تایم سرور NTP Server

لیست قیمت تایم سرور NTP Server

تایم سرور مایکروسیمی SyncServer S100 Microsemi Network Time Server
قیمت فروش

200,000,000 ریال

200,000,000 ریال

تایم سرور مایکروسیمی SyncServer S250 Microsemi Network Time Server
قیمت فروش

300,000,000 ریال

300,000,000 ریال

تایم سرور مایکروسیمی SyncServer S300 Microsemi Network Time Server
قیمت فروش

340,000,000 ریال

340,000,000 ریال

تایم سرور مایکروسیمی SyncServer S600 Microsemi Network Time Server
قیمت فروش

360,000,000 ریال

360,000,000 ریال

آنتن تایم سرور مایکروسیمی 990-15202-075 Microsemi GPS Antenna
قیمت فروش

44,000,000 ریال

44,000,000 ریال