نرم افزارهای مدیریتی مشاغل

لیست قیمت نرم افزارهای مدیریتی مشاغل

نرم افزار فروشگاهی قیاس پایه Gheyas Shop Software
قیمت فروش

990,000 ریال

990,000 ریال

نرم افزار حقوق و دستمزد قیاس پیشرفته Gheyas payroll Software
قیمت فروش

17,000,000 ریال

17,000,000 ریال

نرم افزار حسابداری فروشگاهی قیاس عمومی Gheyas Retail Accounting Software
قیمت فروش

2,400,000 ریال

2,400,000 ریال

نرم افزار حقوق و دستمزد قیاس پایه Gheyas Payroll Software
قیمت فروش

10,000,000 ریال

10,000,000 ریال

نرم افزار تولید قیاس پیشرفته Gheyas Advanced Production Software
قیمت فروش

96,750,000 ریال

96,750,000 ریال

نرم افزار املاک قیاس پایه Gheyas Estate Software
قیمت فروش

2,400,000 ریال

2,400,000 ریال

نرم افزار بازرگانی قیاس پایه تحت وب Gheyas Commercial software
قیمت فروش

99,000,000 ریال

99,000,000 ریال

نرم افزار حسابداری فروشگاهی قیاس لایت Gheyas Retail Accounting Software
قیمت فروش

990,000 ریال

990,000 ریال

نرم افزار حسابداری و فایلینگ املاک قیاس Gheyas Real Estate Accounting Software
قیمت فروش

2,400,000 ریال

2,400,000 ریال

نرم افزار فروش قیاس بازرگانی Gheyas Commercial software
قیمت فروش

12,000,000 ریال

12,000,000 ریال

نرم افزار تولید قیاس پایه Gheyas Basic Production Software
قیمت فروش

52,650,000 ریال

52,650,000 ریال

نرم افزار فروش قیاس خدمات Gheyas Sales Service Software
قیمت فروش

13,000,000 ریال

13,000,000 ریال

نرم افزار خزانه داری قیاس Gheyas Treasury Software
قیمت فروش

10,000,000 ریال

10,000,000 ریال

نرم افزار انبار قیاس پایه Gheyas Base Warehouse software
قیمت فروش

7,000,000 ریال

7,000,000 ریال

نرم افزار مدیریت رستوران پارس نسخه پیشرفته Management Software Pars
قیمت فروش

2,400,000 ریال

2,400,000 ریال

نرم افزار مدیریت رستوران آریا سیستم Ariasystem Restaurant management software
قیمت فروش

2,400,000 ریال

2,400,000 ریال

نرم افزار تاکسی سرویس پیشرفته هلیا شبکه 42094 Heliya Software Taxi Services Network
قیمت فروش

4,800,000 ریال

4,800,000 ریال