خدمات شبکه خدمات کابل کشی شبکه داکت کشی و ترانکینگ خدمات فیبر نوری قیمت کابل فیبر نوری

نمایندگی فروش تجهیزات شبکه نگزنس قیمت محصولات گیگانت لیست قیمت کابل شبکه مسی و فیبر نوری

کابل فیبر نوری

لیست قیمت کابل فیبر نوری

کابل فیبر نوری نگزنس 12Core SM OUT Nexans Fiber Optical Cable
قیمت فروش

69,000 ریال

3,800 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس 24Core SM OUT Nexans Fiber Optical Cable
قیمت فروش

90,000 ریال

6,800 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 6x OM2 LSZH N162.472 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

45,000 ریال

42,000 ریال

پیگتیل فیبر نوری نگزنس LC OM3 1m N123.5MLA Nexans Fiber Optic Pigtail
قیمت فروش

300,000 ریال

230,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UT 12x OM2 LSZH N162.231 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

47,000 ریال

39,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 8x OS2 PE N164.183 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

25,000 ریال

21,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 24x OM3 LSZH N165.481 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

230,000 ریال

79,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس TB 8x OM2 LSZH N162.023 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

120,000 ریال

28,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری نگزنس LC-FC SM Duplex 20m Nexans Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

390,000 ریال

290,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UT 12x OS2 LSZH N164.225 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

28,000 ریال

12,000 ریال

پیگتیل فیبر نوری نگزنس LC SM 1m N123.4MLY Nexans Fiber Optic Pigtail
قیمت فروش

390,000 ریال

75,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 24x OM2 PE N162.191 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

85,000 ریال

19,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 12x OS2 PE N164.185 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

110,000 ریال

19,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 12x OM3 PE N165.185 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

300,000 ریال

100,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 8x OM2 PE N162.183 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

46,000 ریال

42,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UT 24x OS2 LSZH N164.231 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

1,400,000 ریال

35,000 ریال

پیگتیل فیبر نوری نگزنس SC SM 1m N123.4MCY Nexans Fiber Optic Pigtail
قیمت فروش

350,000 ریال

50,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 12x OM2 PE N162.185 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

59,000 ریال

40,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری نگزنس LC-FC SM Duplex 10m Nexans Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

300,000 ریال

290,000 ریال

کابل فیبر نوری ال اس 12Core OM2 Out LS Fiber Optic Cable
قیمت فروش

30,000 ریال

30,000 ریال

پیگتیل فیبر نوری نگزنس SC MM OM2 1m N123.5MCA Nexans Fiber Optic Pigtail
قیمت فروش

250,000 ریال

100,000 ریال

کابل فیبر نوری ال اس 24Core SM Out LS Fiber Optic Cable
قیمت فروش

48,000 ریال

48,000 ریال

کابل سیسکو SFP-H10GB-CU3M Cisco SFP-H10GB-CU3M 10GBASE-CU SFP+ Cable
قیمت فروش

4,300,000 ریال

4,300,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری اچ پی LC-LC MM OM3 15m HP Fiber Optic Patch Cord AJ837A
قیمت فروش

2,200,000 ریال

2,200,000 ریال

کابل فیبر نوری ام ام سی 24Core SM LSZH MMC Fiber Optic Cable
قیمت فروش

140,000 ریال

140,000 ریال

کابل فیبر نوری ام ام سی 6Core SM LSZH MMC Fiber Optic Cable
قیمت فروش

73,000 ریال

73,000 ریال

کابل فیبر نوری ام ام سی 12Core SM LSZH MMC Fiber Optic Cable
قیمت فروش

90,000 ریال

90,000 ریال

کابل فیبر نوری ام ام سی 6Core MM LSZH MMC Fiber Optic Cable
قیمت فروش

82,000 ریال

82,000 ریال

کابل فیبر نوری ام ام سی 12Core SM Armoured MMC Fiber Optic Cable
قیمت فروش

120,000 ریال

120,000 ریال

کابل فیبر نوری ام ام سی 12Core SM Outdoor MMC Fiber Optic Cable
قیمت فروش

106,000 ریال

106,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری اکسین FC-FC SM 2m 5AFCUFCU-2 OXIN Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

230,000 ریال

230,000 ریال

کابل دراپ فیبر نوری فوجیکورا 2Core Indoor Fujikura Fiber Optic Drop Cable
قیمت فروش

16,500 ریال

16,500 ریال

پچ کورد فیبر نوری LC-LC MM Duplex 2m Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

225,000 ریال

220,000 ریال

کابل فیبر نوری شهید قندی 48Core SM Armored-OBUC SGCC Fiber Optic Cable
قیمت فروش

140,000 ریال

89,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری اکسین LC-LC OM3 1m 3ALCULCU-1 OXIN Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

230,000 ریال

230,000 ریال

کابل فیبر نوری شهید قندی 24Core SM ADSS-SPAN80 SGCC Fiber Optic Cable
قیمت فروش

120,000 ریال

84,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری ST-FC MM Duplex 2m Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

220,000 ریال

220,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس 24Core SM N164.191 Nexans LANmark-OF UC Fiber Optic Cable
قیمت فروش

100,000 ریال

100,000 ریال

کابل فیبر نوری فایبرلند FTTH 2Core SM Out Fiberland Fiber Optic Drop Cable
قیمت فروش

36,800 ریال

20,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 24x OM3 PE N165.UCPE12B Nexans LANmark-OF UC Fiber Optic Cable
قیمت فروش

160,000 ریال

160,000 ریال

قیمت تجهیزات شبکه قیمت کابل شبکه مسی قیمت کابل شبکه فیبر نوری لیست قیمت محصولات لگران

 

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری