آی تی بازار

کالاهای داده پرداز پرهام چاپ لیست قیمت

ذخیره ساز تحت شبکه NAS کیونپ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1253BU-RP-4G دقایقی پیش 99,500,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-2472XU-RP-i5-8G دقایقی پیش 200,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1263XU-RP-4G دقایقی پیش 103,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-473-4G دقایقی پیش 33,400,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1273U-RP-8G 2 ساعت پیش 106,400,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-231P3-4G 6 ساعت پیش 16,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-832PX-4G 6 ساعت پیش 46,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431KX-2G 6 ساعت پیش 25,400,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1253DU-RP-4G 6 ساعت پیش 104,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-853DU-RP-4G 6 ساعت پیش 92,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-873e-8G 6 ساعت پیش 56,080,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-231K 18 ساعت پیش 12,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-451DeU-2G 18 ساعت پیش 33,900,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1886XU-RP-D1602-4G 1 روز پیش 120,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-473E-8G 1 روز پیش 49,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-1672XU-RP-i3-8G 1 روز پیش 170,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-251D-2G 1 روز پیش 16,500,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-863XU-RP-4G 1 روز پیش 95,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-228A 1 روز پیش 6,500,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-230 1 روز پیش 9,300,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431P3-2G 1 روز پیش 24,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-453D-4G 1 روز پیش 30,800,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-653D-4G 1 روز پیش 39,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-832PXU-RP-4GB 1 روز پیش 65,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1232PXU-RP-4G 1 روز پیش 81,400,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-873e-4G 1 روز پیش 56,080,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-432PXU-RP-2G 1 روز پیش 50,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1277-1600-8G 1 روز پیش 83,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-231P3-2G 1 روز پیش 18,200,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-853BU-RP-8G 1 روز پیش 74,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-453Be-2G 1 روز پیش 25,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-2477XU-RP-16G 1 روز پیش 203,700,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TES-3085U-D1531-16GR 1 روز پیش 114,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-251Plus-2G 1 روز پیش 24,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-673e-8G 1 روز پیش 40,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-463XU-RP-4G 1 روز پیش 60,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-453BU-RP-4G 1 روز پیش 74,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ TS-432XU-RP-2G 1 روز پیش 38,500,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-473-8G 1 روز پیش 1,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-451Plus-2G 1 روز پیش 23,500,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431x2-2G 1 روز پیش 8,100,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431P 1 روز پیش 19,500,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431P2-1G 1 روز پیش 13,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431P2-4G 1 روز پیش 17,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-351-2G 1 روز پیش 16,500,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-351-4G 1 روز پیش 18,500,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-328 1 روز پیش 13,200,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-253Be-4G 1 روز پیش 18,860,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-251B-4G 1 روز پیش 14,200,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-231P 1 روز پیش 9,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431XeU-2G 1 روز پیش 23,500,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-2483XU-RP-E2136-16G 1 روز پیش 294,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-128A 1 روز پیش 5,500,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-231P2-4G 1 روز پیش 12,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-231P2-1G 1 روز پیش 11,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-673e-4G 1 روز پیش 38,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-873-4G 1 روز پیش 48,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-2477XU-RP-2600-8G 1 روز پیش 226,900,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-983XU-RP-E2124-8G 1 روز پیش 155,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TES-1885U-D1531-16GR 1 روز پیش 253,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TES-1885U-D1521-8GR 1 روز پیش 180,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-1582TU-i5-16G 1 روز پیش 209,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ ES1640dc-v2-E5-96G 1 روز پیش 540,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1683XU-RP-E2124-16G 1 روز پیش 195,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-EC1680U-E3-4GE-R2 1 روز پیش 215,840,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1673U-RP-16G 1 روز پیش 154,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1283XU-RP-E2124-8G 1 روز پیش 160,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-EC1280U-E3-4GE-R2 1 روز پیش 140,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-1272XU-RP-I3-4G 1 روز پیش 140,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1232XU-RP-4G 1 روز پیش 64,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-1282T3-i5-16G 1 روز پیش 135,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-1282T-i5-16G 1 روز پیش 96,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-1282-i5-16G 1 روز پیش 89,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-932X-8G 1 روز پیش 36,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-673-8G 1 روز پیش 42,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-882-i3-8G 1 روز پیش 60,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-673-4G 1 روز پیش 23,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-682-i3-8G 1 روز پیش 52,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-832X-8G 1 روز پیش 48,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-877-1600-8G 1 روز پیش 75,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-882BR-ODD-i5-16G 1 روز پیش 105,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-882-i5-16G 1 روز پیش 88,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-932X-2G 1 روز پیش 26,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-853BU-RP-4G 1 روز پیش 75,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-872XU-RP-i3-4G 1 روز پیش 130,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-877XU-RP-1200-4G 1 روز پیش 110,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-877XU-RP-2600-8G 1 روز پیش 120,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-883XU-RP-E2124-8G 1 روز پیش 150,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ ES1686dc-2123IT-64G 1 روز پیش 597,000,000
ذخیره ساز شبکه کیونپ TVS EC2480U-SAS-RP-8GE-R2 1 روز پیش 310,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-453Be-4G 1 روز پیش 20,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-873U-RP-8G 1 روز پیش 101,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-531X-8G 1 روز پیش 12,000,000
ذخیره ساز شبکه کیونپ TVS-1271U-RP-i7-32G 1 روز پیش 61,000,000
ذخیره ساز شبکه کیونپ TVS-1271U-RP-i3-8G 1 روز پیش 41,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ TS-1263U-RP-4G 1 روز پیش 59,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-EC880U-E3-4GE-R2 1 روز پیش 71,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-831X-8G 1 روز پیش 18,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431XU-RP-2G 1 روز پیش 17,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-EC1680U-SAS-RP-8GE-R2 1 روز پیش 270,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1277XU-RP-2600-8G 1 روز پیش 140,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-963X-2G 1 روز پیش 28,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-473E-4G 1 روز پیش 43,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-951X-2G 1 روز پیش 30,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-332X-2G 1 روز پیش 18,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-EC2480U-E3-4GE-R2 1 روز پیش 124,430,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-972XU-RP-i3-4G 1 روز پیش 101,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-977XU-RP-1200-4G 1 روز پیش 118,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-872N-i3-8G 1 روز پیش 81,400,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-672N-i3-4G 1 روز پیش 60,000,000

