خدمات کابل کشی شبکه

لیست قیمت خدمات کابل کشی شبکه

کابل کشی مسی Copper Cabling
قیمت فروش

1,000,000 ریال

8,000 ریال

نصب و سربندی اتصالات مسی Copper Fittings Installation
قیمت فروش

1,000,000 ریال

30,000 ریال

تست بستر شبکه Network Test
قیمت فروش

2,500,000 ریال

2,000 ریال

مستند سازی شبکه Network Documentation
قیمت فروش

1,000,000 ریال

10,000 ریال