قیمت رک تیام و رک اچ پی ای

خدمات شبکه خدمات کابل کشی شبکه داکت کشی و ترانکینگ خدمات فیبر نوری قیمت کابل فیبر نوری

رک و متعلقات Rack

لیست قیمت رک و متعلقات Rack

رک ایستاده اچ پی 42 یونیت عمق 60 BW903A HP Rack
قیمت فروش

120,000,000 ریال

25,200,000 ریال

HP 42U Side Panel Kit BW906A کیت ساید پنل 42 یونیت اچ پی
قیمت فروش

30,000,000 ریال

16,000,000 ریال

رک ایستاده اچ پی 42 یونیت عمق 107.5 P9K37A HP Stand Rack
قیمت فروش

120,000,000 ریال

120,000,000 ریال

پاور ماژول اچ پی H5M70A HP PDU
قیمت فروش

21,500,000 ریال

12,990,000 ریال

درب جانبی رک اچ پی 42 یونیت P9L15A HP P9L15A Side Panel Kit
قیمت فروش

18,000,000 ریال

18,000,000 ریال

رک ایستاده الگونت 18 یونیت عمق 60 LRE-18-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

5,330,000 ریال

4,200,000 ریال

رک ایستاده الگونت 32 یونیت عمق 60 LRA-32-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

10,250,000 ریال

9,750,000 ریال

رک دیواری الگونت 4 یونیت عمق 34 LRE-DVR-4U Lgonet Wall Mount Rack
قیمت فروش

850,000 ریال

850,000 ریال

رک ایستاده الگونت 12 یونیت عمق 60 LRE-12-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

3,510,000 ریال

2,850,000 ریال

رک ایستاده الگونت 22 یونیت عمق 100 LRA-22-100FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

9,960,000 ریال

9,640,000 ریال

رک ایستاده الگونت 14 یونیت عمق 80 LRA-14-80FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

7,300,000 ریال

5,350,000 ریال

رک ایستاده الگونت 37 یونیت عمق 80 LRA-37-80FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

11,960,000 ریال

11,000,000 ریال

رک ایستاده الگونت 22 یونیت عمق 60 LRE-22-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

5,440,000 ریال

4,500,000 ریال

رک ایستاده الگونت 32 یونیت عمق 80 LRA-32-80FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

11,400,000 ریال

11,100,000 ریال

رک ایستاده الگونت 27 یونیت عمق 100 LRA-27-100FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

11,200,000 ریال

11,100,000 ریال

رک ایستاده الگونت 42 یونیت عمق 80 LRA-42-80FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

12,870,000 ریال

12,800,000 ریال

رک ایستاده الگونت 37 یونیت عمق 100 LRA-37-100FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

13,080,000 ریال

12,700,000 ریال

رک ایستاده الگونت 14 یونیت عمق 60 LRE-14-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

4,530,000 ریال

3,800,000 ریال

رک ایستاده الگونت 40 یونیت عمق 60 LRA-40-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

11,650,000 ریال

10,700,000 ریال

رک ایستاده الگونت 22 یونیت عمق 60 LRA-22-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

8,160,000 ریال

6,160,000 ریال

رک دیواری الگونت 6 یونیت عمق 45 LRE-06-45 Lgonet Wall Mount Rack
قیمت فروش

1,300,000 ریال

1,180,000 ریال

رک دیواری الگونت 9 یونیت عمق 45 LRE-09-45 Lgonet Wall Mount Rack
قیمت فروش

1,590,000 ریال

1,250,000 ریال

رک ایستاده الگونت 27 یونیت عمق 80 LRA-27-80FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

9,970,000 ریال

9,300,000 ریال

رک ایستاده الگونت 18 یونیت عمق 80 LRA-18-80FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

8,050,000 ریال

6,480,000 ریال

رک دیواری الگونت 9 یونیت عمق 60 LRE-09-60 Lgonet Wall Mount Rack
قیمت فروش

2,040,000 ریال

1,500,000 ریال

رک ایستاده الگونت 18 یونیت عمق 60 LRA-18-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

8,000,000 ریال

5,000,000 ریال

رک دیواری الگونت 7 یونیت عمق 60 LRE-07-60F Lgonet Wall Mount Rack
قیمت فروش

1,590,000 ریال

1,590,000 ریال

رک دیواری الگونت 4 یونیت عمق 45 LRE-04-45F Lgonet Wall Mount Rack
قیمت فروش

1,070,000 ریال

990,000 ریال

رک دیواری الگونت 5 یونیت عمق 45 LRE-05-45F Lgonet Wall Mount Rack
قیمت فروش

1,080,000 ریال

1,080,000 ریال

رک دیواری الگونت 6 یونیت عمق 34 LRE-06-34 Lgonet Wall Mount Rack
قیمت فروش

1,300,000 ریال

1,080,000 ریال

رک ایستاده الگونت 42 یونیت عمق 100 LRA-42-100FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

14,340,000 ریال

14,000,000 ریال

رک ایستاده الگونت 32 یونیت عمق 100 LRA-32-100FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

12,600,000 ریال

11,960,000 ریال

رک ایستاده الگونت 22 یونیت عمق 80 LRA-22-80FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

9,240,000 ریال

6,900,000 ریال

رک ایستاده الگونت 14 یونیت عمق 60 LRA-14-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

6,500,000 ریال

4,400,000 ریال

رک ایستاده الگونت 16 یونیت عمق 60 LRE-16-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

4,870,000 ریال

3,900,000 ریال

رک دیواری الگونت 7 یونیت عمق 45 LRE-07-45 Lgonet Wall Mount Rack
قیمت فروش

1,430,000 ریال

1,300,000 ریال

رک ایستاده الگونت 42 یونیت عمق 60 LRA-42-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

11,620,000 ریال

11,500,000 ریال

رک ایستاده الگونت 37 یونیت عمق 60 LRA-37-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

10,700,000 ریال

10,500,000 ریال

رک ایستاده الگونت 27 یونیت عمق 60 LRA-27-60FW Lgonet Standing Rack
قیمت فروش

8,820,000 ریال

8,520,000 ریال

ریل رک اچ پی DL380 G6-G7 487267-001 HP Rail Kit Rack
قیمت فروش

4,800,000 ریال

3,000,000 ریال

قیمت تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری