیمت فروش

24,330,000 ریال

9,817,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR7416L Dahua DVR
قیمت فروش

36,540,000 ریال

17,950,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7204HGHI-F1 Hikvision Turbo HD DVR
قیمت فروش

3,582,000 ریال

2,850,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR5216A-S3 16CH Dahua HDCVI DVR
قیمت فروش

14,400,000 ریال

7,950,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا DH-XVR5104HS 4CH Dahua DVR
قیمت فروش

6,500,000 ریال

2,550,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا XVR5108H-4KL Dahua DHI-XVR5108H-4KL 8CH DVR
قیمت فروش

18,200,000 ریال

8,554,000 ریال

دی وی آر هایک ویژن DS-7204HQHI-K1 4CH Hikvision Turbo HD DVR
قیمت فروش

8,421,000 ریال

3,450,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا DHI-HCVR7216AN-4M 16CH Dahua HDCVI DVR
قیمت فروش

16,840,000 ریال

11,750,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7208HUHI-F1-N Hikvision Turbo HD DVR
قیمت فروش

17,277,000 ریال

8,130,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7208HGHI-E2 Turbo HD DVR HikVision
قیمت فروش

6,790,000 ریال

5,821,200 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7208HGHI-F1 Hikvision Turbo HD DVR
قیمت فروش

5,733,000 ریال

4,600,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7216HQHI-F2-N Hikvision Turbo HD DVR
قیمت فروش

25,731,000 ریال

10,180,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7208HGHI-F2 Hikvision Turbo HD DVR
قیمت فروش

26,500,000 ریال

6,300,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7208HQHI-K1 8CH Hikvision Turbo HD DVR
قیمت فروش

10,973,000 ریال

1,007,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7216HUHI-F2-N Hikvision Turbo HD DVR
قیمت فروش

24,150,000 ریال

16,800,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا DH-XVR5108HS 8CH Dahua DVR
قیمت فروش

10,770,000 ریال

4,200,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا DHI-HCVR7108H-4M 8CH Dahua HDCVI DVR
قیمت فروش

9,100,000 ریال

6,530,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا DHI-XVR5832S 32CH Dahua HDCVI DVR
قیمت فروش

98,000,000 ریال

27,950,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا HCVR5108HS-S3 Dahua HDCVI DVR
قیمت فروش

13,150,000 ریال

4,200,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7208HUHI-F2-N Hikvision Turbo HD DVR
قیمت فروش

12,190,000 ریال

6,550,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا DHI-XVR5432L 32CH Dahua HDCVI DVR
قیمت فروش

58,800,000 ریال

3,100,000 ریال

دستگاه دی وی آر داهوا DHI-HCVR7208AN-4M 8CH Dahua HDCVI DVR
قیمت فروش

11,980,000 ریال

8,780,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7204HQHI-F1-N Hikvision Turbo HD DVR
قیمت فروش

4,680,000 ریال

3,550,000 ریال

دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7216HGHI-F2 Hikvision Turbo HD DVR
قیمت فروش

10,890,000 ریال

9,100,000 ریال