استابیلایزر

لیست قیمت استابیلایزر

استابیلایزر دلتا تک فاز STB-11-2000 Delta Stabilizer
قیمت فروش

6,900,000 ریال

4,000,000 ریال

استابیلایزر فاراتل تک فاز STB25R 6000VA Faratel STB25R Stabilizer
قیمت فروش

14,605,000 ریال

11,500,000 ریال

استابیلایزر فاراتل تک فاز STB12000M 12000VA Faratel STB12000M Stabilizer
قیمت فروش

35,860,000 ریال

28,970,000 ریال

استابیلایزر دلتا تک فاز STB-11-8000 Delta Stabilizer
قیمت فروش

22,500,000 ریال

11,000,000 ریال

استابیلایزر فاران AVR 2000VA Faran AVR 2000VA Stabilizer
قیمت فروش

3,700,000 ریال

2,500,000 ریال

استابیلایزر فاران AVR 10000VA Faran AVR 10000VA Stabilizer
قیمت فروش

21,500,000 ریال

13,500,000 ریال

استابیلایزر دلتا تک فاز STB-11-10000 Delta Stabilizer
قیمت فروش

25,800,000 ریال

13,300,000 ریال

استابیلایزر فاراتل سه فاز Farapower253 18000VA Faratel Farapower253 Stabilizer
قیمت فروش

59,500,000 ریال

51,960,000 ریال

استابلایز فاران AVR 5000VA Stabilizer Faran
قیمت فروش

8,700,000 ریال

5,600,000 ریال

استابیلایزر دلتا تک فاز STB-11-3000 Delta Stabilizer
قیمت فروش

9,900,000 ریال

5,250,000 ریال

استابیلایزر فاراتل تک فاز STB2000E 2000VA Faratel STB2000E Stabilizer
قیمت فروش

5,100,000 ریال

443,000 ریال

استابیلایزر دلتا تک فاز STB-11-15000 Delta Stabilizer
قیمت فروش

40,800,000 ریال

24,500,000 ریال

استابیلایزر دلتا تک فاز STB-11-5000 Delta Stabilizer
قیمت فروش

15,000,000 ریال

8,100,000 ریال

استابیلایزر نیروسان Stab 2000VA Niroosan Stab Stablizer
قیمت فروش

9,450,000 ریال

9,450,000 ریال

استابیلایزر رکمونت امگا تک فاز OMG-H11-10KVA Omega Servo Motor Stabilizer
قیمت فروش

29,200,000 ریال

29,200,000 ریال

ترانس اتوماتیک رله ای امگا OMG-R11-1.5Kva Omega Trans Automatic Stabilizer
قیمت فروش

5,000,000 ریال

5,000,000 ریال

استابیلایزر مگا سه فاز MegaMode 330030 30KVA Mega MegaMode 330030 Stabilizer
قیمت فروش

1,000 ریال

1,000 ریال

استابیلایزر رکمونت امگا تک فاز OMG-H11-5KVA Omega Servo Motor Stabilizer
قیمت فروش

18,700,000 ریال

18,700,000 ریال

استابیلایزر مگا تک فاز MegaMod 1105 5KVA Mega Stabilizer
قیمت فروش

1,000 ریال

1,000 ریال

استابیلایزر مگا سه فاز MegaMode 330045 45KVA Mega MegaMode 330045 Stabilizer
قیمت فروش

1,000 ریال

1,000 ریال

استابیلایزر مگا سه فاز MegaMode 330100 100KVA Mega MegaMode 330100 Stabilizer
قیمت فروش

1,000 ریال

1,000 ریال

استابیلایزر ایستاده امگا تک فاز OMG-V11-2KVA Omega Servo Motor Stabilizer
قیمت فروش

11,200,000 ریال

7,700,000 ریال

استابیلایزر ایستاده امگا تک فاز OMG-V11-3KVA Omega Servo Motor Stabilizer
قیمت فروش

13,600,000 ریال

9,200,000 ریال

ترانس اتوماتیک رله ای امگا OMG-R11-10KVA Omega Trans Automatic Stabilizer
قیمت فروش

20,800,000 ریال

11,400,000 ریال

استابیلایزر ایستاده امگا تک فاز OMG-V11-20KVA Omega Servo Motor Stabilizer
قیمت فروش

59,200,000 ریال

59,200,000 ریال

ترانس اتوماتیک رله ای امگا OMG-R11-0.5KVA Omega Trans Automatic Stabilizer
قیمت فروش

3,600,000 ریال

1,700,000 ریال

ترانس اتوماتیک رله ای امگا OMG-R11-3KVA Omega Trans Automatic Stabilizer
قیمت فروش

9,200,000 ریال

9,200,000 ریال

ترانس اتوماتیک رله ای امگا OMG-R11-8KVA Omega Trans Automatic Stabilizer
قیمت فروش

18,000,000 ریال

9,900,000 ریال

استابیلایزر مگا سه فاز MegaMode 33010 10.5KVA Mega Stabilizer
قیمت فروش

1,000 ریال

1,000 ریال

استابیلایزر ایستاده امگا تک فاز OMG-V11-1.5KVA Omega Servo Motor Stabilizer
قیمت فروش

7,300,000 ریال

5,000,000 ریال

استابیلایزر دیواری امگا تک فاز OMG-W11-8KVA Omega Servo Motor Stabilizer
قیمت فروش

26,300,000 ریال

26,300,000 ریال

استابیلایزر نیمه صنعتی امگا سه فاز OMG-33-30KVA Omega Servo Motor Stabilizer
قیمت فروش

71,500,000 ریال

1,000 ریال

ترانس اتوماتیک رله ای امگا OMG-R11-1KVA Omega Trans Automatic Stabilizer
قیمت فروش

4,600,000 ریال

2,100,000 ریال

استابیلایزر مگا سه فاز MegaMode 33002 22.5KVA Mega MegaMode 33002 Stabilizer
قیمت فروش

1,000 ریال

1,000 ریال

استابیلایزر نیمه صنعتی امگا سه فاز OMG-33-9KVA Omega Servo Motor Stabilizer
قیمت فروش

39,300,000 ریال

39,300,000 ریال

استابیلایزر ایستاده امگا تک فاز OMG-V11-0.5KVA Omega Servo Motor Stabilizer
قیمت فروش

6,000,000 ریال

4,000,000 ریال

استابیلایزر مگا تک فاز MegaMod 1110 10KVA Mega Stabilizer
قیمت فروش

1,000 ریال

1,000 ریال

استابیلایزر مگا سه فاز MegaMode 330120 120KVA Mega Stabilizer
قیمت فروش

1,000 ریال

1,000 ریال

ترانس اتوماتیک رله ای امگا OMG-R11-2KVA Omega Trans Automatic Stabilizer
قیمت فروش

7,500,000 ریال

3,350,000 ریال