ذخیره ساز تحت شبکه NAS سینولوژی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ریل ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی RKS1317 6 ساعت پیش 3,500,000
ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی DiskStation DS3018xs 1 روز پیش 25,300,000
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت سینولوژی RS4017xsPlus 1 روز پیش 110,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی DiskStation DS218j 1 روز پیش 4,100,000
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت سینولوژی RS818Plus 1 روز پیش 27,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت سینولوژی RS2418 Plus 1 روز پیش 32,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی DS1618 Plus 1 روز پیش 14,500,000
ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی DiskStation DS218play 1 روز پیش 5,100,000
ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی DiskStation DS918Plus 1 روز پیش 10,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی DiskStation DS1819Plus 1 روز پیش 22,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی DiskStation DS718Plus 1 روز پیش 12,800,000
ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی DiskStation DS418 1 روز پیش 7,700,000
ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی DiskStation DS218Plus 1 روز پیش 6,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت سینولوژی RS3617RPXS 1 روز پیش 60,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی DiskStation DS1019Plus 1 روز پیش 14,250,000
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت سینولوژی RS2818RP Plus 1 روز پیش 175,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت سینولوژی RS2418RP Plus 1 روز پیش 41,300,000
ذخیره ساز شبکه DS1813Plus 1 روز پیش 25,675,000
ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی RackStation RS1219Plus 1 روز پیش 31,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی DiskStation DS420j 1 روز پیش 13,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت سینولوژی RS3617XS Plus 1 روز پیش 76,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی DiskStation DS220j 1 روز پیش 7,500,000
ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی +DiskStation DS720 1 روز پیش 16,100,000
ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی +DiskStation DS920 1 روز پیش 26,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت سینولوژی RS3618xs 1 روز پیش 89,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت سینولوژی +RS820RP 1 روز پیش 29,000,000
توسعه دهنده دستگاه ذخیره ساز شبکه سینولوژی RX1217RP 1 روز پیش 73,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت سینولوژی RS818RP Plus 1 روز پیش 40,000,000

ذخیره ساز تحت شبکه NAS کیوسن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-832X-2G 1 روز پیش 35,000,000

مینی پی سی و تین کلاینت ازراک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مینی پی سی ازراک Beebox-S 6200U دقایقی پیش 12,550,000
مینی پی سی ازراک Beebox-S Core i3-7100U دقایقی پیش 10,350,000
مینی پی سی ازراک Beebox J3160-NUC 1 روز پیش 6,700,000
مینی پی سی ازراک Beebox J3160-NUC 1 روز پیش 4,500,000

