تجهیزات شبکه قیمت خرید کابل شبکه مدیاکانورتور خرید پسیو شبکه

مدیا کانورتور - Media Converter

لیست قیمت مدیا کانورتور - Media Converter

مدیا کانورتور تری دی لینک 100-10 3D-Link Media Converter
قیمت فروش

1,990,000 ریال

1,950,000 ریال

مدیا کانورتور سی تی اس 4 پورت FWRIII-3105SFP CTS Media Converter
قیمت فروش

7,000,000 ریال

7,000,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری دی لینک DMC-515SC D-Link DMC-515SC Media Converter
قیمت فروش

8,030,000 ریال

3,399,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری پلنت FT-802S15 Planet Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

11,360,000 ریال

3,750,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری پلنت GT-802 Planet Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

12,800,000 ریال

4,000,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری پلنت FT-802 Planet Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

8,120,000 ریال

2,850,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری تاینت ENTU 763C-GE Optic Fibre Media Converter Tainet
قیمت فروش

8,150,000 ریال

6,400,000 ریال

مدیا کانورتور اپتکن LMC-01 GF Optokon Media Converter
قیمت فروش

69,205,500 ریال

69,205,500 ریال

مدیا کانورتور تری دی لینک 1000-100-10 3D-Link Media Converter
قیمت فروش

5,350,000 ریال

5,300,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری وین تاپ WT-8110SA-11-20  Wintop WT-8110SA-11-20 Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

3,600,000 ریال

3,600,000 ریال

مدیاکانورتور فیبر نوری وین تاپ WT-8110GSA-11-60-AS Wintop WT-8110GSA-11-60-AS Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

7,000,000 ریال

7,000,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری وین تاپ WT-8110MA-11-2 Wintop WT-8110MA-11-2 Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

2,800,000 ریال

2,800,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری وین تاپ WT-8110GMA-11-2-AS Wintop WT-8110GMA-11-2-AS Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

4,000,000 ریال

4,000,000 ریال

مدیا کانورتور تری وان دیتا 1100MS-ST 3Onedata Media Converter
قیمت فروش

3,800,000 ریال

3,800,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری اس ای ایی SAE-400-G20-PV SAE SAE-400-G20-PV Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

15,950,000 ریال

10,000,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری اس ای ایی SAE-10SSC-20 SAE SAE-10SSC-20 Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

3,800,000 ریال

3,750,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری اس ای ایی SAE-100-G20 SAE SAE-100-G20 Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

9,350,000 ریال

5,600,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری اس ای ایی SAE-100SSC-20 SAE SAE-100SSC-20 Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

9,350,000 ریال

6,500,000 ریال

کانورتور تلفن فیبر نوری اس ای ایی SAE-16PS-T-R SAE SAE-16PS-T-R Fiber Optic Voice Converter
قیمت فروش

31,000,000 ریال

31,000,000 ریال

ویدئو کانورتور فیبر نوری اس ای ایی SAE-8V1bD-T-R SAE SAE-8V1bD-T-R Fiber Optic Video Converter
قیمت فروش

23,000,000 ریال

23,000,000 ریال

ویدئو کانورتور فیبر نوری اس ای ایی SAE-4V1bD-T-R SAE SAE-4V1bD-T-R Fiber Optic Video Converter
قیمت فروش

16,000,000 ریال

16,000,000 ریال

کانورتور تلفن فیبر نوری اس ای ایی SAE-8PS-T-R SAE SAE-8PS-T-R Fiber Optic Voice Converter
قیمت فروش

24,000,000 ریال

24,000,000 ریال

کانورتور تلفن فیبر نوری اس ای ایی SAE-32PS-T-R SAE SAE-32PS-T-R Fiber Optic Voice Converter
قیمت فروش

39,000,000 ریال

39,000,000 ریال

ویدئو کانورتور فیبر نوری اس ای ایی SAE-4V1bA-T-R SAE SAE-4V1bA-T-R Fiber Optic Video Converter
قیمت فروش

15,000,000 ریال

15,000,000 ریال

کانورتور تلفن فیبر نوری اس ای ایی SAE-8P2ES-T-R SAE SAE-8P2ES-T-R Fiber Optic Voice Converter
قیمت فروش

24,000,000 ریال

24,000,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری موگزا TCF-142-M-SC MOXA TCF-142-M-SC Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

20,580,000 ریال

20,580,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری موگزا TCF-142-M-ST MOXA TCF-142-M-ST Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

20,580,000 ریال

20,580,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری موگزا IMC-21A-M-SC MOXA IMC-21A-M-SC Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

23,730,000 ریال

23,730,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری موگزا TCF-142-S-ST MOXA TCF-142-S-ST Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

44,625,000 ریال

44,625,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری موگزا IMC-21-S-SC MOXA IMC-21-S-SC Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

28,350,000 ریال

28,350,000 ریال

کانورتور RS-232 به RS-422 موگزا A52-DB9F MOXA A52-DB9F RS-232 to RS-422/485 Converter
قیمت فروش

6,405,000 ریال

6,405,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری موگزا IMC-21GA-LX-SC MOXA IMC-21GA-LX-SC Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

57,225,000 ریال

57,225,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری موگزا TCF-142-S-SC MOXA TCF-142-S-SC Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

44,625,000 ریال

44,625,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری تاینت ENTU 763S-GE Tainet ENTU 763S-GE Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

7,500,000 ریال

7,500,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری