دستگاه امحاء اطلاعات مغناطیسی

لیست قیمت دستگاه امحاء اطلاعات مغناطیسی

دستگاه امحاء مغناطیسی هارد دیسک اینتیموس 8000 Intimus Degausser
قیمت فروش

300,000,000 ریال

300,000,000 ریال

دستگاه امحاء مغناطیسی هارد دیسک اینتیموس 9000 intimus Degausser
قیمت فروش

650,000,000 ریال

650,000,000 ریال

دستگاه امحاء مغناطیسی هارد دیسک اینتیموس 20000 intimus Degausser
قیمت فروش

1,420,000,000 ریال

1,420,000,000 ریال

دستگاه امحاء مغناطیسی هارد دیسک اینتیموس Hammer SE Intimus Hammer SE Degausser
قیمت فروش

400,000,000 ریال

400,000,000 ریال