دستگاه امحاء اطلاعات فیزیکی - خردکن

لیست قیمت دستگاه امحاء اطلاعات فیزیکی - خردکن

کاغذ خردکن رمو C-1500 Remo Paper Shredder
قیمت فروش

10,000,000 ریال

5,200,000 ریال

کاغذ خردکن رمو C-1200 Remo Paper Shredder
قیمت فروش

10,000,000 ریال

3,650,000 ریال

کاغذ خردکن رمو C-5100 Remo Paper Shredder
قیمت فروش

59,900,000 ریال

4,950,000 ریال

کاغذ خردکن رمو C-1100 Remo Paper Shredder
قیمت فروش

6,060,000 ریال

3,180,000 ریال

کاغذ خردکن رمو C-4100 Remo Paper Shredder
قیمت فروش

12,200,000 ریال

10,000,000 ریال

کاغذ خردکن رمو C-3100 Remo Paper Shredder
قیمت فروش

14,200,000 ریال

10,000,000 ریال

کاغذ خردکن رمو C-3200 Remo Paper Shredder
قیمت فروش

11,420,000 ریال

7,900,000 ریال

کاغذ خردکن رمو C-2100 Remo Paper Shredder
قیمت فروش

11,700,000 ریال

8,450,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا SD9355 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

16,480,800 ریال

6,850,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا Silver Plus Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

21,016,800 ریال

10,300,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا SD9511 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

30,000,000 ریال

15,930,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا 468 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

7,257,600 ریال

5,100,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-820 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

18,900,000 ریال

13,000,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-860 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

25,000,000 ریال

13,250,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-870 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

22,377,600 ریال

12,500,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-812 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

5,500,000 ریال

4,000,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-636 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

16,480,800 ریال

7,600,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-886 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

16,511,040 ریال

7,650,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا SD9360 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

21,924,000 ریال

9,900,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا SD9310 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

13,139,280 ریال

5,200,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا SD9150 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

8,500,000 ریال

3,940,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-830 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

21,772,800 ریال

11,400,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-800 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

9,700,000 ریال

7,300,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا SD9681 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

15,800,000 ریال

7,600,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا SD9330 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

6,850,000 ریال

6,850,000 ریال

کاغذ خردکن رمو C-2200 Remo Paper Shredder
قیمت فروش

9,000,000 ریال

5,500,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا SD9680 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

15,600,000 ریال

8,400,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا SD9522 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

19,750,000 ریال

8,750,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا SD9520 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

18,950,000 ریال

11,000,000 ریال

کاغذ خردکن رمو C-1400 Remo Paper Shredder
قیمت فروش

10,000,000 ریال

4,000,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-520 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

42,650,000 ریال

40,900,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-850 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

13,170,000 ریال

12,400,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-510 Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

40,560,000 ریال

40,560,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا SD9010 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

9,200,000 ریال

9,200,000 ریال

دستگاه امحاء فیزیکی قطعات نیکیتا 30-18 Nikita 18/30 Physical Disassembly Device
قیمت فروش

795,000,000 ریال

795,000,000 ریال

روغن دستگاه کاغذ خرد کن نیکیتا  Nikita Oil Crushing Paper Machine
قیمت فروش

70,000 ریال

70,000 ریال

کاغذ خردکن نیکیتا SD9351 Nikita Paper Shredder
قیمت فروش

14,000,000 ریال

14,000,000 ریال

کاغذ خردکن مهر MM-350C Mehr Paper Shredder
قیمت فروش

7,350,000 ریال

5,850,000 ریال

کاغذ خردکن پروتک SD-9520 Protech Paper Shredder
قیمت فروش

12,000,000 ریال

11,750,000 ریال

کاغذ خردکن پروتک SD-9522 Protech Paper Shredder
قیمت فروش

15,840,000 ریال

12,670,000 ریال