هارد دوربین مداربسته

لیست قیمت هارد دوربین مداربسته

هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال 2TB WD20PURX Western Digital Purple Surveillance HDD
قیمت فروش

3,200,000 ریال

5,700,000 ریال

هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال 1TB WD10PURX Western Digital Purple Surveillance HDD
قیمت فروش

2,250,000 ریال

3,900,000 ریال

هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال 3TB WD30PURX Western Digital Purple Surveillance HDD
قیمت فروش

1,111,111 ریال

6,500,000 ریال

هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال 4TB WD40PURX Western Digital Purple Surveillance HDD
قیمت فروش

5,650,000 ریال

10,300,000 ریال

هارد دوربین مداربسته سیگیت SkyHawk 3TB ST3000VX010 Seagate Surveillance HDD
قیمت فروش

6,990,000 ریال

6,990,000 ریال

هارد دوربین مداربسته سیگیت SkyHawk 4TB ST4000VX007 Seagate Surveillance HDD
قیمت فروش

4,990,000 ریال

9,800,000 ریال

هارد دوربین مداربسته سیگیت 8TB ST8000VX0022 Seagate SkyHawk Surveillance HDD
قیمت فروش

11,700,000 ریال

17,650,000 ریال

هارد دوربین مداربسته سیگیت 10TB ST10000VX0004 Seagate SkyHawk Surveillance HDD
قیمت فروش

16,450,000 ریال

16,500,000 ریال

هارد دوربین مداربسته سیگیت SkyHawk 2TB ST2000VX008 Seagate Surveillance HDD
قیمت فروش

2,870,000 ریال

5,050,000 ریال

هارد دوربین مداربسته سیگیت SkyHawk 1TB ST1000VX005 Seagate Surveillance HDD
قیمت فروش

2,100,000 ریال

3,500,000 ریال

هارد دوربین مداربسته سیگیت 6TB ST6000VX0023 Seagate SkyHawk Surveillance HDD
قیمت فروش

9,150,000 ریال

12,790,000 ریال

هارد دوربین مداربسته سیگیت 6TB ST6000VX0001 Seagate Surveillance HDD
قیمت فروش

8,800,000 ریال

12,550,000 ریال

هارد دوربین مداربسته سیگیت 4TB ST4000VX000 Seagate Surveillance HDD
قیمت فروش

4,400,000 ریال

6,100,000 ریال

هارد دوربین مداربسته سیگیت 2TB ST2000VX003 Seagate Surveillance HDD
قیمت فروش

270,000 ریال

3,800,000 ریال

هارد دوربین مداربسته سیگیت 3TB ST3000VX006 Seagate Surveillance HDD
قیمت فروش

3,400,000 ریال

5,350,000 ریال

هارد دوربین مداربسته سیگیت 1TB ST1000VX001 Seagate Surveillance HDD
قیمت فروش

1,980,000 ریال

2,400,000 ریال

هارد دوربین مداربسته سیگیت 8TB ST8000VX0002 Seagate Surveillance HDD
قیمت فروش

12,560,000 ریال

14,000,000 ریال

هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال 6TB WD60PURX Western Digital Purple Surveillance HDD
قیمت فروش

9,050,000 ریال

15,500,000 ریال

هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال 8TB WD80PURX Western Digital Purple Surveillance HDD
قیمت فروش

17,900,000 ریال

25,000,000 ریال

هارد دوربین مداربسته سیگیت SV35 3TB ST3000VX000 Seagate Surveillance HDD
قیمت فروش

4,300,000 ریال

4,400,000 ریال