نرم افزار اتوماسیون اداری

لیست قیمت نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار اتوماسیون آرایشگاه مهراد Automation Software hairdresser Mehrad
قیمت فروش

7,500,000 ریال

7,500,000 ریال

نرم افزار اداری و ثبت اسناد استاندارد دبیر M283 Software Office Dabir M283
قیمت فروش

13,550,000 ریال

13,550,000 ریال

نرم افزار اداری و ثبت اسناد جامع دبیر M285 Software Office Dabir M285
قیمت فروش

22,000,000 ریال

22,000,000 ریال

اتوماسیون مجموعه ورزشی استاندارد مدالیونS333 Managment Software Standard Medallion S333
قیمت فروش

10,320,000 ریال

10,320,000 ریال

اتوماسیون مجموعه ورزشی پایه مدالیونS331 Managment Software Base Medallion S331
قیمت فروش

5,223,000 ریال

5,223,000 ریال

سامانه کارت هوشمند تخفیف پایه ثمین S501 Samaneh Smart Card Samin S501
قیمت فروش

8,348,000 ریال

8,348,000 ریال

سامانه کارت هوشمند تخفیف استاندارد ثمین S502 Samaneh Smart Card Samin S502
قیمت فروش

12,313,000 ریال

12,313,000 ریال

سیستم اتوماسیون همایش هما S333 Automation Conferemce Homa S333
قیمت فروش

13,418,000 ریال

13,418,000 ریال

سیستم اتوماسیون همایش هما S335 Automation Conferemce Homa S335
قیمت فروش

20,658,000 ریال

20,658,000 ریال