مجازی سازی

لیست قیمت مجازی سازی

مجازی سازی شبکه Network Virtualization
قیمت فروش

10,000,000 ریال

100,000 ریال

مجازی سازی سرور با VMware ESXi Server Virtualization
قیمت فروش

15,000,000 ریال

100,000 ریال

مجازی سازی کامپیوتر دسکتاپ Desktop Virtualization
قیمت فروش

8,000,000 ریال

1,000,000 ریال

پشتیبان گیری بستر مجازی سازی Virtualization Backup
قیمت فروش

10,000,000 ریال

1,000,000 ریال

راه اندازی مانیتورینگ مجازی سازی Virtualization Monitoring
قیمت فروش

17,000,000 ریال

5,000,000 ریال

طراحی و پیاده سازی VMware HA Design and Implementation
قیمت فروش

35,000,000 ریال

6,500,000 ریال

پیاده سازی Virtualizor Implementation
قیمت فروش

15,000,000 ریال

5,000,000 ریال

مجازی سازی سرور با Proxmox Server Virtualization
قیمت فروش

15,000,000 ریال

5,000,000 ریال

قیمت مجازی سازی سرور و امنیت شبکه