مینی پی سی و تین کلاینت اینتل

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مینی پی سی اینتل NUC10i3FNH Core i3-10110U 1 روز پیش 11,500,000
مینی پی سی اینتل NUC10i7FNH Core i7-10710U 1 روز پیش 19,500,000
مینی پی سی اینتل NUC8I7BEH Core i7 4GB 120SSD 1 روز پیش 16,000,000
مینی پی سی اینتل NUC7i5BNH Core i5 8GB 256SSD 1 روز پیش 9,000,000
مینی پی سی اینتل NUC8i7HNK i7-8705G 32GB M.2 SSD 1 روز پیش 25,000,000
مینی پی سی اینتل NUC8I7BEH Core i7 4GB 240SSD 1 روز پیش 15,000,000
مینی پی سی اینتل NUC8I7BEH Core i7 8GB 120SSD 1 روز پیش 18,900,000
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 8GB 240SSD 1 روز پیش 15,300,000
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 4GB 120GB 1 روز پیش 13,700,000
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 4GB 240SSD 1 روز پیش 14,000,000
مینی پی سی اینتل NUC8I3BEH Core i3 4GB 120SSD 1 روز پیش 13,900,000
مینی پی سی اینتل NUC8I3BEH Core i3 8GB 120SSD 1 روز پیش 5,500,000
مینی پی سی اینتل NUC7i7BNH 1 روز پیش 15,000,000
مینی پی سی اینتل NUC7i7BNHX1 1 روز پیش 9,300,000
مینی پی سی اینتل NUC7i5BNH Core i5 4GB 256SSD 1 روز پیش 6,000,000
مینی پی سی اینتل NUC NUC7PJYH Pentium Silver J5005 1 روز پیش 6,000,000
مینی پی سی اینتل NUC NUC7CJYH Celeron J4005 1 روز پیش 6,000,000
مینی پی سی اینتل NUC5PPYH 1 روز پیش 5,700,000
مینی پی سی اینتل NUC10i5FNH Core i5-10210U 1 روز پیش 17,000,000

مینی پی سی و تین کلاینت ایسوس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مینی پی سی ایسوس PN61 Core i7-8565U 1 روز پیش 16,800,000
مینی پی سی ایسوس PN61 Core i5-8265U 1 روز پیش 7,800,000
مینی پی سی ایسوس PN40 Celeron N4000 1 روز پیش 3,700,000
مینی پی سی ایسوس PB40 Celeron N4000 1 روز پیش 4,700,000
مینی پی سی ایسوس PB60 Core i3-8100T 1 روز پیش 10,000,000
مینی پی سی ایسوس PB60 Core i5-8400T 1 روز پیش 17,000,000

سایر لوازم جانبی لاجیتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
وب کم لاجیتک BCC950 دقایقی پیش 7,100,000

هارد سرور سیگیت

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
هارد ذخیره ساز سیگیت Exos X16 14TB ST14000NM001G دقایقی پیش 10,800,000
هارد ذخیره ساز سیگیت Exos 7E8 8TB ST8000NM000A دقایقی پیش 6,300,000
هارد سرور سیگیت 6TB SAS 7.2K 12G ST6000NM0095 1 روز پیش 10,000,000
هارد ذخیره ساز سیگیت Exos 7E8 4TB ST4000NM000A 1 روز پیش 2,350,000
هارد ذخیره ساز سیگیت Exos 7E2 2TB ST2000NM0008 1 روز پیش 3,400,000
هارد ذخیره ساز سیگیت Exos x14 12TB ST12000NM0008 1 روز پیش 15,000,000
هارد ذخیره ساز سیگیت Exos 12TB ST12000NM0007 1 روز پیش 15,000,000
هارد ذخیره ساز سیگیت Exos x10 10TB ST10000NM0086 1 روز پیش 11,000,000
هارد ذخیره ساز سیگیت Exos 7E8 8TB ST8000NM0055 1 روز پیش 8,500,000
هارد ذخیره ساز سیگیت IronWolf 4TB ST4000VN008 1 روز پیش 3,090,000
هارد سرور سیگیت 4TB 6G SATA 7.2K ST4000NM0035 1 روز پیش 6,000,000
هارد ذخیره ساز سیگیت Exos x14 10TB ST10000NM0478 1 روز پیش 15,500,000
هارد ذخیره ساز سیگیت Exos 7E8 6TB ST6000NM021A 1 روز پیش 8,500,000

