قیمت باند و آمپلی فایر خودرو پیسیننر (روز 27 فروردین)