پچ کورد فیبر نوری

لیست قیمت پچ کورد فیبر نوری

پچ کورد فیبر نوری سومیکو SC-SC SM Simplex 2m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

120,000 ریال

120,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو DIN-DIN SM Duplex 15m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

730,000 ریال

730,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو SC-FC SM Duplex 10m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

330,000 ریال

330,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو SC-LC OM3 Duplex 10m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

550,000 ریال

550,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو SC-LC SM Duplex 2m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

250,000 ریال

250,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو LC-LC APC SM Simplex 2m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

180,000 ریال

180,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو SC-SC APC SM Simplex 2m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

160,000 ریال

160,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو LC-LC OM2 Duplex 6m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

290,000 ریال

290,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو SC-SC SM Duplex 2m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

240,000 ریال

240,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو SC-LC OM2 Duplex 2m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

250,000 ریال

250,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو LC-LC OM3 Duplex 15m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

690,000 ریال

690,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو LC-LC SM Duplex 2m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

255,000 ریال

255,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو ST-ST OM1 Duplex 10m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

340,000 ریال

450,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو FC-FC APC SM Simplex 2m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

170,000 ریال

170,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو LC-FC APC SM Simplex 2m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

175,000 ریال

175,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو SC-LC APC SM Simplex 2m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

175,000 ریال

175,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو SC-SC OM2 Duplex 3m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

250,000 ریال

250,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو LC-FC SM Duplex 15m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

390,000 ریال

390,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو FC-FC SM Duplex 8m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

310,000 ریال

310,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو SC-FC OM3 Duplex 5m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

370,000 ریال

370,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری سومیکو LC-FC OM3 Duplex 10m Sumico Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

550,000 ریال

550,000 ریال

دراپ پچ کورد فیبر نوری سومیکو SC-SC SM Simplex 2m Sumico Drop Patch cord
قیمت فروش

170,000 ریال

170,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری اشنايدر دی جی لینک LC-SC OM2 1m Schneider Digilink LC-SC Optical Fiber Patch Cord
قیمت فروش

895,000 ریال

895,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری اشنايدر دی جی لینک LC-SC OM2 2m Schneider Digilink LC-SC Optical Fiber Patch Cord
قیمت فروش

983,000 ریال

983,000 ریال