هارد سرور وسترن دیجیتال

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
هارد سرور وسترن دیجیتال Gold 6TB SATA WD6002FRYZ 1 روز پیش 8,000,000

اکسس پوینت یوبیکویتی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اکسس پوینت یوبیکویتی UniFi UAP-AC-PRO 3 ساعت پیش 6,400,000
اکسس پوینت یوبیکویتی یونیفای UAP-AC-LITE 3 ساعت پیش 2,900,000
اکسس پوینت یوبیکویتی یونیفای UAP-AC-LR 3 ساعت پیش 4,200,000
اکسس پوینت یوبیکویتی UniFi UAP-AC-LR 3-Pack 1 روز پیش 5,600,000

اکسس پوینت میکروتیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
روتر وایرلس میکروتیک RB951G-2HnD 1 روز پیش 2,120,000

قلم نوری وکام

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
قلم نوری و تبلت گرافیکی وکام One 13.3inch 3 ساعت پیش 18,000,000
قلم نوری و پد وکام One by Wacom M CTL-672 1 روز پیش 2,800,000
قلم نوری وکام Intuos Pro Large PTH860 1 روز پیش 15,400,000
قلم نوری وکام Intuos Pro Medium PTH-660 1 روز پیش 11,400,000
قلم نوری و پد گرافیکی وکام Cintiq Pro 1 روز پیش 11,000,000

مودم و روتر سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
روتر سیسکو CISCO1941/K9 3 ساعت پیش 1,900,000
روتر سیسکو CISCO2921/K9 6 ساعت پیش 4,100,000
روتر سیسکو C878-K9 6 ساعت پیش 1,850,000
روتر سیسکو 2821 6 ساعت پیش 2,900,000
روتر سیسکو 2811 6 ساعت پیش 2,100,000
روتر سیسکو CISCO2911/K9 6 ساعت پیش 3,800,000
روتر سیسکو CISCO3945/K9 1 روز پیش 10,000,000

مودم و روتر میکروتیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
روتر بی سیم میکروتیک RB1100AHx2 6 ساعت پیش 10,200,000
روتر میکروتیک RB2011UiAS-RM 6 ساعت پیش 3,510,000
روتر میکروتیک RB3011UiAS-RM 6 ساعت پیش 5,350,000
روتر میکروتیک RB750Gr3 6 ساعت پیش 1,850,000
روتر میکروتیک RB750r2 6 ساعت پیش 1,310,000
روتر میکروتیک RB750UPr2 6 ساعت پیش 1,650,000
روتر وایرلس میکروتیک RB951Ui-2HnD 6 ساعت پیش 1,850,000
روتر بی سیم میکروتیک RB2011UiAS-2HnD-IN 1 روز پیش 3,950,000
روتر وایرلس میکروتیک hAP lite 1 روز پیش 900,000
روتر میکروتیک RB1100Dx4 1 روز پیش 9,100,000

مودم و روتر مایکروتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
روتر میکروتیک CCR1009-7G-1C-1S Plus 6 ساعت پیش 14,550,000

آنتن و تجهیزات رادیویی میکروتیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رادیو بی سیم میکروتیک RB911G-5HPnD-QRT 6 ساعت پیش 5,650,000
رادیو بی سیم میکروتیک BaseBox 5 6 ساعت پیش 3,100,000
رادیو بی سیم میکروتیک LHG 5 ac 6 ساعت پیش 3,460,000
رادیو بی سیم میکروتیک LHG XL HP5 6 ساعت پیش 3,100,000
رادیو بی سیم میکروتیک LHG 5 6 ساعت پیش 2,050,000
رادیو بی سیم میکروتیک RB911G-5HPacD-NB 6 ساعت پیش 3,750,000
رادیو بی سیم میکروتیک RBGrooveA-52HPn 6 ساعت پیش 2,350,000
رادیو بی سیم میکروتیک SXT SA5 RBSXTG-5HPnD-SAr2 6 ساعت پیش 3,220,000
رادیو بی سیم میکروتیک RBSXTG-5HPacD-SA 6 ساعت پیش 4,000,000
رادیو بی سیم میکروتیک SXTsq 5 ac 6 ساعت پیش 2,190,000
رادیو بی سیم میکروتیک SXTsq Lite5 1 روز پیش 1,260,000

