پچ کورد شبکه

لیست قیمت پچ کورد شبکه

پچ کورد بیلکینز CAT6 UTP 1.5m Bilkyns Patch Cord
قیمت فروش

120,000 ریال

120,000 ریال

پچ کورد شبکه نت پلاس CAT6 UTP 1m Netplus CAT6 UTP 1m Patch Cord
قیمت فروش

100,000 ریال

100,000 ریال

پچ کورد شبکه نت پلاس CAT6 FTP 1m Netplus CAT6 FTP 1m Patch Cord
قیمت فروش

159,000 ریال

159,000 ریال

پچ کورد شبکه نت پلاس CAT6a UFTP 0.5m Netplus Patch Cord
قیمت فروش

125,000 ریال

125,000 ریال

پچ کورد شبکه نت پلاس CAT6a UFTP 1m Netplus CAT6a UFTP 1m Patch Cord
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

پچ کورد شبکه نت پلاس CAT6a UFTP 3m Netplus CAT6a UFTP 3m Patch Cord
قیمت فروش

250,000 ریال

250,000 ریال

پچ کورد شبکه نت پلاس CAT6a UFTP 5m Netplus CAT6a UFTP 5m Patch Cord
قیمت فروش

330,000 ریال

330,000 ریال

پچ کورد شبکه نت پلاس CAT6a SFTP 0.5m Netplus CAT6a SFTP 0.5m Patch Cord
قیمت فروش

130,000 ریال

130,000 ریال

پچ کورد شبکه نت پلاس CAT6a SFTP 1m Netplus CAT6a SFTP 1m Patch Cord
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

پچ کورد شبکه نت پلاس CAT6a SFTP 3m Netplus Patch Cord
قیمت فروش

250,000 ریال

250,000 ریال

پچ کورد شبکه نت پلاس CAT6a SFTP 5m Netplus CAT6a SFTP 5m Patch Cord
قیمت فروش

350,000 ریال

350,000 ریال

پچ کورد شبکه یوکی نت CAT6 SFTP LSZH 1m Yuki Net  CAT6 SFTP LSZH 1m Patch Cord
قیمت فروش

250,000 ریال

250,000 ریال

پچ کورد شبکه یوکی نت CAT6 SFTP LSZH 5m Yuki Net CAT6 SFTP 5m Patch Cord
قیمت فروش

560,000 ریال

560,000 ریال

پچ کورد شبکه یوکی نت CAT6 UTP LSZH 1m Yuki Net CAT6 UTP 1m Patch Cord
قیمت فروش

160,000 ریال

160,000 ریال

پچ کورد شبکه یوکی نت CAT6 UTP LSZH 0.5m Yuki Net CAT6 UTP LSZH 0.5m Patch Cord
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

پچ کورد شبکه یوکی نت CAT6 SFTP LSZH 3m Yuki Net CAT6 SFTP 3m Patch Cord
قیمت فروش

400,000 ریال

400,000 ریال

پچ کورد شبکه یوکی نت CAT6 UTP LSZH 3m Yuki Net CAT6 UTP LSZH 3m Patch Cord
قیمت فروش

250,000 ریال

250,000 ریال

پچ کورد شبکه یوکی نت CAT6 UTP LSZH 5m Yuki Net CAT6 UTP LSZH 5m Patch Cord
قیمت فروش

370,000 ریال

370,000 ریال

پچ کورد بیلکینز CAT5e UTP 1.5m Bilkyns Patch Cord
قیمت فروش

100,000 ریال

100,000 ریال

پچ کورد اوریکو CAT6 UTP 1m PUG-C6B ORICO PUG-C6B Patch Cord
قیمت فروش

140,000 ریال

140,000 ریال

پچ کورد اوریکو CAT6 UTP 2m PUG-C6B ORICO PUG-C6B Patch Cord
قیمت فروش

170,000 ریال

170,000 ریال

پچ کورد اوریکو CAT6 UTP 3m PUG-C6B ORICO PUG-C6B Patch Cord
قیمت فروش

210,000 ریال

210,000 ریال

پچ کورد اوریکو CAT6 UTP 5m PUG-C6B ORICO PUG-C6B Patch Cord
قیمت فروش

260,000 ریال

260,000 ریال

پچ کورد اوریکو CAT6 UTP 8m PUG-C6B ORICO PUG-C6B Patch Cord
قیمت فروش

320,000 ریال

320,000 ریال

پچ کورد اوریکو CAT6 UTP 10m PUG-C6B ORICO PUG-C6B Patch Cord
قیمت فروش

380,000 ریال

380,000 ریال

پچ کورد اوریکو CAT6 UTP 15m PUG-C6B ORICO PUG-C6B Patch Cord
قیمت فروش

490,000 ریال

490,000 ریال

پچ کورد اوریکو CAT6 UTP 20m PUG-C6B ORICO PUG-C6B Patch Cord
قیمت فروش

690,000 ریال

690,000 ریال

پچ کورد اوریکو CAT6 UTP 30m PUG-C6B ORICO PUG-C6B Patch Cord
قیمت فروش

850,000 ریال

850,000 ریال

پچ کورد شبکه رکنت پلاس CAT6 UTP LSZH 0.3m RECnet plus CAT6 UTP 0.3m Patch Cord
قیمت فروش

170,000 ریال

170,000 ریال

پچ کورد شبکه رکنت پلاس CAT6 UTP LSZH 0.5m RECnet plus CAT6 UTP 0.5m Patch Cord
قیمت فروش

176,000 ریال

176,000 ریال

پچ کورد شبکه رکنت پلاس CAT6 UTP LSZH 1m RECnet plus CAT6 UTP 1m Patch Cord
قیمت فروش

224,000 ریال

224,000 ریال

پچ کورد شبکه رکنت پلاس CAT6 UTP LSZH 2m RECnet plus CAT6 UTP 2m Patch Cord
قیمت فروش

288,000 ریال

288,000 ریال