ابزار و تجهیزات الکترونیک

لیست قیمت ابزار و تجهیزات الکترونیک

دستگاه ارت الکترونیکی ATM 15A Level 1 Electronic earth
قیمت فروش

18,750,000 ریال

16,000,000 ریال

میکروسکوپ دیجیتال 500X 500X Digital Microscope
قیمت فروش

1,920,000 ریال

1,920,000 ریال

میکروسکوپ دیجیتال 600X 600X Digital Microscope
قیمت فروش

4,530,000 ریال

4,530,000 ریال

کابل یاب تری ام 3M Dynatel 2273 MID Cable Locator
قیمت فروش

300,000,000 ریال

195,000,000 ریال

تابلو برق طرح ریتال Electrical panel
قیمت فروش

11,000,000 ریال

11,000,000 ریال

تابلو برق دانوب مات 20x30x13 Danub Electrical Panel Box
قیمت فروش

1,100,000 ریال

385,000 ریال

کیف ابزار شبکه Tool Bag
قیمت فروش

1,100,000 ریال

1,100,000 ریال

تابلو برق دانوب مات 25x35x15 Danub Electrical Panel Box
قیمت فروش

465,000 ریال

465,000 ریال

تابلو برق دانوب شفاف 20x30x13 Danub Enclosure Box Transparent Door
قیمت فروش

455,000 ریال

455,000 ریال

تابلو برق دانوب شفاف 30x40x17 Danub Enclosure Box Transparent Door
قیمت فروش

615,000 ریال

615,000 ریال

تابلو برق دانوب مات 30x40x17 Danub Electrical Panel Box
قیمت فروش

525,000 ریال

525,000 ریال

تابلو برق دانوب شفاف 25x35x15 Danub Enclosure Box Transparent Door
قیمت فروش

545,000 ریال

545,000 ریال