دستگاه امحاء اطلاعات فیزیکی - خردکن

لیست قیمت دستگاه امحاء اطلاعات فیزیکی - خردکن

کاغذ خردکن مهر MM-870 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

12,500,000 ریال

20,000,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-886 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

7,450,000 ریال

13,900,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-860 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

12,300,000 ریال

20,800,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-520 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

40,900,000 ریال

42,650,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-636 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

7,600,000 ریال

12,900,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-850 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

12,400,000 ریال

13,170,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-812 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

3,800,000 ریال

10,000,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-800 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

4,850,000 ریال

7,320,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-510 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

40,560,000 ریال

40,560,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-830 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

10,320,000 ریال

18,000,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا SD9355 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

6,850,000 ریال

10,200,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا SD9680 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

8,400,000 ریال

12,100,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا SD9150 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

2,100,000 ریال

3,950,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا Silver Plus Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

1,100,000 ریال

14,260,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا SD9360 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

9,900,000 ریال

14,390,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا SD9511 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

15,930,000 ریال

18,950,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا SD9310 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

5,200,000 ریال

8,990,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا SD9520 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

11,000,000 ریال

14,450,000 ریال

کاغذ خردکن رمو C-1200 Remo Paper Shredder
قیمت فروش

3,420,000 ریال

5,400,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-820 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

9,500,000 ریال

13,500,000 ریال

کاغذ خردکن رمو C-3200 Remo Paper Shredder
قیمت فروش

6,250,000 ریال

8,700,000 ریال

کاغذ خردکن رمو C-1500 Remo Paper Shredder
قیمت فروش

4,950,000 ریال

7,200,000 ریال

کاغذ خردکن رمو C-1100 Remo Paper Shredder
قیمت فروش

3,180,000 ریال

5,350,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-350C Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

5,850,000 ریال

5,946,600 ریال

کاغذ خردکن صنعتی امکو 3000 Emco Paper Shredder
قیمت فروش

135,000,000 ریال

135,000,000 ریال

کاغذ خردکن امکو صبا 203 Emco 203 Paper Shredder
قیمت فروش

8,500,000 ریال

8,500,000 ریال

کاغذ خردکن صنعتی امکو 5002 Emco Paper Shredder
قیمت فروش

300,000,000 ریال

300,000,000 ریال

کاغذ خردکن صنعتی امکو 2600 Emco Paper Shredder
قیمت فروش

125,000,000 ریال

125,000,000 ریال

کاغذ خردکن امکو پویا Emco Paper Shredder
قیمت فروش

5,500,000 ریال

5,500,000 ریال

کاغذ خردکن امکو کسری 202 Emco 202 Paper Shredder
قیمت فروش

6,800,000 ریال

6,800,000 ریال

کاغذ خردکن و مداد تراش امکو Emco Paper Shredder
قیمت فروش

2,500,000 ریال

2,500,000 ریال

کاغذ خردکن فلوز Powershred 53C Fellowes Powershred 53C Paper Shredder
قیمت فروش

5,200,000 ریال

5,200,000 ریال

کاغذ خردکن ای ایکس SD305B AX Paper Shredder
قیمت فروش

2,400,000 ریال

2,630,000 ریال

کاغذ خردکن البرز AZC7 Alborz Paper Shredder
قیمت فروش

330,000 ریال

3,150,000 ریال

کاغذ خردکن البرز AZS80 Alborz Paper Shredder
قیمت فروش

6,850,000 ریال

6,900,000 ریال

کاغذ خردکن البرز AZE8 Alborz Paper Shredder
قیمت فروش

3,400,000 ریال

3,900,000 ریال

کاغذ خردکن البرز AZS8 Alborz Paper Shredder
قیمت فروش

4,600,000 ریال

5,050,000 ریال

کاغذ خردکن ای ایکس SD812D AX Paper Shredder
قیمت فروش

5,950,000 ریال

6,800,000 ریال

کاغذ خردکن ای ایکس SD305C AX Paper Shredder
قیمت فروش

2,450,000 ریال

2,450,000 ریال

کاغذ خردکن ای ایکس SD810D AX Paper Shredder
قیمت فروش

5,400,000 ریال

5,520,000 ریال