اسپلیتر

لیست قیمت اسپلیتر

اسپلیتر بافو VGA 2Port 500MHz BF-H231 BAFO VGA Splitter
قیمت فروش

3,950,000 ریال

2,480,000 ریال

اسپلیتر بافو VGA 4Port 250MHz BF-H233 BAFO VGA Splitter
قیمت فروش

3,440,000 ریال

1,290,000 ریال

اسپلیتر بافو VGA 4Port 500MHz BF-H234 BAFO VGA Splitter
قیمت فروش

5,860,000 ریال

3,680,000 ریال

اسپلیتر بافو VGA 8Port 250MHz BF-H236 BAFO VGA Splitter
قیمت فروش

5,220,000 ریال

3,280,000 ریال

اسپلیتر بافو VGA 8Port 500MHz BF-H237 BAFO VGA Splitter
قیمت فروش

8,280,000 ریال

5,200,000 ریال

اسپلیتر بافو VGA 16Port 500MHz BF-H239 BAFO VGA Splitter
قیمت فروش

11,340,000 ریال

7,120,000 ریال

اسپلیتر بافو HDMI 4Port BF-H131 BAFO HDMI Splitter
قیمت فروش

6,880,000 ریال

4,320,000 ریال

اسپلیتر بافو HDMI 8Port BF-H132 BAFO HDMI Splitter
قیمت فروش

12,750,000 ریال

8,000,000 ریال

اسپلیتر بافو HDMI 16Port BF-H133 BAFO HDMI Splitter
قیمت فروش

34,680,000 ریال

21,760,000 ریال

اسپلیتر بافو DVI 4Port Bafo Splitter
قیمت فروش

6,936,000 ریال

6,936,000 ریال

اسپلیتر اچ دی ام آی 4 پورت HDMI Splitter
قیمت فروش

1,700,000 ریال

125,000 ریال

اسپلیتر اچ دی ام آی 2 پورت HDMI Splitter
قیمت فروش

1,910,000 ریال

95,000 ریال

اسپلیتر اچ دی ام آی لنکنگ 8 پورت LKV318EDID-V2.0 Lenkeng LKV318EDID-V2.0 1x8 HDMI Splitter
قیمت فروش

8,350,000 ریال

8,350,000 ریال

اسپلیتر اس دی آی لنکنگ 2 پورت LKV612 Lenkeng LKV612 1x2 SDI Splitter
قیمت فروش

7,200,000 ریال

7,200,000 ریال

اسپلیتر افزایش طول HDMI لنکنگ 2 پورت LKV712PRO Lenkeng LKV712PRO 1x2 HDMI Extender Splitter
قیمت فروش

8,400,000 ریال

8,400,000 ریال

اسپلیتر افزایش طول HDMI لنکنگ 4 پورت LKV714PRO Lenkeng LKV714PRO 1x4 HDMI Extender Splitter
قیمت فروش

15,000,000 ریال

15,000,000 ریال

اسپلیتر افزایش طول HDMI لنکنگ 8 پورت LKV718PRO Lenkeng LKV718PRO 1x8 HDMI Extender Splitter
قیمت فروش

20,800,000 ریال

20,800,000 ریال

اسپلیتر افزایش طول HDMI لنکنگ 4 پورت LKV314-HDbitT Lenkeng LKV314-HDbitT 1x4 HDMI Extender Splitter
قیمت فروش

31,300,000 ریال

31,300,000 ریال

اسپلیتر پی اس پی VGA 2Port 250MHz PSP Splitter
قیمت فروش

950,000 ریال

950,000 ریال

اسپلیتر بافو HDMI 2Port BF-H130 BAFO HDMI Splitter
قیمت فروش

5,000,000 ریال

5,000,000 ریال