قیمت تلویزیون ال ای دی هوشمند

حافظه SSD سرور

لیست قیمت حافظه SSD سرور

حافظه اس اس دی ذخیره ساز ای ام سی 200GB V4-2S6F-20 EMC SAN SSD
قیمت فروش

62,080,000 ریال

55,000,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 800GB 6G SATA 804671-B21 HP 804671-B21 Server SSD
قیمت فروش

48,970,000 ریال

47,500,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 800GB 6G SATA 804599-B21 HP 804599-B21 Server SSD
قیمت فروش

400,000,000 ریال

33,300,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 480GB 6G SATA 804593-B21 HP 804593-B21 Server SSD
قیمت فروش

23,000,000 ریال

22,000,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 400GB 6G SATA 804665-B21 HP 804665-B21 Server SSD
قیمت فروش

30,000,000 ریال

23,280,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 240GB 6G SATA 804587-B21 HP 804587-B21 Server SSD
قیمت فروش

20,000,000 ریال

12,610,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 200GB 6G SATA 804642-B21 HP 804642-B21 Server SSD
قیمت فروش

14,550,000 ریال

14,550,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 200GB 6G SATA 804639-B21 HP 804639-B21 Server SSD
قیمت فروش

20,000,000 ریال

15,136,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 200GB 6G SATA 804613-B21 HP 804613-B21 Server SSD
قیمت فروش

80,000,000 ریال

77,900,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 120GB 6G SATA 804581-B21 HP 804581-B21 Server SSD
قیمت فروش

8,000,000 ریال

8,000,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 800GB 12G SAS 802586-B21 HP 802586-B21 Server SSD
قیمت فروش

300,000,000 ریال

298,280,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 400GB 12G SAS 802582-B21 HP 802582-B21 Server SSD
قیمت فروش

151,360,000 ریال

20,000,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 200GB 12G SAS 802578-B21 HP 802578-B21 Server SSD
قیمت فروش

50,000,000 ریال

38,800,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 200GB 12G SAS 736936-B21 HP 736936-B21 Server SSD
قیمت فروش

86,810,000 ریال

86,810,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 1.2TB PCIe 764906-B21 HP 764906-B21 Server SSD
قیمت فروش

160,000,000 ریال

20,000,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 800GB PCIe 736939-B21 HP 736939-B21 Server SSD
قیمت فروش

160,020,000 ریال

20,000,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 400GB PCIe 765034-B21 HP 765034-B21 Server SSD
قیمت فروش

500,000,000 ریال

43,650,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 1.6TB PCIe 765038-B21 HP 765038-B21 Server SSD
قیمت فروش

162,960,000 ریال

158,070,000 ریال

حافظه اس اس دی ذخیره ساز ای ام سی 400GB V-V4-2400F EMC V-V4-2400FX SAN SSD
قیمت فروش

1,099,644,000 ریال

1,099,644,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 1.6TB PCIe 764892-B21 HP 764892-B21 Server SSD
قیمت فروش

277,500,000 ریال

30,000,000 ریال

حافظه اس اس دی ذخیره ساز اچ پی 400GB 12G SAS N9X95 HP N9X95A SAN SSD
قیمت فروش

60,000,000 ریال

51,000,000 ریال

حافظه اس اس دی ذخیره ساز اچ پی 800GB 12G SAS N9X96 HP N9X96A SAN SSD
قیمت فروش

96,000,000 ریال

95,000,000 ریال

حافظه اس اس دی ذخیره ساز اچ پی 1.6TB 12G SAS N9X91 HP N9X91A SAN SSD
قیمت فروش

168,000,000 ریال

168,000,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 800GB 12G SAS 846434-B21 HP 846434-B21 Server SSD
قیمت فروش

100,000,000 ریال

100,000,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 1.6TB 6G SATA 804605-B21 HP Server Solid State Drive
قیمت فروش

56,000,000 ریال

56,000,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور سامسونگ SM863 480GB Samsung SM863 480GB Server SSD
قیمت فروش

20,000,000 ریال

18,000,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 240GB 6G SATA 717969-B21 HP 717969-001 Server SSD
قیمت فروش

205,000,000 ریال

12,500,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 240GB 6G SATA 816975-B21 HP 816975-B21 Server SSD
قیمت فروش

18,000,000 ریال

18,000,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور سامسونگ SM863 960GB Samsung SM863 960GB Server SSD
قیمت فروش

43,000,000 ریال

4,200,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 480GB 6G SATA 717971-B21 HP 717971-B21 Server SSD
قیمت فروش

20,000,000 ریال

13,500,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور سامسونگ SM863a 960GB Samsung SM863a 960GB Server SSD
قیمت فروش

44,000,000 ریال

4,200,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور سامسونگ SM863a 480GB Samsung SM863a 480GB Server SSD
قیمت فروش

25,500,000 ریال

23,000,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 128GB 6G SATA 709106-001 HP 709106-001 Server SSD
قیمت فروش

80,000,000 ریال

7,000,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور سامسونگ PM863 120GB Samsung PM863 120GB Server SSD
قیمت فروش

10,000,000 ریال

4,000,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور سامسونگ PM863 960GB Samsung PM863 960GB Server SSD
قیمت فروش

22,000,000 ریال

22,000,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور سامسونگ SM863 120GB Samsung SM863 120GB Server SSD
قیمت فروش

5,000,000 ریال

5,000,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور سامسونگ PM863a 480GB Samsung PM863a 480GB Server SSD
قیمت فروش

12,000,000 ریال

12,000,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور سامسونگ SM863 1.92TB Samsung SM863 1.92TB Server SSD
قیمت فروش

66,000,000 ریال

66,000,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 120GB 6G SATA 717965-B21 HP Server Solid State Drive
قیمت فروش

6,000,000 ریال

6,000,000 ریال

حافظه اس اس دی سرور اچ پی 120GB 6G SATA 777262-B21 HP Server Solid State Drive
قیمت فروش

6,800,000 ریال

6,800,000 ریال