آنتن و تجهیزات رادیویی وایمکس نیر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رادیو بی سیم میکروتیک SXTsq 5 High Power 6 ساعت پیش 2,080,000

آنتن و تجهیزات رادیویی یوبیکویتی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رادیو یونیفای یوبیکویتی UAP-PRO 1 روز پیش 5,700,000
رادیو یونیفای یوبیکویتی UAP 1 روز پیش 3,500,000
رادیو یونیفای یوبیکویتی UAP-LR 1 روز پیش 5,000,000

سوئیچ شبکه میکروتیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سوئیچ روتر میکروتیک CRS125-24G-1S-2HnD-IN 6 ساعت پیش 5,700,000
سوئیچ روتر میکروتیک CRS326-24G-2S+RM 6 ساعت پیش 6,700,000
سوئیچ روتر میکروتیک CRS212-1G-10S-1S Plus IN 6 ساعت پیش 6,750,000

سوئیچ شبکه سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سوئیچ شبکه مدیریتی سیسکو 24 پورت WS-C3750G-24TS-S1U 6 ساعت پیش 4,200,000
سوئیچ شبکه مدیریتی سیسکو 24 پورت WS-C3750G-24TS-S 6 ساعت پیش 4,100,000
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3560G-24TS-S 6 ساعت پیش 4,000,000
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3750-24TS-S 6 ساعت پیش 1,950,000
سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C2960G-48TC-L 6 ساعت پیش 4,200,000
سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960-48TC-L 6 ساعت پیش 2,300,000
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960-24TT-L 6 ساعت پیش 1,700,000
سوئیچ شبکه PoE سیسکو 24 پورت WS-C2960-24TC-L 6 ساعت پیش 2,100,000
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3560-24TS-S 6 ساعت پیش 1,950,000
سوئیچ شبکه +PoE سیسکو 48 پورت WS-C2960X-48FPS-L 6 ساعت پیش 42,000,000
سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960X-48TD-L 6 ساعت پیش 39,500,000
سوئیچ شبکه مدیریتی سیسکو 48 پورت WS-C2960X-48FPD-L 6 ساعت پیش 43,500,000
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960X-24PD-L 6 ساعت پیش 43,000,000
سوئیچ شبکه مدیریتی سیسکو 24 پورت WS-C2960X-24PS-L 6 ساعت پیش 33,500,000
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960X-24TS-L 6 ساعت پیش 33,000,000
سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960X-48TS-L 6 ساعت پیش 33,000,000
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960X-24TD-L 6 ساعت پیش 31,500,000
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3850-24P-S 6 ساعت پیش 68,000,000
سوئیچ شبکه سیسکو 12 پورت WS-C3850-12XS-S 6 ساعت پیش 205,000,000
سوئیچ شبکه مدیریتی سیسکو 24 پورت WS-C3850-24S-S 6 ساعت پیش 180,000,000
سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C3850-48T-S 6 ساعت پیش 78,500,000
سوئیچ شبکه مدیریتی سیسکو 24 پورت WS-C3850-24T-S 6 ساعت پیش 56,000,000
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960G-24TC-L 1 روز پیش 2,500,000

سوئیچ شبکه مارلیک تک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سوئیچ شبکه مارلیک تک 16 پورت TXE169 6 ساعت پیش 1,400,000
سوئیچ شبکه مارلیک تک 5 پورت TXE042 6 ساعت پیش 390,000
سوئیچ شبکه مارلیک تک 16 پورت TXE102 6 ساعت پیش 4,700,000
سوئیچ شبکه مارلیک تک 8 پورت TXE099 1 روز پیش 1,000
سوئیچ شبکه مارلیک تک 9 پورت TXE091 1 روز پیش 2,415,000
سوئیچ شبکه PoE مارلیک تک 4 پورت TXE104 1 روز پیش 4,870,000
سوئیچ شبکه PoE مارلیک تک 8 پورت TXE089 1 روز پیش 5,400,000

ماژول شبکه سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ماژول شبکه سیسکو NM-2FE2W 2Port 6 ساعت پیش 1,200,000
ماژول سیسکو NM-2CE1T1-PRI 6 ساعت پیش 1,900,000
ماژول سیسکو یک سریال WIC-1T 6 ساعت پیش 245,000
ماژول شبکه سیسکو WIC-1SHDSL-V3 6 ساعت پیش 600,000
ماژول 2 پورت سیسکو WIC-2T 6 ساعت پیش 285,000
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-SX-MM 1 روز پیش 290,000

