اجرای اتاق سرور

لیست قیمت اجرای اتاق سرور

خدمات رک اتاق سرور Rack Services Server Room
قیمت فروش

20,000,000 ریال

500,000 ریال

راه اندازی سیستم اعلام حریق اتاق سرور Fire Alarm System Setup Server Room
قیمت فروش

4,000,000 ریال

10,000 ریال

راه اندازی سیستم اطفاء حریق اتاق سرور Fire Fighting System Setup Server Room
قیمت فروش

5,000,000 ریال

10,000 ریال

راه اندازی سیستم های برودتی اتاق سرور Refrigeration Systems Setup Server Room
قیمت فروش

3,000,000 ریال

10,000 ریال

راه اندازی برق اضطراری و یو پی اس اتاق سرور UPS and Emergency Power Setup Server Room
قیمت فروش

20,000,000 ریال

10,000 ریال

پیاده سازی کف و سقف کاذب اتاق سرور Floor and Ceiling Server Room
قیمت فروش

5,000,000 ریال

10,000 ریال

قیمت تجهیزات شبکه قیمت سرور