خدمات کابل فیبر نوری

لیست قیمت خدمات کابل فیبر نوری

نصب و سربندی اتصالات فیبر نوری Fiber Optic Fittings Installation
قیمت فروش

150,000 ریال

50,000 ریال

خدمات فیوژن فیبر نوری Fusion Fiber Optic Services
قیمت فروش

300,000 ریال

100,000 ریال

کابل کشی فیبر نوری خارجی Outdoor Fiber Optic Cabling
قیمت فروش

700,000 ریال

10,000 ریال

کابل کشی فیبر نوری داخلی Indoor Fiber Optic Cabling
قیمت فروش

100,000 ریال

20,000 ریال