خدمات شبکه خدمات کابل کشی شبکه داکت کشی و ترانکینگ خدمات فیبر نوری قیمت کابل فیبر نوری

قیمت رک تیام و رک اچ پی ای

رک و متعلقات Rack

لیست قیمت رک و متعلقات Rack

نگهدارنده کابل رک اچ پی آسیا 5 قلابه Cable Protection Rack HPAsia 5Clasp
قیمت فروش

275,000 ریال

195,000 ریال

طبقه متحرک رک اچ پی آسیا 1 یونیت عمق 35 Moving Floor Rack HPAsia 1Unit Depth35
قیمت فروش

530,000 ریال

250,000 ریال

فن یونیت رک اچ پی آسیا Unit Fan Rack HPAsia
قیمت فروش

1,100,000 ریال

480,000 ریال

فن رک اچ پی آسیا AC Fan Rack HPAsia AC
قیمت فروش

350,000 ریال

140,000 ریال

رک دیواری اچ پی آسیا 12 یونیت عمق 60 Wall Rack HPAsia 12Unit Depth60
قیمت فروش

4,300,000 ریال

2,640,000 ریال

رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 60 Stand Rack HPAsia 22Unit Depth60
قیمت فروش

10,450,000 ریال

5,450,000 ریال

رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق 60 Stand Rack HPAsia 32Unit Depth60
قیمت فروش

12,900,000 ریال

6,700,000 ریال

رک دیواری اچ پی آسیا 6 یونیت عمق 45 Wall Rack HPAsia 6Unit Depth45
قیمت فروش

2,450,000 ریال

1,340,000 ریال

بلنک پنل رک اچ پی آسیا 1 یونیت Blank Panel Rack HPAsia 1Unit
قیمت فروش

60,000 ریال

42,000 ریال

رک دیواری اچ پی آسیا 9 یونیت عمق 60 Wall Rack HPAsia 9Unit Depth60
قیمت فروش

2,842,000 ریال

1,980,000 ریال

لایت پنل رک اچ پی آسیا Light Panel Rack HPAsia
قیمت فروش

500,000 ریال

215,000 ریال

پاور ماژول رک اچ پی آسیا 8 پورت Power Module Rack HPAsia 8Port
قیمت فروش

545,000 ریال

370,000 ریال

ساب رک اچ پی آسیا 9 یونیت Sub Rack HPAsia 9Unit
قیمت فروش

2,200,000 ریال

2,200,000 ریال

رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق 60 Stand Rack HPAsia 42Unit Depth60
قیمت فروش

16,400,000 ریال

7,700,000 ریال

رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق 100 Stand Rack HPAsia 42Unit Depth100
قیمت فروش

18,300,000 ریال

11,700,000 ریال

رک ایستاده پایا سیستم 42 یونیت بتا Paya System Stand Rack
قیمت فروش

18,982,000 ریال

14,300,000 ریال

رک ایستاده پایا سیستم 16 یونیت گاما Paya System Stand Rack
قیمت فروش

13,360,000 ریال

9,980,000 ریال

رک دیواری پایا سیستم 7 یونیت عمق 45 Paya System Wall Rack
قیمت فروش

1,800,000 ریال

1,460,000 ریال

رک ایستاده الگونت 12 یونیت عمق 60 LRE-12-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

4,255,000 ریال

3,000,000 ریال

رک ایستاده الگونت 42 یونیت عمق 80 LRA-42-80FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

13,616,000 ریال

12,280,000 ریال

رک ایستاده الگونت 37 یونیت عمق 60 LRA-37-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

10,700,000 ریال

10,280,000 ریال

رک ایستاده پایا سیستم 42 یونیت گاما Paya System Stand Rack
قیمت فروش

21,155,000 ریال

15,800,000 ریال

رک ایستاده پایا سیستم 36 یونیت بتا Paya System Stand Rack
قیمت فروش

17,107,000 ریال

12,780,000 ریال

رک ایستاده پایا سیستم 28 یونیت آلفا Paya System Stand Rack
قیمت فروش

12,725,000 ریال

8,750,000 ریال

رک ایستاده پایا سیستم 21 یونیت گاما Paya System Stand Rack
قیمت فروش

17,200,000 ریال

11,630,000 ریال

رک ایستاده الگونت 22 یونیت عمق 60 LRA-22-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

8,160,000 ریال

7,820,000 ریال

رک ایستاده الگونت 32 یونیت عمق 100 LRA-32-100FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

13,547,000 ریال

11,540,000 ریال

رک ایستاده الگونت 27 یونیت عمق 60 LRA-27-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

9,200,000 ریال

8,320,000 ریال

رک ایستاده پایا سیستم 21 یونیت بتا Paya System Stand Rack
قیمت فروش

13,120,000 ریال

9,800,000 ریال

رک ایستاده الگونت 22 یونیت عمق 60 LRE-22-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

5,250,000 ریال

4,500,000 ریال

رک ایستاده الگونت 27 یونیت عمق 100 LRA-27-100FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

11,730,000 ریال

10,580,000 ریال

رک ایستاده الگونت 22 یونیت عمق 100 LRA-22-100FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

10,258,000 ریال

9,300,000 ریال

رک ایستاده پایا سیستم 36 یونیت گاما Paya System Stand Rack
قیمت فروش

19,633,000 ریال

13,500,000 ریال

رک ایستاده پایا سیستم 21 یونیت آلفا Paya System Stand Rack
قیمت فروش

11,414,000 ریال

8,000,000 ریال

رک ایستاده الگونت 14 یونیت عمق 60 LRE-14-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

4,950,000 ریال

3,800,000 ریال

رک ایستاده الگونت 42 یونیت عمق 100 LRA-42-100FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

14,812,000 ریال

13,400,000 ریال

رک ایستاده الگونت 42 یونیت عمق 60 LRA-42-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

12,305,000 ریال

11,100,000 ریال

رک دیواری پایا سیستم 9 یونیت عمق 45 Paya System Wall Rack
قیمت فروش

19,000,000 ریال

1,801,000 ریال

رک ایستاده الگونت 32 یونیت عمق 60 LRA-32-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

10,765,000 ریال

9,711,000 ریال

رک ایستاده پایا سیستم 36 یونیت آلفا Paya System Stand Rack
قیمت فروش

15,567,000 ریال

11,630,000 ریال

قیمت تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری