قیمت ویدیو پروژکتور و دیتا پروژکتور سلکسون

قیمت پرده نمایش ویدیو پرژکتور خرید پرده نمایش

پرده نمایش

لیست قیمت پرده نمایش

پرده نمایش سقفی دستی رفلکتا 180x180 cm Reflecta Ceiling Projector Screen
قیمت فروش

3,850,000 ریال

1,050,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری برقی رفلکتا 180x180 cm Reflecta Electric Projector Screen
قیمت فروش

5,100,000 ریال

2,200,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری برقی رفلکتا 250x250 cm Reflecta Electric Projector Screen
قیمت فروش

8,600,000 ریال

4,000,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری برقی رفلکتا 300x300 cm Reflecta Electric Projector Screen
قیمت فروش

8,316,000 ریال

3,600,000 ریال

پرده نمایش پایه دار رفلکتا 200x200 cm Reflecta Tripod Projector Screen
قیمت فروش

5,800,000 ریال

1,830,000 ریال

پرده نمایش پایه دار رفلکتا 180x180 cm Reflecta Tripod Projector Screen
قیمت فروش

4,400,000 ریال

1,310,000 ریال

پرده نمایش پایه دار رفلکتا 250x250 cm Reflecta Tripod Projector Screen
قیمت فروش

6,000,000 ریال

2,300,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری اسکوپ 200x200 cm Scope Ceiling Projector Screen
قیمت فروش

75,000,000 ریال

1,300,000 ریال

پرده نمایش سقفی برقی ریموت دار اسکوپ 200x200 cm Scope Electric Ceiling Projector Screen
قیمت فروش

10,300,000 ریال

6,600,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری رفلکتا 250x250 cm Reflecta Ceiling Projector Screen
قیمت فروش

5,110,560 ریال

2,400,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری برقی اسکوپ 200x200 cm Scope Electric Projector Screen
قیمت فروش

10,300,000 ریال

2,400,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری برقی اسکوپ 180x180 cm Scope Electric Projector Screen
قیمت فروش

8,000,000 ریال

2,200,000 ریال

پرده نمایش پایه دار اسکوپ 180x180 cm Scope Tripod Projector Screen
قیمت فروش

8,000,000 ریال

1,390,000 ریال

پرده نمایش پایه دار اسکوپ 250x250 cm Scope Tripod Projector Screen
قیمت فروش

11,000,000 ریال

2,550,000 ریال

پرده نمایش پایه دار اسکوپ 200x200 cm Scope Tripod Projector Screen
قیمت فروش

10,000,000 ریال

1,700,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری اسکوپ 250x250 cm Scope Ceiling Projector Screen
قیمت فروش

8,000,000 ریال

7,900,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری اسکوپ 300x300 cm Scope Ceiling Projector Screen
قیمت فروش

31,500,000 ریال

6,500,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری اسکوپ 180x180 cm Scope Ceiling Projector Screen
قیمت فروش

6,000,000 ریال

900,000 ریال

پرده نمایش پایه دار اسکوپ 150x150 cm Scope Tripod Projector Screen
قیمت فروش

7,500,000 ریال

3,900,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری برقی اسکوپ 300x300 cm Scope Electric Projector Screen
قیمت فروش

16,000,000 ریال

5,500,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری برقی اسکوپ 400x300 cm Scope Electric Projector Screen
قیمت فروش

44,000,000 ریال

9,500,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری رفلکتا 300x300 cm Reflecta Ceiling Projector Screen
قیمت فروش

35,000,000 ریال

3,200,000 ریال

پرده نمایش سقفی برقی رفلکتا 300x400 cm Reflecta Electric Projector Screen
قیمت فروش

21,000,000 ریال

9,500,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری برقی اسکوپ 250x250 cm Scope Electric Projector Screen
قیمت فروش

11,300,000 ریال

3,650,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری برقی رفلکتا 200x200 cm Reflecta Electric Projector Screen
قیمت فروش

22,000,000 ریال

1,800,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری رفلکتا 200x200 cm Reflecta Ceiling Projector Screen
قیمت فروش

3,900,000 ریال

1,080,000 ریال

پرده نمایش سقفی برقی ریموت دار رفلکتا 240x168 cm Reflecta Electric Projector Screen
قیمت فروش

6,600,000 ریال

2,500,000 ریال

پرده نمایش پایه دار رفلکتا 160x160 cm Reflecta Tripod Projector Screen
قیمت فروش

3,900,000 ریال

1,150,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری رفلکتا 150x150 cm Reflecta Ceiling Projector Screen
قیمت فروش

1,400,000 ریال

1,180,000 ریال

پرده نمایش پایه دار رفلکتا 150x150 cm Reflecta Tripod Projector Screen
قیمت فروش

2,800,000 ریال

1,400,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری برقی تتیس 180x180 cm Tetis Electric Projector Screen
قیمت فروش

2,400,000 ریال

2,300,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری برقی تتیس 200x200 cm Tetis Electric Projector Screen
قیمت فروش

2,700,000 ریال

2,700,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری برقی تتیس 250x250 cm Tetis Electric Projector Screen
قیمت فروش

4,200,000 ریال

4,200,000 ریال

پرده نمایش سقفی دیواری برقی اسکوپ 150x150 cm Scope Electric Projector Screen
قیمت فروش

7,000,000 ریال

5,400,000 ریال

پایه دیواری پرده نمایش سقفی دانش آوران Danesh Avaran Base Projector Screen
قیمت فروش

300,000 ریال

300,000 ریال

پرده نمایش برقی سلکسون 250x250 cm Celexon Motorized Projector Screen Electric
قیمت فروش

13,500,000 ریال

13,500,000 ریال

پرده نمایش دستی سلکسون 250x250 cm Celexon Manual Projector Screen
قیمت فروش

11,500,000 ریال

11,500,000 ریال

پرده نمایش برقی سلکسون 200x200 cm Celexon Motorized Projector Screen Electric
قیمت فروش

12,500,000 ریال

12,500,000 ریال

پرده نمایش دستی سلکسون 200x200 cm Celexon Manual Projector Screen
قیمت فروش

11,000,000 ریال

11,000,000 ریال

پرده نمایش دستی سلکسون 180x180 cm Celexon Manual Projector Screen
قیمت فروش

11,500,000 ریال

11,500,000 ریال