تعمیرات پرینتر و اسکنر

لیست قیمت تعمیرات پرینتر و اسکنر

تعمیر پرینتر Printer Repair
قیمت فروش

600,000 ریال

50,000 ریال

تعمیر پرینتر کانن Canon Printer Repair
قیمت فروش

650,000 ریال

450,000 ریال

تعمیر کاتر فیش پرینتر اکسیوم Axiom Receipt Printer Cutter Repair
قیمت فروش

650,000 ریال

650,000 ریال

تعمیر غلطک فید فیش پرینتر اکسیوم Axiom Receipt Printer Feed Roller Repair
قیمت فروش

650,000 ریال

650,000 ریال

تعمیر پاور فیش پرینتر بیکسلون Bixolon Receipt Printer Power Supply Repair
قیمت فروش

650,000 ریال

650,000 ریال

تعمیر هد فیش پرینتر بیکسلون Bixolon Receipt Printer Printhead Repair
قیمت فروش

650,000 ریال

650,000 ریال

تعمیر پاور فیش پرینتر جولی مارک Jolimark Receipt Printer Power Supply Repair
قیمت فروش

2,500,000 ریال

2,500,000 ریال

تعمیر کاتر فیش پرینتر بیکسلون Bixolon Receipt Printer Cutter Repair
قیمت فروش

650,000 ریال

650,000 ریال

تعمیر مادربرد فیش پرینتر بیکسلون Bixolon Receipt Printer Motherboard Repair
قیمت فروش

650,000 ریال

650,000 ریال

تعمیر کاتر فیش پرینتر جولی مارک Jolimark Receipt Printer Cutter Repair
قیمت فروش

450,000 ریال

450,000 ریال

تعمیر غلطک فید فیش پرینتر بیکسلون Bixolon Receipt Printer Feed Roller Repair
قیمت فروش

650,000 ریال

650,000 ریال

تعمیر غلطک فید فیش پرینتر جولی مارک Jolimark Receipt Printer Feed Roller Repair
قیمت فروش

650,000 ریال

650,000 ریال

تعمیر هد فیش پرینتر اکسیوم Axiom Receipt Printer Printhead Repair
قیمت فروش

650,000 ریال

650,000 ریال

تعمیر مادربرد فیش پرینتر اکسیوم Axiom Receipt Printer Motherboard Repair
قیمت فروش

650,000 ریال

650,000 ریال

تعمیر پاور فیش پرینتر اکسیوم Axiom Receipt Printer Power Supply Repair
قیمت فروش

700,000 ریال

650,000 ریال

تعمیر مادربرد فیش پرینتر جولی مارک Jolimark Receipt Printer Motherboard Repair
قیمت فروش

3,500,000 ریال

3,500,000 ریال

تعمیر هد فیش پرینتر جولی مارک Jolimark Receipt Printer Printhead Repair
قیمت فروش

3,900,000 ریال

3,900,000 ریال

تعمیر اسکنر Scanner Repair
قیمت فروش

500,000 ریال

500,000 ریال