سرور اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سرور اچ پی ProLiant DL380 G8 E5-2620 6 ساعت پیش 30,000,000
سرور اچ پی ProLiant DL380e G8 669255-B21 1 روز پیش 6,900,000
سرور رکمونت اچ پی DL360 G9 E5-2620v4 843374-425 1 روز پیش 25,000,000
سرور اچ پی ProLiant DL380 G9 E5-2620v3 752687-B21 1 روز پیش 44,000,000
سرور اچ پی ML350P G9 E5-2620v3 765820-001 1 روز پیش 8,100,000
سرور اچ پی ProLiant DL380 G8 E5-2650 662244-B21 1 روز پیش 14,900,000
سرور اچ پی ProLiant DL380 G9 E5-2650v3 752689-B21 1 روز پیش 49,000,000
سرور رکمونت اچ پی DL380 G9 E5-2620v4 843557-425 1 روز پیش 45,000,000
سرور اچ پی DL380 G9 E5-2609v3 752686-B21 1 روز پیش 40,000,000
سرور اچ پی ProLiant DL380 G9 E5-2620v3 768345-425 1 روز پیش 37,000,000
سرور رکمونت اچ پی DL380 G7 E5620 605877-005 1 روز پیش 5,500,000
سرور رکمونت اچ پی DL380 G9 E5-2620v4 826683-B21 1 روز پیش 44,000,000
سرور رکمونت اچ پی DL380 G9 E5-2620v4 843556-425 1 روز پیش 44,000,000
سرور اچ پی ProLiant DL380 G9 E5-2690v3 803861-B21 1 روز پیش 32,000,000
سرور اچ پی ProLiant DL380 G9 E5-2620v3 752688-B21 1 روز پیش 47,000,000

سیستم کنفرانس لاجیتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سیستم کنفرانس لاجیتک Rally Plus 6 ساعت پیش 105,000,000

کامپیوتر رومیزی و ورک استیشن اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کامپیوتر رومیزی HP Compaq Elite 8300 MT i5 4G 500G 6 ساعت پیش 3,700,000
کامپیوتر رومیزی HP Compaq Elite 8300 MT i3 4G 250G 1 روز پیش 1,730,000
کامپیوتر رومیزی HP Compaq Elite 8300 MT i7 4G 250G 1 روز پیش 4,500,000
کامپیوتر رومیزی اچ پی Compaq 8000 Elite E8400-2-16 1 روز پیش 5,900,000

کامپیوتر رومیزی و ورک استیشن دل

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کامپیوتر رومیزی دل Optiplex 7020 MT i5 4GB 500GB 1 روز پیش 3,500,000

دوربین ویدئو کنفرانس لاجیتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین ویدئو کنفرانس لاجیتک Group 18 ساعت پیش 33,000,000
دوربین ویدئو کنفرانس لاجیتک MeetUp 18 ساعت پیش 25,000,000
دوربین ویدئو کنفرانس لاجیتک Connect 18 ساعت پیش 16,000,000
دوربین ویدئو کنفرانس لاجیتک PTZ PRO 2 18 ساعت پیش 21,500,000
دوربین ویدئو کنفرانس لاجیتک PTZ Pro 1 روز پیش 19,000,000

هارد دیسک اینترنال سیگیت

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
هارد سیگیت 8TB ST8000NM0075 1 روز پیش 8,500,000
هارد سیگیت 6TB ST6000NM0115 1 روز پیش 7,000,000
هارد سیگیت 10TB ST10000NM0016 1 روز پیش 11,000,000

ماژول فیبر نوری سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-LH-SM 1 روز پیش 290,000
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-T 1 روز پیش 360,000

سایر قطعات سرور اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
شاسی سرور اچ پی Proliant DL360 G9 8SFF 1 روز پیش 38,000,000

ذخیره ساز تحت شبکه SAN کیونپ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-873-8G 1 روز پیش 43,800,000
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ TS-832XU-RP-4G 1 روز پیش 55,000,000

کیس سرور اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کیس سرور اچ پی Compaq Elite 8100 1 روز پیش 3,000,000

آخرین محصولات فروشگاه داده پرداز پرهام

اخبار جدید

جدیدترین کالاهای دیجیتال