سایر تجهیزات شبکه

لیست قیمت سایر تجهیزات شبکه

ساعت دیجیتال تحت شبکه مستر کلاک NTDS46-12AL 4inch Masterclock NTDS46-12AL NTP Digital Clocks
قیمت فروش

70,000,000 ریال

70,000,000 ریال

ساعت دیجیتال تحت شبکه مستر کلاک NTDS46 4inch Masterclock NTDS46 NTP Digital Clocks
قیمت فروش

70,000,000 ریال

70,000,000 ریال

ساعت آنالوگ تحت شبکه مستر کلاک CLKNTD12-DF 12inch Masterclock CLKNTD12-DF NTP Analog Clocks
قیمت فروش

70,000,000 ریال

70,000,000 ریال

ساعت آنالوگ تحت شبکه مستر کلاک CLKNTD12 12inch Masterclock CLKNTD12-DF NTP Analog Clocks
قیمت فروش

70,000,000 ریال

70,000,000 ریال