قیمت برد هوشمند خرید تجهیزات هوشمند سازی برد

قیمت برد هوشمند برای هوشمندسازی مدارس خرید برد هوشمند

برد هوشمند

لیست قیمت برد هوشمند

برد هوشمند اسپکترون IRB-78DT Specktron Smart Whiteboard
قیمت فروش

30,000,000 ریال

12,500,000 ریال

برد هوشمند پرومتین 378 E100 Promethean Smart Whiteboard
قیمت فروش

35,000,000 ریال

35,000,000 ریال

برد هوشمند پروگرس P70-IRD Progress Smart White Board
قیمت فروش

30,000,000 ریال

25,000,000 ریال

برد هوشمند پایه دار آی ویژن 78FTW iVision Base Smart Whiteboard
قیمت فروش

30,000,000 ریال

100,000 ریال

برد هوشمند ميکرونيتس PN Series Smart WhiteBoard Micronits PN Series
قیمت فروش

30,000,000 ریال

12,900,000 ریال

برد هوشمند ميکرونيتس PE Series Micronits Smart WhiteBoard
قیمت فروش

30,000,000 ریال

15,900,000 ریال

برد هوشمند پرومتین VTP-65-K Promethean VTP-65-K Smart Board
قیمت فروش

143,880,000 ریال

143,880,000 ریال

برد هوشمند پرومتین AB10T78D Promethean AB10T78D Smart Board
قیمت فروش

42,510,000 ریال

42,510,000 ریال

برد هوشمند پروگرس P120-IR6 Progress P120-IR6 Smart Board
قیمت فروش

21,186,900 ریال

21,186,900 ریال

برد هوشمند سیترو SR-8083 Sitro Smart White Board
قیمت فروش

24,900,000 ریال

24,900,000 ریال

برد هوشمند ای برد 83N Eboard 83N Smart White Board
قیمت فروش

37,500,000 ریال

37,500,000 ریال

برد هوشمند ای برد 83Net Eboard 83Net Smart White Board
قیمت فروش

43,000,000 ریال

43,000,000 ریال

برد هوشمند اسپکترون IRB1-82QW Specktron Smart Whiteboard
قیمت فروش

30,000,000 ریال

30,000,000 ریال

برد هوشمند اسپکترون IRB1-82QC Specktron Smart Whiteboard
قیمت فروش

30,000,000 ریال

30,000,000 ریال

برد هوشمند اسپکترون EMB2-82W Specktron Smart Whiteboard
قیمت فروش

30,000,000 ریال

30,000,000 ریال

پایه برد هوشمند دانش آوران Danesh Avaran Base Smart WhiteBoard
قیمت فروش

5,700,000 ریال

5,700,000 ریال

برد هوشمند پارس برد 86 اینچ Pars Board 86 Inch Smart White Board
قیمت فروش

35,000,000 ریال

35,000,000 ریال