قیمت پد امضاء الکترونیکی (روز 04 مرداد)

پد امضاء الکترونیکی امروزه تبدیل به یکی از کاربردی ترین وسایل در بانک ها و دفاتر رسمی شده است. از این پد امضاء جهت جلوگیری از جعل و سوء استفاده سارقان در بانک ها، ثبت احوال و دادگاه ها استفاده می شود. پد امضای الکترونیک در واقع امضای افراد را از نقطه شروع تا نقطه پایان می خواند و اطلاعات آن را به کامپیوتر ارسال می کند. از همین جهت در میان ارگان ها و سازمان ها مورد توجه زیادی قرار گرفته است.