خرید سرور ایسوس رهنمون فناوری اطلاعات

کارت شبکه سرور Network Adapter

لیست قیمت کارت شبکه سرور Network Adapter

کارت شبکه سرور اچ پی 4Port 647594-B21 Network Adapter server HP 647594-B21
قیمت فروش

9,300,000 ریال

5,335,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی 2port 332T 615732-B21 HP Sever Adapter
قیمت فروش

6,510,000 ریال

3,600,000 ریال

HP Store Fabric SN1000Q 16GB Fiber کارت شبکه سرور اچ پی 1000
قیمت فروش

80,400,000 ریال

30,740,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی 700759-B21 HP FlexFabric Network Adapter
قیمت فروش

24,500,000 ریال

6,596,000 ریال

HP 81E 8Gb 1-port Fiber کارت شبکه سرور اچ پی 81 ای
قیمت فروش

17,000,000 ریال

11,000,000 ریال

HP 82E 8Gb 2-port Fiber کارت شبکه سرور اچ پی 82 ای
قیمت فروش

20,000,000 ریال

12,610,000 ریال

HP Network Adapter Server 82Q 8Gb 2-port Fiber کارت شبکه سرور اچ پی 82 کیو
قیمت فروش

20,000,000 ریال

14,500,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی 361T 652497-B21 Network Server Adapter HP
قیمت فروش

40,000,000 ریال

3,100,000 ریال

HP SN1000E 16Gb 2-port Fiber کارت شبکه سرور اچ پی 1000
قیمت فروش

78,000,000 ریال

7,510,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی 331FLR 629135-B21 Network Adapter Server HP 629135-B21
قیمت فروش

9,500,000 ریال

4,000,000 ریال

HP Network Adapter 81Q 8Gb 1-port Fiber کارت شبکه سرور اچ پی 81 کیو
قیمت فروش

18,600,000 ریال

10,185,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی NC360T 412648-B21 Network Adapter server HP 412648-B21
قیمت فروش

5,600,000 ریال

2,425,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی 534FLR-SFP Plus 2Port 70075- HP FlexFabric Server Network Adapter
قیمت فروش

20,000,000 ریال

11,640,000 ریال

Server Adapter 2Port HBA 82E AJ763B 8GB کارت شبکه سرور اچ پی 2 پورت اچ پی ای جی763 بی
قیمت فروش

49,500,000 ریال

13,000,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی NC364T 435508-B21 Network Adapter server HP 435508-B21
قیمت فروش

5,500,000 ریال

3,950,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی NIC 533FLR-T 2Port 700760-B21 HP Server Network Adapter
قیمت فروش

20,000,000 ریال

10,000,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی 2Port 647581-B21 HP Sever Adapter
قیمت فروش

13,000,000 ریال

13,000,000 ریال

Server Adapter HP NC382T 458492-B21 کارت شبکه سرور اچ پی 382 تی
قیمت فروش

3,900,000 ریال

3,000,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی 560SFP 2Port 665249-B21 HP Server 656596-B21 Network Adapter
قیمت فروش

20,800,000 ریال

9,000,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی NC110T 1Port 434905-B21 HP Server 434905-B21 Network Adapter
قیمت فروش

2,000,000 ریال

2,000,000 ریال

HP Network Adapter Server NC365T کارت شبکه سرور اچ پی 4 پورت 365
قیمت فروش

31,000,000 ریال

2,500,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی 530FLR 647581-B21 Network Adapter Server HP 647581-B21
قیمت فروش

13,500,000 ریال

12,500,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی NC112T PCI-E 503746-B21 HP Gigabit Server Adapter
قیمت فروش

3,000,000 ریال

2,200,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی DL370 G6 NC375i 491838-001 HP Server Network Adapter
قیمت فروش

3,500,000 ریال

3,500,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی 561T 2Port 716591-B21 HP Server 434905-B21 Network Adapter
قیمت فروش

24,000,000 ریال

10,000,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی 530T 2Port 656596-B21 HP Server 656596-B21 Network Adapter
قیمت فروش

26,000,000 ریال

14,000,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی NC375T 4Port 538696-B21 HP Server 538696-B21 Network Adapter
قیمت فروش

4,000,000 ریال

3,300,000 ریال

HP FC2242SR 4Gb 2-port Fiber کارت شبکه سرور اچ پی 2242
قیمت فروش

4,000,000 ریال

4,000,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی 366M 4Port 615729-B21 HP Server 615729-B21 Network Adapter
قیمت فروش

6,000,000 ریال

6,000,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی NC373F 394793-B21 Network Adapter Server HP 394793-B21
قیمت فروش

5,000,000 ریال

3,500,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی 554FLR 629142-B21 Network Adapter Server HP 629142-B21
قیمت فروش

17,000,000 ریال

17,000,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی 366FLR 4Port 665240-B21 HP Server 665240-B21 Network Adapter
قیمت فروش

10,000,000 ریال

8,500,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی 366T 4Port 811546-B21 HP Server 811546-B21 Network Adapter
قیمت فروش

11,000,000 ریال

10,000,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی NC365T 593722-B21 Network Adapter server HP 593722-B21
قیمت فروش

8,000,000 ریال

3,500,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی 331FLR 4Port 629135-B22 HP Server 629135-B22 Network Adapter
قیمت فروش

4,000,000 ریال

4,000,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی NC382m 2Port 453246-B21 HP Server 453246-B21 Network Adapter
قیمت فروش

4,000,000 ریال

3,500,000 ریال

D-Link Network Adapter Server DFE 551FX کارت شبکه سرور فیبر نوری دی لینک
قیمت فروش

2,887,500 ریال

2,600,000 ریال

Server Adapter 2 Port HP NC 530FLR-SFP کارت شبکه سرور اچ پی 530 اف ال آر
قیمت فروش

14,000,000 ریال

9,500,000 ریال

HP Network Adapter Server NC360T کارت شبکه سرور اچ پی دو پورت 360
قیمت فروش

5,600,000 ریال

1,000,000 ریال

کارت شبکه سرور اچ پی 593717-B21 HP Server Network Adapter
قیمت فروش

13,000,000 ریال

11,900,000 ریال