ماژول برق و الکترونیک

لیست قیمت ماژول برق و الکترونیک

ماژول دوربین آردوینو OV7670 Arduino OV7670 Camera Module
قیمت فروش

191,000 ریال

191,000 ریال

ماژول آردوینو Due Arduino Due Board
قیمت فروش

980,000 ریال

980,000 ریال

ماژول آردوینو Due R3 Arduino Module
قیمت فروش

725,000 ریال

725,000 ریال

ماژول آردوینو UNO R3 Arduino UNO R3 Board
قیمت فروش

316,000 ریال

315,000 ریال

ماژول رزبری پای Zero Raspberry Pi Zero Module
قیمت فروش

1,400,000 ریال

680,000 ریال

ماژول رزبری پای Pi 2 Raspberry Pi Module
قیمت فروش

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

ماژول آردوینو Pro Mini Arduino Pro Mini Board
قیمت فروش

185,000 ریال

185,000 ریال

ماژول آردوینو Nano Arduino Nano Board
قیمت فروش

314,000 ریال

314,000 ریال

ماژول آردوینو Mega 2560 Arduino Mega 2560 Board
قیمت فروش

675,000 ریال

675,000 ریال

ماژول آردوینو UNO Arduino UNO Board
قیمت فروش

292,000 ریال

292,000 ریال

ماژول پروتوتایپ رزبری پای Raspberry Pi Prototype Board
قیمت فروش

185,000 ریال

185,000 ریال

ماژول آردوینو Leonardo Arduino Leonardo Module
قیمت فروش

293,000 ریال

293,000 ریال

ماژول دوربین رزبری پای V2  Raspberry Pi V2 Camera Module
قیمت فروش

749,000 ریال

749,000 ریال